Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej

Szczegóły

Celem niniejszej Białej Księgi Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, która jest przeznaczona dla wszystkich struktur państwa, organizacji publicznych i niepublicznych oraz obywateli, jest przyczynienie się do pogłębienia wiedzy oraz świadomości społecznej o bezpieczeństwie Polski i Polaków.

BIAŁA KSIĘGA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Klasyfikacja Zagrożen

Szczegóły

Klasyfikacja Zagrożeń - informacja ogólna dostępna w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (Klasyfikacja_zagrozen.pdf)Klasyfikacja Zagrożeń

Postępowanie po ogłoszeniu sygnałów alaromowych

Szczegóły

POSTĘPOWANIE PO OGŁOSZENIU SYGNAŁÓW ALARMOWYCH

ALARM POWIETRZNY

Po usłyszeniu sygnału alarmu powietrznego należy działać szybko, ale rozważnie i bez paniki.

 

Osoby znajdujące się w domu powinny:

 • ubrać się, zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności‚ indywidualne środki ochrony przed

skażeniami, środki opatrunkowe oraz w miarę potrzeb i możliwości latarkę elektryczną koc, odbiornik radiowy z zakresem fal UKF itp.,

 • wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić ogień w piecu,
 • zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie,
 • zawiadomić o alarmie sąsiadów,
 • udać się do najbliższego schronu lub ukrycia.

 

Osoby znajdujące się miejscu publicznym powinny:

 • udać się do najbliższego schronu lub ukrycia,
 • pomagać słabszym, chorym i ułomnym,
 • podporządkować się ściśle poleceniom organów i służb obrony cywilnej.

 

Prowadzący pojazdy mechaniczne po usłyszeniu sygnału alarmu powietrznego winni zatrzymać je i

zaparkować tak aby nie blokowały ciągów komunikacyjnych i wejść do ukryć. Kierowca i pasażerowie

powinni udać się do najbliższego ukrycia. Osoby, które z jakichkolwiek przyczyn nie zdążyły udać się do budowli ochronnych, ukrywają się w zagłębieniach terenu lub za innymi trwałymi osłonami.

 

ALARM O SKAŻENIACH

Po usłyszeniu sygnału alarmu o skażeniach należy:

 • nie zbliżać się do rejonu awarii,
 • zachowywać się spokojnie, przeciwdziałać panice i lękowi, ściśle wykonywać zarządzenia służb

porządkowych,

 • stosować się do zaleceń informacji przekazywanych w komunikatach, głównie środkami

nagłaśniającymi umieszczonymi na samochodach.

 

Przebywając na terenie otwartym należy:

 • zwrócić uwagę na kierunek wiatru (obserwować unoszące się dymy, pary),
 • opuścić zagrożony rejon (prostopadle do kierunku wiatru) stosując się do poleceń

zawartych w komunikatach przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające,

 • udać się do najbliższych budynków mieszkalnych lub publicznych.

 

Osoby przebywające w pomieszczeniach, które z jakichkolwiek przyczyn przed wystąpieniem skażenia nie zdążyły wyjść z rejonu zagrożenia powinny:

 • włączyć odbiornik radiowy lub telewizyjny na jedno z pasm lokalnych, zastosować się do

przekazywanych komunikatów i poleceń‚

 • pozostać w pomieszczeniach, zamknąć i uszczelnić mokrym papierem lub szmatami drzwi, okna i otwory wentylacyjne, przebywać w miarę możliwości w pomieszczeniach środkowych,
 • osoby wyposażone w maski przeciwgazowe zakładają je,
 • do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji nie opuszczać uszczelnionych pomieszczeń, nie przebywać w pobliżu okien innych otworów wentylacyjnych,
 • powstrzymać się od spożywania posiłków, palenia tytoniu oraz prac wymagających wysiłku a więc dużego zapotrzebowania na tlen,
 • wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne (oprócz radia i telewizora), wygasić ogień w piecu,
 • do ochrony dróg oddechowych stosować zwilżoną w wodzie lub w wodnym roztworze sody

oczyszczonej chusteczkę, tampon z gazy, ręcznik itp.,

 • przebywając w obiektach użyteczności publicznej stosować się do poleceń kierownictwa.

 

UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU SKAŻENIAMI I ZAKAŻENIAMI

Po usłyszeniu uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami lub zakażeniami należy:

 • sprawdzić posiadane indywidualne środki ochrony,
 • sprawdzić zabezpieczenie posiadanych zapasów żywności, wody, paszy,
 • sprawdzić szczelność przygotowanych pomieszczeń dla ludzi i zwierząt,
 • jeśli nie ma innych zaleceń, udać się do pomieszczeń ochronnych (ukryć),
 • przestrzegać ogłaszanych zarządzeń oraz wykonywać polecenia organów i służb OC.

ODWOŁANIE ALARMU

Po usłyszeniu sygnału odwołania alarmu należy:

 • opuścić schron (ukrycie),
 • w przypadku wystąpienia skażeń poddać się zabiegom sanitarnym,
 • przeprowadzić dezaktywację (w przypadku skażeń promieniotwórczych) lub odkażanie (w przypadku skażeń chemicznych) żywności, sprzętu, zwierząt gospodarskich, paszy oraz pozostałego mienia,
 • przewietrzyć dokładnie wszystkie pomieszczenia,
 • przeprowadzić dezaktywację lub odkażanie odzieży, w której wykonywano wymienione uprzednio zabiegi i poddać się ponownie zabiegom sanitarnym,
 • stosować się ściśle do poleceń organów obrony cywilnej,
 • w przypadku zakażenia biologicznego stosować się ściśle do zasad profilaktyki przeciwepidemicznej, ustalonych przez jednostki służby zdrowia.
 

Zasady bezpieczeństwa podczas upałów

Szczegóły

Proszę o zapoznanie się z poniższa instrukcją dostępna w załączniku do niniejszego artykułu.

Zarządzanie Kryzysowe

Szczegóły

Szanowni Państwo

Zapewnienie skutecznej ochrony (bezpieczeństwa) ludności gminy w sytuacji klęski żywiołowej wymaga zintegrowanego wysiłku wszystkich organów administracji publicznej oraz innych podmiotów społecznych i gospodarczych realizujących zadania w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony ludności w związku z powyższym zapraszam do odwiedzenia zakładek traktujących o zarządzaniu kryzysowym, problematyce obronnej, obrony cywilnej, powszechnej samoobrony ludności.

CHARAKTERYSTYKA GMINY ROJEWO

Gmina Rojewo jest położona w centrum województwa kujawsko-pomorskiego w powiecie inowrocławskim, w odległości 40 km od Bydgoszczy i 35 km od Torunia. Jest to część Kotliny Toruńskiej, płaskiego, monotonnego obszaru o małej różnicy wysokości względnej. Najwyższy punkt znajduje się w miejscowości Dąbrowa Mała (87,2 m n.p.m.) a najniższy w okolicach Jarek (68,8 m n.p.m.). Gmina położona jest w niewielkiej odległość od dróg krajowych nr 25, nr 15, nr 10 oraz budowanej autostrady A1. Przez gminę przebiega droga wojewódzka nr 245. 90 % dróg kołowych w gminie, to drogi o nawierzchni twardej i utwardzonej.


 


 

Gmina Rojewo sąsiaduje z gminami:

 • Inowrocław

 • Solec Kujawski

 • Gniewkowo

 • Złotniki Kujawskie

 • Nowa Wieś Wielka

 • Wielka Nieszawka.

 
   
© 2011 UG Rojewo