„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rojewicach i budynku archiwum w Rojewie”

Gmina Rojewo realizuje obecnie projekty o wartości około 2,5 mln zł, a przewidywane dofinansowanie z Unii Europejskiej zamknie się kwotą 1,6 mln zł

Jeden z ważniejszych dla społeczności gminy projektów jest termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rojewicach i budynku archiwum w Rojewie. Przeznaczenie na ten cel  265 469,58 zł – przy 198 449,14 zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – stało się możliwe dzięki pozyskaniu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Jeden z priorytetów RPO WK-P dotyczy poprawy jakości środowiska przyrodniczego, jego racjonalnego kształtowania i zachowania zasobów naturalnych dla polepszenia warunków życia mieszkańców i stanowienia korzystnych warunków dla rozwoju gospodarki, a jedno z działań wiąże się z ochroną powietrza i polega na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Potrzebę remontu szkoły społeczność Rojewic sygnalizowała już wcześniej i dzięki programowi mieszcząca się w tej wsi placówka oświatowa zyskała na wyglądzie i stanie się energooszczędna. A funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Rojewicach – miejscowości dość odległej od stolicy gminy – podyktowane jest przecież także kwestiami ekonomicznymi. Dowóz z górą 130 dzieci do Zespołu Szkół w Rojewie byłby nie tylko kosztowny, ale i uciążliwy dla uczniów. Szczególnie tych najmłodszych, objętych programem edukacji wczesnoszkolnej. Termomodernizacji w kompleksie szkolnym poddany został tylko obiekt wybudowany w latach sześćdziesiątych XX wieku. Po dociepleniu zyskał on nową elewację i całą obróbkę blacharską. Prace modernizacyjne nie objeły starej części szkoły, postawionej z czerwonej cegły i będącej już zabytkiem.

Równie istotne z punktu widzenia interesu społecznego, było zapewnienie właściwych warunków do przechowywania materiałów i dokumentów archiwalnych. Ich stan i dostępność do nich warunkują często powodzenie wielu przedsięwzięć życiowych mieszkańców gminy. Zakres prac przy budynku archiwum  w Rojewie wiązał się także z dociepleniem. Jednakże tutaj – ze względu na zlokalizowanie w nim dwóch mieszkań – koszty kwalifikowane do dofinansowania programowego musiały być mniejsze. Fundusze europejskie w tym działaniu obejmują tylko budynki użyteczności publicznej.

Warto pamiętać, że w myśl Ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, nie każdy zakres robót mógł zostać wpisany na listę ubiegających się o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej. W przypadku termomodernizacji musi on zakładać osiągnięcie określonych celów i korzyści, które staną się udziałem tak środowiska, jak i społeczeństwa. Mają one swoje progi procentowe i zlokalizowanie inwestycji poniżej nich nie miałoby szans na otrzymanie dotacji. Dotyczy to chociażby zużycia energii na na podgrzanie ciepłej wody. Musi być ono po dokonaniu modernizacji o 10-25% mniejsza. Podobnie rzecz się ma z koniecznością zmniejszenie kosztów zakupu ciepła dostarczanego do obiektu o co najmniej 20% w stosunku rocznym. Jeżeli weźmie się pod uwagę te rygorystyczne warunki, można zdać sobie sprawę z wymogów, które stawia przed beneficjantem zarządzający programem termomodernizacji. I tym sprostał samorząd Rojewa. Ale nie tylko. Pamiętać trzeba o tym, że wszystkie zadania są realizowane z gminnych pieniędzy, a dofinansowanie z UE będzie de facto refundacją, która zostanie uruchomiona po zaakceptowaniu przez instytucję zarządzającą wniosków o płatność złożonych przez beneficjenta. Wartości kosztów projektu do unijnej refundacji będą niższe do zakładanych planów budżetowych ze względu na oszczędności powstałe po przeprowadzeniu przetargu. Tak czy inaczej, bez unijnego wsparcia tych zadań nie udałoby się zrealizować.

Projekt posiada nr RPKP.02.03.00-04-001/12 w Krajowym Systemie Informatycznym Funduszy Strukturalnych.

\\

Tablica informacyjna projektu:

Wykonawca projektu budowlanego:
Projektant Włodzimierz Zawadzki ul. M. Reja; 88-100 Inowrocław

Opracowanie audytów energetycznych:
ENERGERO sp. z o.o. ul. Małobądzka 101; 42-500 Będzin

Opracowanie studium wykonalności projektu:
Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. w Bydgoszczy ul. Gdańska 76; 85-021 Bydgoszcz

Wykonawca robót budowlanych:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BOSTA” – Stanisław Zdebko ul. Rynek 1 88-100 Inowrocław

Promocja projektu:
„Fotech” Agencja Usługowo-Handlowa ul. Sienkiewicza 1/2; 76-200 Słupsk

Pracownicy Urzędu Gminy Rojewo wdrażający projekt:

Leszek Wołąkiewicz, Jan Wasilewski

Planowane finansowanie projektu:
dotacja RPO WK-P 2007-2013 – 85% kosztów kwalifikowanych; dotacja Funduszu Wsparcia Marszałka WK-P – 10% kosztów kwalifikowanych; środki własne Gminy Rojewo – 5% kosztów kwalifikowanych + koszty niekwalifikowane

Kwotowo planowane koszty projektu:
całkowite koszty projektu 264 948,65 zł w tym koszty kwalifikowane 233 469,58 zł; dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do 198 449,14 zł;  dofinansowanie z Funduszu Wsparcia do 23 346,96 zł; budżet Gminy Rojewo 43 152,55 zł

\