adres:

88 – 111 Rojewo

telefon:

52 35 113 24 wew. 25, 13

fax:

52 35 113 24

e-mail:

ref.rolny@rojewo.pl

kierownik:

Marcin Wijata

urzędowanie:

od poniedziałku do piątku w godzinach

715 – 1515

Pracownicy

 1. Marcin Wijata - Kierownik referatu
 2. Justyna Wojtysiak - Inspektor
 3. Joanna Sobocińska – referent

ZAKRES PRACY REFERATU

W Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego

realizowane są w szczególności:

 1. Gospodarowanie gruntami i wywłaszczanie nieruchomości.
 2. Gospodarowanie zasobami mienia komunalnego.
 3. Wydawanie zezwoleń na czasowe zajęcia nieruchomości.
 4. Sprzedawanie, przekazywanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę lub najem gruntów gminnych osobom fizycznym lub prawnym.
 5. Sprzedawanie lub oddawanie w wieczyste użytkowanie gruntów, sprzedaż wolnych budynków i innych urządzeń oraz wolnych lokali i działek na drodze przetargu.
 6. Prowadzenie spraw dotyczących podziału nieruchomości.
 7. Przeprowadzanie spisów rolnych.
 8. Sprawy rozgraniczeń nieruchomości.
 9. Współdziałanie z dzierżawcami obwodów łowieckich w zagospodarowaniu łowieckich obszarów gminy.
 10. Sprawowanie administracji w zakresie łowiectwa.
 11. Wydawanie zezwoleń na usuniecie drzew lub krzewów z nieruchomości.
 12. Prowadzenie spraw związanych z zalesieniami i nasadzeniami.
 13. Współpraca z jednostkami kontraktującymi w szczególności: Izbami Rolniczymi, Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą, Wojewódzkim i Powiatowym Lekarzem Weterynarii, Państwowym Inspektoratem Ochrony Roślin.
 14. Prowadzenie spraw związanych z produkcją rolną.
 15. Sprawy zaopatrzenia w wodę, a mianowicie zawieranie umów i wymiar należności.
 16. Współpraca z jednostkami gospodarczymi w przestrzeganiu ustawy o nasiennictwie.
 17. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną.
 18. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.
 19. Prowadzenie archiwum zakładowego i kroniki Urzędu Gminy.
 20. Zawieranie umów i wymiar za odprowadzanie ścieków do kanalizacji.
 
 1. Sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz jego zmian.
 2. Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich zmian.
 3. Wydawanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 4. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy.
 5. Wydawanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania   przestrzennego gminy oraz z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 6. Prowadzenie rejestrów planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę.
 7.  Opiniowanie zgodności podziałów geodezyjnych ustaleniami planów miejscowych.

Zakres czynności Justyny Wojtysiak - leśnictwo i gospodarka łowiecka.

 1. Współdziałanie z dzierżawcami obwodów łowieckich w zagospodarowaniu łowieckich obszarów gminy.
 2. Sprawowanie administracji w zakresie łowiectwa.
 3. Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów z nieruchomości.
 4. Prowadzenie spraw związanych z zalesieniami i nasadzeniami.
 5. Wymierzanie kar za samowolne usuwanie drzew i krzewów.