Ładowanie

Na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - o gospodarce nieruchomościami (tk. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) Wójt Gminy Rojewo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości Jarki. 

Link do wiadomości 

           Nawiązując do pisma Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 lipca 2015 r. Wójt Gminy Rojewo informuje, że rolnicy, u których wystąpiły szkody w uprawach spowodowane suszą mogą składaćwnioski dotyczące strat.

Druki wniosków do pobrania u sołtysówm w Urzędzie Gminy Rojewo pokój 9 oraz stronie internetowej Gminy Rojewo.

Wypełnione wnioski należy składać w pokoju Nr 9 Urzędu Gminy Rojewo w termnie do dnia 7 sierpnia 2015 r.

Pobierz wniosek <—

Komunikat Prezesa ARiMR z 20 lipca 2015 r.

w sprawie naboru w 2015 roku wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "Pomoc
w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

W 2015 roku wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" można będzie składać od dnia 20 sierpnia 2015 r. do dnia 2 września 2015 r.   

Warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r., poz. 982).

Pomoc finansowa w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" może być przyznana osobie fizycznej, która:

  • rozpoczęła urządzanie gospodarstwa przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy
    w ramach "Premii dla młodych rolników", lecz nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed jego złożeniem;
  • po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem tj. do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziła gospodarstwa rolnego jako kierujący.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się osobiście lub przez upoważnioną osobę, listem poleconym lub pocztą kurierską do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.

Szczegółowe informacje na temat poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" można uzyskać w biurach powiatowych ARiMR (adresy znajdują się m.in. na stronie www.arimr.gov.pl) oraz pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

 

                                                                                                               Andrzej Gross
                                                                                              Prezes Agencji Restrukturyzacji
                                                                                                    i Modernizacji Rolnictwa

 

                                                                                                 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa  inwestująca w obszary wiejskie.”

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Marek Sawicki

informuje:

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2015 r. do 2 marca 2015 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2015 r.
     

Limit zwrotu podatku w 2015 r. wynosić będzie:
81,70 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
 
1 - 30 kwietnia 2015 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2015 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
 
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
 

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2015 roku.

1. W 2015 r. producent rolny może składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu określonego na 2015 r., w dwóch terminach, tj.
a) od 1 lutego 2015 r. do 2 marca 2015 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.,
b) od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r.
 
2. Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
 
3. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
 
4. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).
 
5. W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego we wniosku, o którym mowa w pkt 1 podaje numer z tego rejestru.
 
6. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej został ogłoszony w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. poz. 789) i jest również dostępny na stronach internetowych urzędów gmin, urzędów wojewódzkich, ośrodków doradztwa rolniczego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), a także udostępniony w urzędach gmin do kopiowania.
 
7. Faktura powinna spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.). Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2015 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1669), z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (0,95 zł/l), liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku. Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
 
8. Wójt, burmistrz (lub prezydent miasta) wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
 
9. Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie:
a) 1 - 30 kwietnia 2015 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
b) 1 - 31 października 2015 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2015 roku.

Rozpoczął się konkurs pt. :,, W zgodzie z ekologią - piękno naszej zagrody''. Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców gminy Rojewo. Zgłoszenia proszę kierować do sołtysów bądź przewodniczących KGW.

 

Rojewo, 30.06.2015r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

Wójt Gminy Rojewo

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości z zasobu Mienia Komunalnego Gminy Rojewo:

 

1. Ściborze:

- działka nr  9/39 o pow. 0,1339 ha, Rola kl. II, Księga wieczysta nr BY1I/00038389/9

Cena wywoławcza:  30.000,00-zł, Wadium: 3.000,00 zł, Minimalne postąpienie 300,00 zł.

 

2. Mierogoniewice:
- działka nr 37/8 o pow. 0,1650 ha, Rola kl. IIIa, Księga wieczysta nr BY1I/00038367/9
Cena wywoławcza:  32.000,00-zł, Wadium: 3.200,00 zł, Minimalne postąpienie 320,00 zł.

 

Dla przedmiotowych nieruchomości wydano decyzje o warunkach zabudowy.

 

Działki przeznaczone do sprzedaży są wolne od obciążeń.

 

Przetarg odbędzie się dnia 7 sierpnia 2015 r. (piątek) w Urzędzie Gminy Rojewo pokój nr 16 w następujących godzinach:

Ściborze: dz. nr 9/39 - 1000,  Mierogoniewice: dz. nr 37/8  -  1015

Do wylicytowanej kwoty doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, nie później niż 3 dni przed przetargiem tj. do dnia 4 sierpnia 2015 r. /włącznie/.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Rojewo BS w Pruszczu Pomorskim O/Rojewo nr 37 8170 1018 0000 0130 2000 0050 (z określeniem obrębu i numeru działki której dotyczy wpłata).

Osobie, która w wyniku przetargu została ustalona nabywcą, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, innym osobom wadium zostanie zwrócone. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Osoba ustalona jako nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty sądowe. Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Rojewo, pok. nr 9 lub pod nr tel. 05235113-24 lub 90 w. 25.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania bądź unieważnienia przetargu w części lub całości podając przyczynę.