Kompleksowa Modernizacja  Energetyczna Budynku SP w Rojewie

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Rojewie

 

     Gmina Rojewo uzyskała dofinansowanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Rojewie” o łącznej wartości 3 045 216,25 zł.

    Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej, kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna, zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Zaplanowane prace przyczynią się do poprawy efektywności energetycznej. Efektywność energetyczna budynków objętych projektem wzrośnie o: 72,9% z tytułu energii cieplnej, a wraz z uwzględnieniem energii elektrycznej o 71,52%. Gmina Rojewo uzyskała dofinansowanie o wartości 2 250 000,00 zł co stanowiło 81,51 % kosztów kwalifikowalnych.