Czyste powietrze
Czyste powietrze
Czyste powietrze
Czyste powietrze
Czyste powietrze
Czyste powietrze

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat programu na stronie:

http://kalkulatordotacji.czystepowietrze.gov.pl/

 

Portal Beneficjenta – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

https://portal.wfosigw.torun.pl/strona-glowna-programu

 

Generator Wniosków o Dofinansowanie (również wniosków o płatność)

https://gwd.nfosigw.gov.pl/

 

Informacje dotyczące dokumentów pomocniczych przy wypełnianiu wniosku:

https://portal.wfosigw.torun.pl/wymagana-dokumentacja-do-02012023

 

PRZYDATNE LINKI:

Program priorytetowy Czyste Powietrza – https://czystepowietrze.gov.pl/wp-content/uploads/2022/12/Program-priorytetowy-Czyste-Powietrze-3.01.2023-oznakowane.pdf

Załącznik nr 1 do programu – https://czystepowietrze.gov.pl/wp-content/uploads/2022/12/Zal-1-PPCP-ulga-podatkowa.pdf

Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu Dofinansowania – https://czystepowietrze.gov.pl/wp-content/uploads/2022/12/Zal-2-PPCP-koszty-kwalifikowane-czesc-1-Programu.pdf

Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu Dofinansowania – https://czystepowietrze.gov.pl/wp-content/uploads/2022/12/Zal-2a-PPCP-koszty-kwalifikowane-Czesc-2-Programu.pdf

Załącznik nr 2b do Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

Załącznik nr 2b do Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 3) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania - https://czystepowietrze.gov.pl/wp-content/uploads/2022/12/Zal-2b-PPCP-koszty-kwalifikowane-czesc-3-Programu.pdf

Kalkulator dotacji: https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Kalkulator grubości izolacji: https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

 

 

W związku z informacjami o nieuczciwych wykonawcach, którzy proponują wykonanie prac dofinansowanych z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” informujemy, iż Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy/ów realizujących usługi, dostawy, roboty budowalne w ramach przedsięwzięcia na własne ryzyko.
Wykonawców i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) nie łączy żadna umowa lub zobowiązanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów związanych z realizacją przedsięwzięcia, zawieranych przez Beneficjentów z wykonawcami.

Ważne jest, aby decyzje o zawarciu umowy były podejmowane przez Wnioskodawcę bez nacisków i bez pośpiechu, z możliwością przemyślenia i konsultacji wyboru
w najbliższym środowisku społecznym: z sąsiadami, w gminie.

Zachęcamy do weryfikacji firmy jeszcze przed podpisaniem umowy.
Pierwszy krok aby zweryfikować uczciwość firmy to sprawdzenie w bezpłatnych publicznych, ogólnodostępnych źródłach czy firma jest zarejestrowana i jest aktywnym przedsiębiorcą. Można to zrobić w rejestrach dostępnych w sieci Internet:

– Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – to spis dotyczący osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub są wspólnikami spółki cywilnej;
– Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) – tu sprawdzisz spółki prawa handlowego np. spółki z o.o., jawne, partnerskie, komandytowo-akcyjne, akcyjne;
– REGON (był obowiązkowy do 30 kwietnia 2018 r.) – tu znajdziesz m.in. spółki cywilne;
– Portalu podatkowym Ministerstwa Finansów –  Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (tzw. biała lista podatników VAT)  – tu sprawdzisz czy wykonawca jest czynnym podatnikiem VAT oraz czy numer identyfikacji podatkowej NIP podany przez niego jest poprawny, uchylony, unieważniony lub czy istnieje, a także sprawdzisz numery rachunków bankowych będących rachunkami rozliczeniowymi przedsiębiorcy.

Wybór polecanych lub znanych wnioskodawcy wykonawców jest wyborem, który minimalizuje ryzyko próby oszustwa. Warto sprawdzić opinie nt. firmy publikowane
w internecie.

Prosimy w szczególności uważać na wykonawców, którzy oferują usługę wyłącznie pod warunkiem przesłania dofinansowania z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”- bezpośrednio na rachunek bankowy wykonawcy. Zwróćcie Państwo uwagę również na nazwę firmy i jej adres – czy nie budzą Państwa wątpliwości.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie promuje konkretnych firm instalacyjnych i wykonawczych.

Państwa nieufność powinno wzbudzić powoływanie się firmy wykonawczej na partnerstwo w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”, co nie ma uzasadnienia w praktyce. Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do NFOŚiGW są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz GMINY
(w programie „Czyste Powietrze” uczestniczy ponad 85% gmin w skali Polski), a także wybrane banki, wskazane na stronie internetowej: czystepowietrze.gov.pl.

Przede wszystkim warto współpracować z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku.

Mamy nadzieję, że niniejszy komunikat pozwoli Państwu przejść przez proces składania wniosku, inwestycyjny i rozliczenia w sposób bezpieczny i satysfakcjonujący.
Z korzyścią dla środowiska i Państwa komfortu, zdrowia i portfela!

Czyste powietrze
Czyste powietrze

25.11.2022 r. zakończyliśmy przyjmowanie prac plastycznych w konkursie „Cały rok z Czystym Powietrzem”. Celem konkursu było uwrażliwienie uczniów szkół podstawowych na problem zanieczyszczenia powietrza oraz edukacja ekologiczna na temat poprawy jakości powietrza i zmniejszenia gazów cieplarnianych, poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

W konkursie wzięło udział aż 62 dzieci !

Poniżej prezentujemy zwycięskie prace oraz listę 12 laureatów. Wasze ilustracje zostaną zamieszczone w Kalendarzu ściennym na 2023 rok przeznaczonym dla Mieszkańców Gminy Rojewo.  Osoby nagrodzone oraz uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o miejscu i godzinie wręczenia nagród.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie!

 

 

Czyste powietrze
Czyste powietrze
Czyste powietrze
Czyste powietrze

Zachęcamy również do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat programu na stronie:

 https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

 

Strona Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

 

Strona główna programu (założenie konta oraz złożenie wniosku o dofinansowanie):

https://portal.wfosigw.torun.pl/strona-glowna-programu

 

Informacje odnośnie dokumentów pomocniczych przy wypełnianiu wniosku:

https://wfosigw.torun.pl/strona-358-czyste_powietrze.html

 

Wniosek o płatność:

https://wfosigw.torun.pl/strona-387-wniosek_o_platnosc_czyste_powietrze.html

 

PRZYDATNE LINKI:

Program priorytetowy Czyste Powietrza – https://czystepowietrze.gov.pl/wp-content/uploads/2021/06/Czyste-Powietrze-%E2%80%93-program-priorytetowy-wersja-obowiazujaca-od-1-lipca-2021.pdf

 

Załącznik nr 1 do programu – https://czystepowietrze.gov.pl/wp-content/uploads/2021/06/Zalacznik-nr-1-do-programu-%E2%80%93-laczenie-dotacji-z-termomodernizacyjna-ulga-podatkowa-wersja-obowiazujaca-od-1-lipca-2021.pdf

 

Załącznik nr 2 do programu – https://czystepowietrze.gov.pl/wp-content/uploads/2021/06/Zalacznik-nr-2-do-programu-%E2%80%93-koszty-kwalifikowane-i-podstawowy-poziom-dofinansowania-wersja-obowiazujaca-od-1-lipca-2021.pdf

 

Załącznik nr 2a do programu – https://czystepowietrze.gov.pl/wp-content/uploads/2021/06/Zalacznik-nr-2a-do-programu-%E2%80%93-koszty-kwalifikowane-i-podwyzszony-poziom-dofinansowania-wersja-obowiazujaca-od-1-lipca-2021.pdf

 

Kalkulator dotacji: https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Kalkulator grubości izolacji: https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

 

Czyste powietrze