Konkurs na najładniejszą palmę wielkanocnąGmina Rojewo i Samorządowy Zespół Oświaty i kultury w Rojewie ogłasza konkurs na najładniejszą palmę wielkanocną pod patronatem Wójta Gminy Rojewo Rafała Żurowskiego. Celem konkursu jest popularyzacja tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową i Wielkanocną oraz rozwijaniem inwencji twórczej.

Mamy nadzieję, że konkurs stworzy okazję do indywidualnej i zespołowej działalności artystycznej, promocji dorobku kulturowego wsi, integracji środowisk wiejskich oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia palm.

 

Zachęcamy serdecznie wszystkie sołectwa do udziału w konkursie.

 

Regulamin Konkursu

ORGANIZATOR

 • Gmina Rojewo i Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury w Rojewie

CEL:

 • Kultywowanie i popularyzacja tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową i Wielkanocą,
 • Promocja dorobku kulturowego wsi,
 • Integracja środowiska lokalnego,
 • Stworzenie okazji do zaprezentowania własnych pomysłów i technik wykonania palm wielkanocnych oraz form jej zdobienia.

UCZESTNICY:

 • Sołectwa Gminy Rojewo

WARUNKI UDZIAŁU:

 • Na konkurs należy dostarczyć własnoręcznie wykonaną tradycyjną palmę wielkanocną- jedna palma z danego sołectwa( ze względów technicznych długość palmy nie powinna przekroczyć 1,5 metra),
 • Palmy powinny być wykonane z materiałów naturalnych: bukszpanu, bazi, żarnowca, suchych kwiatów, bibuły, wstążek itp.
 • Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z regulaminem, a w szczególności: gotowe(kupione), wykonane ze sztucznych gotowych(kupionych) materiałów i elementów zdobniczych.

PRZEBIEG KONKURSU:

 • Palmy należy dostarczyć do 1 Kwietnia 2019 r. do godz. 15:00 do biura Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury  w Rojewie.
 • Dostarczone na konkurs palmy zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 7 Kwietnia 2019 r. o godzinie 12:00 w hali sportowej w Rojewie podczas III Kiermaszu Wielkanocnego, gdzie nastąpi ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie dyplomów i nagród.

KRYTERIA OCENY:

Oceniając prace jury będzie brało pod uwagę:

 • estetykę wykonania
 • zgodność z regulaminem
 • pomysłowość i inwencję twórczą
 • dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych

NAGRODY:

 • za najpiękniejsze palmy przyznane zostaną nagrody rzeczowe (nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca)
 • na stronie internetowej www.rojewo.pl zostaną opublikowane wyniki konkursu oraz galeria zdjęć z konkursu.

KONTAKT:

 • Osoba odpowiedzialna z ramienia organizatora za nadzór nad przebiegiem konkursu-Pan Bartłomiej Zieliński tel.533 322 504 lub 785546454
Gmina Rojewo
Gmina Rojewo

Wójt Gminy Rojewo informuje, że w odpowiedzi na konkurs ofert na realizację w formie powierzenia i wsparcia w 2019 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ogłoszony w dniu 26 października 2018 r. wpłynęło 8 ofert. Dokonano oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert. Do dofinansowania wybrano 7 zadań publicznych.

Podział środków na powierzenie zadań publicznych przedstawia się następująco:

w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

 • Ochotnicza Straż Pożarna  w Rojewicach – 3 000,00 zł
 • Ochotnicza Straż Pożarna  w Rojewie – 3 000,00 zł
 • Ludowy Zespół Sportowy „Znicz”  – 29 000,00 zł

w zakresie wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

 • Kujawskie Stowarzyszenie „Złote Kłosy” – 2 500,00 zł
 • Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet – 4 500,00 zł
 • Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Społecznej – 5 500,00 zł
 • Stowarzyszenie Gminny Klub Seniora „Wrzos” – 2 500,00 zł

W dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późń.zm.), wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Do takich zmian należy wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (tzw. opłata retencyjna). Ustawa nakłada na Wójta obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne związane ze zmniejszeniem retencji.

Art. 269 ust. 1 Prawa wodnego wprowadza obowiązek ponoszenia opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem (np. kostka brukowa), mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Wysokość opłaty retencyjnej ustala Wójt i przekazuje w formie informacji podmiotom obowiązanym do jej uiszczenia. Opłata będzie ustalana kwartalnie, a podmiot obowiązany do jej uiszczenia będzie zobowiązany wnieść  ją na rachunek bankowy tut. Urzędu w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczona zostanie  mu informacja. Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowić będą w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy.

Mieszkańcy gminy Rojewo, zobowiązani na podstawie Prawa wodnego do ponoszenia opłaty retencyjnej, proszeni są o dostarczenie wypełnionych oświadczeń do Urzędu Gminy Rojewo, pokój nr 9, w terminie do dnia 28 lutego 2019 r.

 

 

Przykład nieruchomości podlegającej opłacie:

Nieruchomość składająca się z działek o numerach 128/1 oraz 128/2 objęta jest księgą wieczystą o numerze BY1I/00012345/1. Suma powierzchni działek składających się na nieruchomość wynosi 4030 m2 (40,30ar), a więc przekroczony jest określony ustawą próg 3500 m2.

Na nieruchomości usytuowane są:

budynek mieszkalny, budynek usługowo handlowy, budynki gospodarcze o łącznej powierzchni zabudowy : 1250 m2 (12,50ar)

parking z kostki brukowej: 1427 m2 (14,27ar)

droga utwardzona: 228 m2 (2,28ar)

Łączna suma powierzchni uszczelnionej, a więc mającej wpływ na zmniejszenie retencji terenowej wynosi: 2905 m2 (29,05ar)

Stosunek powierzchni uszczelnionej do całkowitej powierzchni nieruchomości wynosi (2905 m2/4030 m2) 0,72 czyli 72%. a więc nieruchomość spełnia drugie określone w ustawie kryterium – wyłączenia więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej.

Nieruchomość nie posiada przyłącza do systemu kanalizacji deszczowej, ani innego odprowadzenia wód opadowych, tym samym podlega obowiązkowi opłaty „retencyjnej”.

 

Załącznik nr 1 - Oświadczenie 

Gmina Rojewo