Ładowanie

W rojewskim urzędzie odbyła się w piątek, 3.04.2015 r. niecodzienna uroczystość. Wręczono medale "Za zasługi dla obronności kraju". Otrzymali je rodzice, których synowie wiernie pełnili służbę wojskową.  
Srebrne medale wręczono naszym mieszkańcom, Państwu Barbarze i Włodzimierzowi Urbańskim, których czterech synów pełniło służbę wojskową oraz Państwu  Danucie i Jerzemu Kuczyńskim, których trzech synów służyło w wojsku i Państwu Janinie i Mieczysławowi Wojtysiakom, których również trzech synów wzorowo pełniło służbę wojskową.
Medale wręczył komendant WKU w Inowrocławiu p. płk Krzysztof Broniewicz. Podziękowania i gratulacje wraz z kwiatami złożył również Wójt Rafał Żurowski.  

Wręczenie medali ,,Za zasługi dla Obronności Kraju\

Dzieląc się jajkiem, 
w te piękne Święta, 
życzymy samych radości. 
Niech będzie zdrowie, 
niech będzie szczęście, 
dobrobyt niech w Was gości.
 

Rada Gminy Rojewo, Wójt Gminy Rojewo

wraz z pracownikami Urzędu Gminy w Rojewie.

Regulamin Gminnego Konkursu Recytatorskiego dla przedszkoli i oddziałów zerowych

Publiczne Samorządowe Przedszkole w Rojewie jest organizatorem Gminnego Konkursu Recytatorskiego dla przedszkoli i zerówek pod hasłem

Przedszkolak w świecie poezji M.Konopnickiej i J. Brzechwy.”

REGULAMIN KONKURSU

1.Organizatorem konkursu jest Publiczne Samorządowe Przedszkole w Rojewie „Akademia Przedszkolaka”.

2. Głównym celem konkursu jest pobudzenie zainteresowania literaturą dziecięcą , popularyzowanie twórczości M.Konopnickiej i J. Brzechwy , dostarczenie dzieciom doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z piękna poezji , zachęcanie do występów na scenie , odkrywanie , rozwijanie i prezentacja uzdolnień artystycznych dzieci .

3.Konkurs jest adresowany do dzieci z przedszkoli i zerówek na terenie Gminy Rojewo . Są trzy kategorie wiekowe : 3-4 latki , 5-6 latki i 7-latki.

4. Nauczyciel każdej grupy przedszkolnej wyłania po trzech uczestników do konkursu . Opiekę nad dzieckiem w trakcie konkursu sprawuje rodzic dziecka .

5. Ocenie podlegać będzie repertuar , sposób zadeklamowania oraz elementy dodatkowe ( np. strój , akcesoria , ścieżka dźwiękowa ).

6. Uczestników konkursu będzie oceniać jury. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca w trzech kategoriach wiekowych , pozostali będą wyróżnieni.

7. Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą do dnia 10 kwietnia 2015 r.

8 Konkurs odbędzie się dnia 17 kwietnia 2015r.( piątek ) o godz. 10.00 w Świetlicy GOKu w budynku szkoły podstawowej w Rojewie .

9. Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udzielają organizatorki :

Nauczyciel wych. Przedszkolnego, Logopeda-K.Stępniak  660295394

Nauczyciel wych.przedszkolnego- M.Nowak 530155756

REGULAMIN KONKURSU NA

NAJLEPSZĄ OZDOBĘ WIELKANOCNĄ

Organizator

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli w Inowrocławiu,

ul. Poznańska 133A lok. 106, 88-100 Inowrocław.

Cel konkursu

 • Popularyzacja tradycji ludowych dotyczących twórczości artystycznej.
 • Kultywowanie cennych aspektów życia mieszkańców wsi i obszarów wiejskich.
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych osób należących
  do Sołectw, Kół Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszeń z obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju
 • Promocja walorów wsi polskiej.
 • Kształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec tradycji kulturowej.

Pełen regulamin dostępny jest tutaj <kliknij aby pobrać>

Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

W okresie wakacji 2015 roku KRUS zorganizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczony w Kasie.

W województwie kujawsko-pomorskim z rehabilitacji będzie mogło skorzystać   68 dzieci z chorobami układu oddechowego i układu ruchu, urodzonych w latach 2000 – 2008. Turnusy rehabilitacyjne ze schorzeniami układu oddechowego zostaną zorganizowane w Centrach Rehabilitacji Rolników w Szklarskiej Porębie (w okresie od 11 do 31 lipca) i Świnoujściu (w okresie od 11 do 31 sierpnia). Dzieci ze schorzeniami układu ruchu  będą rehabilitowane w CRR w Jedlcu (w okresie od 9 do 29 lipca).

Turnus trwa 3 tygodnie, a pełna odpłatność za pobyt dziecka wynosi 200zł + koszty podróży (odpowiadające równowartości ceny biletów PKS lub PKP 2 kl. w obie strony). Transport dzieci zapewni KRUS.

Uczestnicy turnusów rehabilitacyjnych mają zapewnione  całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

 

Wskazania medyczne do kwalifikowania dzieci:

 • z chorobami układu oddechowego:
 1. Przewlekły nieżyt górnych dróg oddechowych,
 2. Nawracające infekcje gardła i zatok obocznych nosa,
 3. Stan po przebytym zapaleniu płuc i opłucnej,
 4. Przewlekle choroby układu oddechowego o podłożu alergicznym, w tym spastyczny nieżyt oskrzeli i astma oskrzelowa w okresie wydolności oddechowej.
 • z wadami postawy i chorobami układu ruchu:
 1. Wady postawy i deformacje kostne,
 2. Boczne skrzywienie kręgosłupa,
 3. Koślawość i szpotawość kończyn – stany wymagające ćwiczeń korekcyjnych,
 4. Płaskostopie (płaskokoślawość) i stopy końsko-szpotawe,
 5. Stany pourazowe i po operacjach korekcyjnych narządu ruchu,
 6. Upośledzenie funkcji układu ruchu w następstwie chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, w tym niedowład spastyczny pochodzenia mózgowego u dzieci z prawidłowym rozwojem umysłowym.

 

Na turnusy rehabilitacyjne nie zostaną zakwalifikowane dzieci

posiadające przeciwwskazania medyczne, tj.

 1. upośledzenie sprawności ogólnej powodujące konieczność stałej opieki i pomocy osoby drugiej w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych, tj. ubieraniu się, jedzeniu, myciu i załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
 2. stan wymagający poruszania się przy pomocy wózka inwalidzkiego,
 3. niepełnosprawność wymagająca specjalnej, indywidualnej opieki, np. niedowidzenie znacznego stopnia, upośledzenie słuchu w stopniu uniemożliwiającym porozumiewanie się mimo aparatu słuchowego,
 4. choroba nowotworowa,
 5. niewydolność układów: krążenia, oddechowego i moczowego,
 6. cukrzyca i inne niewyrównane zaburzenia hormonalne i metaboliczne,
 7. ostre i przewlekłe choroby zakaźne,
 8. upośledzenie umysłowe, zaburzenia psychiczne i zachowania agresywne,
 9. moczenie nocne,
 10. padaczka,
 11. ropne i pasożytnicze choroby skóry,
 12. stany chorobowe, wymagające kontynuacji leczenia z koniecznością kontroli  wskaźników morfologicznych lub/i biochemicznych krwi.

 

Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy mają dzieci, w stosunku do których powiatowe zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności orzekły niepełnosprawność skutkującą prawem do wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego.

 

Wnioski od zainteresowanych rolników przyjmują wszystkie jednostki terenowe Oddziału, po uprzednim wypełnieniu skierowania przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę w leczeniu którego pozostaje dziecko wraz z informacją wychowawcy klasy i oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego.

 • wnioski na układ oddechowy składamy do dnia 16 maja 2015 r.,
 • na układ ruchu składamy do dnia 23 maja 2015 r.

 

Szczegółowe informacje na ten temat, w tym wyjaśnienia dotyczące sposobu wypełniania wniosku o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny można uzyskać w Placówkach Terenowych i Oddziale Regionalnym KRUS. Informacje oraz niezbędne dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej Kasy (www.krus.gov.pl).

 

 

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

W dniu 1 kwietnia 2015 r. poseł na sejm RP Pan Eugeniusz Kłopotek zaprasza serdecznie wszystkich zainteresowanych na spotkanie, które odbędzie się w budynku urzędu gminy w Rojewie w pokoju nr 10. Dyżur zaczyna się o godzinie 11:30 i trwać będzie do godziny 12:45.

 

 

Cel konkursu:

 • Zachowanie i promowanie tradycji wykonywania palm i pisanek wielkanocnych.
 • Propagowanie folkloru związanego ze świętami wielkanocnymi oraz pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy i pisanki w obrzędowości ludowej.

Organizator  konkursu:

 • Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury w Rojewie

Zasady uczestnictwa:

 • Konkurs kierowany jest dla dzieci i młodzieży  ze Szkół Podstawowych i Gimnazjum, które wykonają palmy i pisanki różnymi technikami plastycznymi. Prace powinny być podpisane: imię i nazwisko, klasa, szkoła.

Termin i miejsce składania prac:

 • Prace należy złożyć do 20 marca w biurze SZOiK Rojewo  w budynku  SP Rojewo- I piętro. Prace oceni powołane jury w dniu 23 marca. Najlepsze prace w każdej kategorii (SP 0-III,SP IV-VI oraz Gimnazjum) zostaną nagrodzone. Przewidziana jest wystawa prac.

               Organizator:

                   SZOiK ROJEWO