Z radością informujemy, że na terenie Gminy Rojewo, realizujemy program „Metropolitalna Karta Seniora 60+”.

Seniorzy wszystkich gmin członkowskich Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz od dziś będą mogli będą mogli korzystać z szeregu zniżek i atrakcji przygotowanych dla nich przez partnerów programu w ramach „Metropolitalnej Karty Seniora 60+”.

16 października (wtorek) odbyła się inauguracja Metropolitalnej Karty Seniora, której zasięg będzie obejmować całą Metropolię Bydgoszcz.

W konferencji dotyczącej wdrożenia programu na dodatkowe gminy udział wzięli: prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski oraz włodarze poszczególnych gmin: Wojciech Porzych, Starosta Bydgoski, Wojciech Sypniewski, wójt gminy Osielsko, Krzysztof Szala, wójt gminy Dobrcz, Dariusz Wądołowski, wójt gminy Pruszcz, Leszek Latosiński, Sekretarz gminy Nowa Wieś Wielka, Marek Szaruga, burmistrz gminy Kcynia, Artur Michalak, burmistrz Szubina oraz Teresa Substyk, burmistrz Solca Kujawskiego. 

Bydgoska Karta Seniora funkcjonuje już od dwóch lat z dużym sukcesem. W związku z tym stwierdziliśmy, że warto połączyć siły i zrealizować projekt o nazwie „Metropolitalna Karta Seniora”, aby mieszkańcy bez względu na to gdzie mieszkają mogli korzystać z ulg i atrakcji przygotowanych przez partnerów zniżek w całej Metropolii. W związku z tym zawarliśmy porozumienie i mechanizm, który został z dużym powodzeniem wdrożony w Bydgoszczy zostanie realizowany w poszczególnych gminach. – tłumaczy Prezydent Rafał Bruski.

Z inicjatywy prezydenta Rafała Bruskiego, Bydgoskiej Rady Seniorów oraz grupy radnych Miasta Bydgoszczy powstał projekt „Bydgoska Karta Seniora 60+”. Bydgoska Karta Seniora 60+ umożliwia starszym mieszkańcom Bydgoszczy uzyskanie zniżek w wielu instytucjach i firmach zlokalizowanych na terenie Miasta, a nawet całego kraju. Od dziś bydgoski program realizowany będzie także na terenie gmin zrzeszonych w ramach „Metropolii Bydgoszcz”.

Dzięki Karcie seniorzy mogą skorzystać z usług psychologa, dietetyka czy zapisać się na kurs tańca. To wszystko oferują partnerzy Karty – W Bydgoszczy jest ich już ponad 80. Proponują zniżki na różne aktywności czy zakupy nawet do 50% pełnej wartości towaru i usług. Dotychczas w Bydgoszczy Kartę Seniora odebrało ponad 16 tysięcy osób powyżej 60 roku życia.

Metropolitalna Karta Seniora będzie działać w oparciu o program bydgoskiej karty seniora. Prezydent Rafał Bruski podpisał zarządzenie zmieniające wcześniejsze regulacje dotyczące Karty Seniora wprowadzając pojęcie Metropolitalnej Karty Seniora i jednocześnie zwiększając jej obszar na teren całej metropolii. Dodatkowo zostało podpisane porozumienie między miastem Bydgoszcz, a Stowarzyszeniem w ramach którego Stowarzyszenie będzie koordynować i prowadzić wdrożenie i funkcjonowanie Karty przy współpracy z poszczególnymi gminami, gdzie karty będą wydawane.

Każda gmina tworząca wspólnie Metropolię otrzymuje pakiet kart. Są one zindywidualizowane. Na każdej będzie umieszczony herb danej gminy, aby podkreślić jej indywidualny charakter. Od dzisiaj wszyscy zainteresowani mogą składać wnioski o wydanie takiej karty.

Aby otrzymać „Metropolitalną Kartę Seniora 60+” trzeba będzie wypełnić wniosek i okazać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość i wiek osoby. Karta wydawana będzie bezterminowo i jest bezpłatna. Wnioski składać można w poszczególnych urzędach gmin.

fot. Robert Sawicki / UM Bydgoszcz

Gmina Rojewo
Gmina Rojewo

 

Rojewo, dnia 25 września 2018 r.

RB.II.526.1.2018

                                                          

 

Ogłoszenie o konsultacjach

Zgodnie z Uchwałą nr XXXV/245/2010 Rady Gminy Rojewo z dnia 08 lipca 2010 r. 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Wójt Gminy Rojewo zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wnoszenia propozycji, uwag i opinii do poddanego pod konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Rojewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Konsultacje odbywają się w terminie 25 września – 9 października 2018 r.

Z treścią projektu można zapoznać się stronie internetowej www.rojewo.pl, lub
w Urzędzie Gminy Rojewo pok. 9a.

 uwagi i opinie należy składać:

 1. pisemnie – w sekretariacie pok.12 w Urzędzie Gminy Rojewo;
 2. mailowo – na adres: rojewo@rojewo.pl;
 3. ustnie – w trakcie otwartego spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się
  9 października 2018 r. o godz. 1300 w sali nr 16 Urzędu Gminy
  w Rojewie.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do udziału w konkursie na najlepsze receptury potraw przygotowywanych z użyciem miodu.

"Najciekawsze zgłoszenia nagrodzimy miodem z marszałkowskiej pasieki i książkami o tematyce kulinarnej. Opublikujemy je również na naszej stronie internetowej w specjalnej zakładce. (...)

Jednym z warunków uczestnictwa w naszym konkursie jest, aby jednym ze składników nadesłanego przepisu kulinarnego był właśnie miód. Aby wziąć udział w konkursie należy do 20 września przysłać przepis na potrawę przygotowywaną z wykorzystaniem miodu. Może być to zarówno danie główne, jak i przystawka lub deser. Oprócz przepisu z listą składników i sposobem wykonania potrawy należy podać swoje dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania i telefon). Prosimy o dołączenie do przepisu podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (lub jej skanu jeśli zgłoszenie jest wysyłane mailem). W załączeniu:

 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • informacja w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zgłoszenia w konkursie można nadsyłać do 20 września:

 • osobiście lub listownie: na adres Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, pokój 219,
 • mailowo na adres a.nowak@kujawsko-pomorskie.pl

Zapraszamy do udziału i życzymy powodzenia!"

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

W związku ze zbliżającym się sezonem halowym wróciły zapisy na sezon jesienno-zimowy 2018/2019. SZOiK w Rojewie zaprasza do rezerwacji hali. Sezon rozpoczynamy od  01 października 2018r.

Zapisy pod nr tel.533 322 504

Ważny komunikat dla rolników, sołtysów i mieszkańców         W dniu 06.09.2018 r. o godz. 16:00 w Centrum Integracji Społecznej w Łojewie (Sala Biesiadna – Łojewo 34) odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu pod egidą Ministerstwa Środowiska. Tematem spotkania będzie możliwość dofinansowania budowy nowych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Szczegóły w załączeniu. Zapraszamy

Gmina Rojewo

HUFIEC PRACY W INOWROCŁAWIU PROWADZI REKRUTACJĘ MŁODZIEŻYNA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Dołączając do nas masz możliwość nauki w następujących formach kształcenia:

 

 • VII  i VIII KLASA SZKOŁY PODSTAWOWEJ DLA DOROSŁYCH  ORAZ  III GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH:
  - możliwość nauki od 15 roku życia
  - system nauki: dzienny
  - przyuczenie do wykonywania określonej pracy
  - wynagrodzenie za praktyczną naukę zawodu zgodne z rozporządzeniem o zatrudnianiu i  wynagradzaniu młodocianych
  - możliwość nauki w  różnych zawodach;

 

 • I i II KLASA SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA ORAZ  i  III KLASA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
  - możliwość nauki od 15 roku życia
  - system nauki: dzienny
  - wynagrodzenie za naukę zawodu zgodne z rozporządzeniem o zatrudnianiu i wynagradzaniu młodocianych
  - możliwość nauki w  różnych zawodach
   
 • RZEMIEŚLNICZA NAUKA ZAWODU ORAZ SZKOLENIE KURSOWE – FORMA POZASZKOLNA


- nauka zawodu u rzemieślników zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych
- brak obowiązku kontynuowania nauki w szkole
- system nauki: dzienny
- egzamin państwowy dający pełne kwalifikacje zawodowe
- wynagrodzenie za naukę zawodu zgodne z rozporządzeniem o zatrudnianiu i wynagradzaniu młodocianych
- możliwość nauki w zawodach rzemieślniczych

 

Istnieje również możliwość nauki w w/w formach w Grudziądzu w Ośrodku Szkoleniai Wychowania OHP. Całkowity pobyt i wyżywienie w internacie jest bezpłatne!!!

 

PAMIĘTAJ!!!

NAUKA JEST BEZPŁATNA!!!

ZA PRAKTYKI OTRZYMUJESZ WYNAGRODZENIE NA WŁASNE POTRZEBY!!!

BĘDZIESZ MIAŁ MOZLIWOŚĆ ROZWINĄĆ SWOJE PASJE I ZAINTERESOWANIA ORAZ ZWIEDZIĆ POLSKĘ I NIE TYLKO J!!!

 

HUFIEC PRACY W INOWROCŁAWIU, ul. Poznańska 133 a,  tel. 52 355-28-63,

e-mail: 2-3hp.inowroclaw@ohp.pl

       Od dnia 1 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy art. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

Przepisy te wprowadziły zmiany w zakresie kwoty wolnej od potrąceń i egzekucji.

Kwotą wolną od potrąceń jest część świadczenia, która nie podlega potrąceniom i egzekucji. Kwota ta nie będzie już uzależniona od wysokości najniższej emerytury, a dotychczasowy procentowy związek został zamieniony odpowiednimi kwotami, uwzględniającymi poziom minimum socjalnego w jednoosobowym gospodarstwie domowym prowadzonym przez emeryta.

Kwota emerytury i renty wolna od potrąceń i egzekucji wynosi:

 • 825 zł – w przypadku sum egzekwowanych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne (wraz z kosztami i opłatami),
 • 660 zł – w przypadku potrącania kwot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, funduszu alimentacyjnego, pomocy społecznej,
 • 500 zł – w przypadku sum egzekwowanych na pokrycie należności alimentacyjnych,
 • 200 zł – w przypadku potrącania należności z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Kwoty wolne od potrąceń będą podlegały corocznej waloryzacji od dnia 1 marca na zasadach określonych dla emerytur i rent.

Nowe kwoty wolne od potrąceń stosowane są nie tylko do potrąceń dokonywanych z emerytur i rent rolniczych od 1 lipca 2018 r., ale również tych już trwających.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1076).

 

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Dotyczących projektu pn. „Przebudowa placu zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej
w Rojewie”.

Projektu przewiduje budowę przebudowa placu zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej w Rojewie dla osób we wszystkich grupach wiekowych. Realizacja obejmie stworzenie przestrzeni uwzględniającej różne formy wypoczynku i aktywności fizycznej przy wykorzystaniu certyfikowanych urządzeń fitness dostosowane dla młodzieży i dorosłych, zestawów zabawowych służących najmłodszym oraz urządzeń dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych i z ograniczoną mobilnością ruchową.

Celem konsultacji jest zebranie propozycji dotyczących zakresu planowanej inwestycji co ma doprowadzić do zastosowania optymalnych rozwiązań rzeczowo - funkcjonalnych obiektów.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Rojewo.

Propozycje, uwagi i opinie będą zbierane:

ustnie – podczas spotkania zorganizowanego przez Wójta Gminy Rojewo z mieszkańcami Gminy Rojewo w dniu 13 lipca 2018 roku o godz. 13:00 w Sali nr 16 Urzędu Gminy;

Gmina Rojewo

Gmina RojewoJuż od trzech lat Miasto Bydgoszcz organizuje Wielki Bydgoski Mecz Charytatywny. Reprezentacje dziennikarzy lokalnych mediów oraz polityków
z wszystkich ugrupowań sceny politycznej, co roku przed wakacjami mierzą się
na piłkarskim boisku, grając na rzecz podopiecznych z Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.

 

Dzięki wsparciu Sponsorów udało się przez ten czas zebrać kilkadziesiąt tysięcy złotych. Środki te, w całości zostały przeznaczone na organizację wakacji letnich dla dzieci z bydgoskich Domów Dziecka. Zorganizowano za nie
m.in. kolonie dla kilkudziesięciu wychowanków BZPOW, a także jednodniowe wycieczki do atrakcyjnych miejsc w naszym regionie i sąsiednich województwach.
Były organizowane również wspólne wyjścia na lody, do restauracji czy kawiarni, Myślęcinka, muzeów, sal zabaw i kin. Dzieci spędzały aktywnie czas, korzystając
m.in. z basenów, ścianek wspinaczkowych i kręgielni. W sumie blisko setka podopiecznych bydgoskich domów dziecka spędziła wakacje, w sposób,
jaki nie byłby możliwy bez udzielonego wsparcia.

 

W tym roku Miasto Bydgoszcz i Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz organizuje kolejną – czwartą edycję tego wydarzenia, w nieco zmienionej, poszerzonej, metropolitalnej formule. Chcielibyśmy zaprosić do wspólnej zabawy
w szczytnym celu również Samorządowców i Dziennikarzy z gmin zrzeszonych
w Stowarzyszeniu Metropolia Bydgoszcz, a zebrane od Sponsorów środki podzielić między Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz jeden
z Domów Dziecka z obszaru naszego Stowarzyszenia.

 

Zaplanowany na 30 czerwca 2018 r. na godz. 14:00 mecz  SAMORZĄDOWCY vs DZIENNIKARZE, odbędzie się na boisku bocznym Stadionu Zawiszy przy ulicy Gdańskiej 163.

 

Gmina Rojewo

Wodniacy już obrali kurs na Bydgoszcz. Świętowanie zaczynamy 22 czerwca.

„Ster na Bydgoszcz” to największa na Kujawach i Pomorzu impreza dedykowana miłośnikom wodnej turystyki śródlądowej. Ostatni weekend czerwca pełen będzie atrakcji nad wodą i na wodzie.

Już o 11.00 w piątek 22 czerwca swoją działalność zainauguruje Jarmark Festiwalowy. Kupicie tam pamiątki i marynistyczne rękodzieło z różnych regionów Polski. Będzie można skosztować smakołyków tworzonych wg staropolskich receptur. Wieczorem na Wyspie Młyńskiej, tuż obok Jarmarku ruszy Tawerna nad Brdą. Będzie to spotkanie miłośników żeglarskiej biesiady, pełnej szant, tańca, dobrego jadła i napitku. Gościem Tawerny będzie Jan Kliment, który przygotował z tej okazji kilka brawurowych tanecznych choreografii.

Sobotnie dedykujemy miłośnikom szant. Usłyszymy najlepsze ekipy tego muzycznego nurtu, między innymi polski „Własny Port”, czy brytyjski „Pyrates!”.  O 17.00 na Brdzie zrobi się wyjątkowo tłoczno. Wszystkie statki, żaglówki, motorówki i kajaki przemierzą centrum miasta w barwnej paradzie. Co bardziej zapobiegliwi widzowie, już dziś rezerwują sobie najlepsze widokowe punkty. Na zakończenie sobotniego świętowania zagrają Mikromusic i AudioFeels.

W niedzielę zaczynamy świętowanie już o 12.00. Wczesne popołudnie poświecimy najmłodszym. Zapraszamy na żeglarskie warsztaty, gry plenerowe, spektakle interaktywne. O 15.00 mostek kapitański przejmą dorośli. Rozpocznie się legendarny Wielki Wyścig Butelkowy. Z nurtem Brdy będą walczyły załogi na łodziach własnoręcznie zbudowanych z butelek po napojach. O 16.30 symfoniczny koncert wakacyjnych przebojów. Usłyszymy znane hity w nowych, imponujących aranżacjach. Z wodniakami pożegnamy się jazzowo. O 18.00 wystąpi Aga Zayran i European Jazz Quartet

Ster na Bydgoszcz !

Gmina Rojewo

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr: RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Gmina Rojewo z siedzibą przy ul. Rojewo 8, 88-111 Rojewo, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z art. 33 ust. 2-3 ww. ustawy.


I. Cel projektu:

Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych i/lub usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem na terenie gminy.

 

II. Działania możliwe do realizacji w ramach projektu:

 1. Wsparcie na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi i z niepełnosprawnościami świadczone
  w lokalnej społeczności,
  w tym:
  • tworzenie dziennych domów pobytu, środowiskowych domów samopomocy, klubów seniora, mieszkań wspomaganych, innych ośrodków zapewniających opiekę dzienną
   i całodobową
  • usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, usługi dziennych opiekunów, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzka, inne formy samopomocy, usługi asystenckie
  • rozwój nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych, np. teleopieka
  • wypożyczenie sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób (w tym pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i medycznego)
  • działania ukierunkowane na podnoszenie umiejętności opiekunów faktycznych służące poprawie jakości usług opiekuńczych (m.in.: kształcenie, poradnictwo)
 2. Inicjatywy ukierunkowane na rozwój i poprawę dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, w tym:
 • usługi szkoleniowe, doradcze i specjalistyczne dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą
 • poradnictwo rodzinne, obejmujące wsparcie rodziny naturalnej i zastępczej, opieki nad osobą z niepełnosprawnościami
 1. Usługi w mieszkaniach wspomaganych, w tym
 • tworzenie miejsc pobytu
 • rozwój usług opiekuńczych, asystenckich oraz wspierających aktywność osoby w mieszkaniu
 1. Działania uzupełniające: aktywizacja społeczno-zawodowa (wyłącznie jako element któregoś z powyższych typów projektu) w tym:
 • usługi informacyjne, edukacyjne, terapeutyczne, poradnictwo prawne, psychologiczne, wsparcie indywidualne/grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych
  i umiejętności zawodowych.

III. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

 

 • Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminy Rojewo przy realizacji zadań obejmujących przedmiotowy projekt, w szczególności:

- wsparcie w organizacji i prowadzeniu miejsc krótkookresowego pobytu dziennego dla osób niesamodzielnych (klub seniora).

 

 

IV. Wymagania wobec partnera:

 

 • Partner musi być podmiotem ekonomii społecznej.
 • Partner musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług społecznych oraz dysponować odpowiednim potencjałem osobowym zdolnym do realizacji zadań przewidzianych.
 • Partner musi prowadzić w swojej działalności statutowej usługi społeczne jeśli będzie zaangażowanybezpośrednio w realizację usług społecznych w ramach projektu.


V. Zgłoszenie powinno zawierać:

 • Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z usługami społecznymi.
 • Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III a)
 • Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usług społecznych wraz z ich krótkim opisem.
 • Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach.
 • Deklarację gotowości przygotowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.
 • Dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących.
 • Oświadczenie, o nie podleganiu wykluczeniu z możliwości ubiegania się
  o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885
  z późn. zm.); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.); art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1417).
 • Zgłoszenie powinno wpłynąć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

VI. Opis kryteriów branych pod uwagę w wyborze partnera

 • Spełnienie wymogów formalnych (oświadczenia o których mowa w pkt V e – V g.)
 • Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z usługami społecznymi. Max. 30 pkt
 • Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III a). Max. 30 pkt.
 • Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usług społecznych wraz
  z ich krótkim opisem. Max. 30 pkt.
 • Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach. Max. 10 pkt.

VII. Termin składania ofert

Oferty w formacie .doc., docx. lub .pdf należy przesłać do dnia 12.06.2018 roku, do godziny 12:00 na adres e-mail: p.kazmierska@rojewo.pl

VIII. Osoby do kontaktów:

Informacji na temat ogłoszenia udziela:

Paulina Kaźmierska, Urząd Gminy Rojewo, pok. 9a, tel: 533 322 513, e-mail: p.kazmierska@rojewo.pl

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy

        Inauguracja regionalnych obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości połączona z uroczystą sesją sejmiku województwa oraz Forum Samorządowym, czyli spotkaniem samorządowców wszystkich szczebli odbędzie się 14 maja przed Urzędem Marszałkowskim w Toruniu. Podczas uroczystości rozpoczniemy akcję zbierania podpisów pod deklaracją na stulecie niepodległości: – Chcielibyśmy, by podpisy pod tym pamiątkowym dokumentem złożyło jak najwięcej mieszkańców naszego województwa. Zapraszamy wszystkich do wspólnego świętowania – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Do udziału w obchodach marszałek Piotr Całbecki oraz przewodniczący sejmiku Ryszard Bober zaprosili także między innymi parlamentarzystów, przedstawicieli środowisk naukowych, służb mundurowych, duchowieństwa, młodego pokolenia, organizacji pozarządowych oraz seniorów i kombatantów.

 

- Spotkanie odbędzie się w szczególnych okolicznościach - na placu przed Urzędem Marszałkowskim. Chcemy w ten sposób wspólnie świętować z mieszkańcami regionu. To tam będziemy składać pierwsze podpisy pod deklaracją w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

 

Do składania podpisów pod deklaracją zapraszamy wszystkich mieszkańców. O przekazanie kart z treścią deklaracji, na których będzie można składać podpisy, poprosimy 14 maja samorządowców i innych uczestników uroczystości. Treść deklaracji.

 

W programie poniedziałkowych obchodów znalazło się także podniesienie flagi na maszt, inscenizacja wizyty w regionie marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Ignacego Jana Paderewskiego w klimacie lat 20-tych oraz czytanie fragmentów „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Wydarzenie odbędzie się w oprawie muzyki fortepianowej, wystąpi też Orkiestra Wojskowa z Torunia. Po oficjalnej uroczystości zapraszamy na piknik rodzinny.

 

Pierwszym akcentem regionalnych obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości było umieszczenie na frontonie gmachu Urzędu Marszałkowskiego tablicy z apelem o wspólne świętowanie jubileuszu (więcej). W kwietniu, podczas sesji sejmiku województwa podejmowaliśmy rówieśników Niepodległej – seniorów urodzonych w latach 1912-1918, którzy sięgają pamięcią pierwszych lat restytucji odrodzonego państwa polskiego. Wszyscy zostali odznaczeni wybitymi z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości medalami marszałka województwa Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis, jako pierwsi złożyli też podpisy pod deklaracją na stulecie niepodległości (więcej). Wkrótce przedstawiciele samorządu województwa złożą też wizyty innym rówieśnikom Niepodległej z regionu.

 

O innych wydarzeniach związanych z obchodami 100-lecia Niepodległej informujemy w naszej zakładce.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

9 maja 2018 r.

       Od 2003 r. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy. W 2018 roku jednym z organizatorów jest również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. XVI Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918-2018.

W piętnastu dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 18 tysięcy gospodarstw indywidualnych. Laureaci Konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe – w ubiegłym roku zwycięzca został uhonorowany ciągnikiem o mocy 55 KM.

Konkurs jest jednym z wielu działań prewencyjnych prowadzonych przez Kasę na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Udział w Konkursie mogą brać zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne.

Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe. W skład komisji konkursowych wchodzą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie, reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwową Inspekcję Pracy, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Ochotniczą Straż Pożarną i inne instytucje działające w środowisku wiejskim. Zastosowanie się do ich rad i uwag przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń, a tym samym do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin.


Ważne terminy:

31.03.2018 r. - upływa termin zgłaszania udziału w konkursie

25.05.2018 r.- zakończenie etapu regionalnego konkursu

15.06.2018 r. - zakończenie etapu wojewódzkiego

09.07-27.07.2018 r. - wizytacja gospodarstw finałowych.

 

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy