WCZK IMGW-PIB Ostrzega kujawsko - pomorskie, oblodzenie dróg i chodników w nocy 20/21.11 i rano 21.11, spadek temperatury do -5 stopni Celsjusza nad ranem, ślisko.

Gmina Rojewo

Gmina Rojewo

Data: 20.11.2017 r.

Godzina: 12:04

W dniu 19.11.2017 ( niedziela ) od godziny 7:30, przy kościele w Rojewie zostanie zorganizowana dla mieszkańców gminy dostawa wody w beczkowozie. Dostarczona woda będzie zdatna do picia po ugotowaniu.

    Dodatkowo informujemy, iż  w niedzielę 19.11.2017 r. od godziny 10:00 planowane jest podstawienie drugiego beczkowozu z wodą w Rojewiacach.

Urząd Gminy w Rojewie informuje, że woda w wodociągu jest na bieżąco poddawana procesowi chlorowania oraz trwają prace polegające na płukaniu sieci wodociągowej.

 

Wójt Gminy Rojewo

W związku z trwającymi pracami remontowymi kontakt na numery stacjonarnego do Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury w Rojewie będzie niemożliwy. W celu kontaktu do kierownika SZOiK prosimy o telefon pod numerem 606 171 035. Za utrudnienia przepraszamy !

Gmina Rojewo

Gminna Bibliotek Publiczna w Rojewie serdecznie zaprasza na spotkanie z przedstawicielem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej


Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPROSZENIE

Gminna Bibliotek Publiczna w Rojewie serdecznie zaprasza na spotkanie z przedstawicielem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Inowrocławiu, które odbędzie się w czwartek, 16 listopada, o godzinie 16.00.

Tematem spotkania będzie oferta bezzwrotnych dotacji na tworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej (spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia, fundacje, parafie, jednostki samorządu terytorialnego i in.). Wysokość wsparcia wynosi maksymalnie do 24.000,00 zł na każde utworzone miejsce pracy w przedsiębiorstwie społecznym. Przykładowo na 5 utworzonych miejsc pracy można otrzymać nawet 120.000,00 zł dotacji. Ponadto oferowane jest wsparcie pomostowe przez 6 miesięcy, a w uzasadnionych przypadkach nawet 12, w wysokości maksymalnej do 2000,00 zł miesięcznie na każde utworzone miejsce pracy.

Na spotkanie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, zwłaszcza przedstawicieli organizacji pozarządowych, parafii, jednostek samorządu terytorialnego i Rady Gminy, sołectw, ochotniczych straży pożarnych oraz osób fizycznych, rozważających skorzystanie z bezzwrotnych dotacji (np. poprzez utworzenie spółdzielni socjalnych).

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej jest prowadzony przez Fundację Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu i Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy. Oferowane wsparcie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgłoszenia i więcej informacji pod nr tel. 533322536 oraz bezpośrednio w bibliotece.

Gminna Bibliotek Publiczna w Rojewie serdecznie zaprasza na spotkanie z przedstawicielem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

 

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Stowarzyszenie LGD Czarnoziem na Soli ogłasza „BOMB(K)OWY KONKURS ŚWIĄTECZNY”.

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na najpiękniejsza bombkę świąteczną.

Cele konkursu:

•          Kultywowanie i podtrzymywanie tradycji bożonarodzeniowych.

•          Rozbudzenie zainteresowań i wrażliwości plastycznych wśród mieszkańców obszaru LGD.

•          Integracja środowiska lokalnego.

Termin i miejsce składania prac:

Prace konkursowe należy dostarczyć do Biura Stowarzyszenia ul. Poznańska 133 lok 106 a
w nieprzekraczalnym terminie do 4 grudnia 2017 r. do godz. 14.00.

Adresaci konkursu:

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży, osób dorosłych z terenu działania LGD (powiat inowrocławski z wyłączeniem miasta Inowrocław). Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę.

Kategorie wiekowe:

          Dzieci do lat 10,

•          Dzieci i młodzież 10 – 18 lat

•          Dorośli, (powyżej 18 roku życia)

Temat konkursu:

Zadaniem uczestników jest wykonanie oryginalnej i estetycznej bombki bożonarodzeniowej z elementem umożliwiającym zamocowanie/ekspozycję.

Format prac – dowolna

Technika – dowolna

 

Wiecej szczegółów w REGULAMINIE

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE :

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁACZNIK NR 2

 

Wójt Gminy Rojewo
zaprasza wszystkich mieszkańców naszej gminy do konsultacji

dotyczących koncepcji projektu pn. „Budowa siłowni plenerowych na terenie Gminy Rojewo oraz modernizacja placu zabaw w Rojewicach”.

Wstępna koncepcja projektu przewiduje budowę 2 ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych
w Rojewie i Jezuickiej Strudze dla osób we wszystkich grupach wiekowych oraz przebudowę placu zabaw w Rojewicach.
Realizacja obejmie stworzenie przestrzeni uwzględniającej różne formy wypoczynku i aktywności fizycznej przy wykorzystaniu certyfikowanych urządzeń fitness dostosowane dla młodzieży i dorosłych, zestawów zabawowych służących najmłodszym oraz urządzeń dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych i z ograniczoną mobilnością ruchową.

Celem konsultacji jest zebranie propozycji dotyczących zakresu planowanej inwestycji co ma doprowadzić do zastosowania optymalnych rozwiązań rzeczowo - funkcjonalnych obiektów.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są wszyscy mieszkańcy Gminy Rojewo.

Propozycje, uwagi i opinie będą zbierane:

 1. ustnie – podczas spotkania zorganizowanego przez Wójta Gminy Rojewo z mieszkańcami Gminy Rojewo w dniu 17 listopada 2017 roku o godz. 16:00 w Sali nr 16 Urzędu Gminy;
 2. pisemnie – w wersji papierowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rojewo@rojewo.pl;
 3. on-line – za pomocą formularza konsultacji zamieszczonego na stronie internetowej www.rojewo.pl w zakładce „dla mieszkańca”.

Wójt Gminy Rojewo informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 tekst jednolity) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

            W związku z powyższym Wójt Gminy Rojewo zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Rojewo o wypełnienie oświadczenia o posiadanym zbiorniku bezodpływowych (szambo) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i złożenie go do Urzędu Gminy w Rojewie do dnia 15 listopada 2017 r.

            W przypadku nie złożenia oświadczenia będą przeprowadzane kontrole posesji
w celu ustalenia posiadanego zbiornika na nieczystości płynne. Podczas przeprowadzanych kontroli będą również sprawdzane umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości przez przedsiębiorców, którzy otrzymali zezwolenie Wójta Gminy Rojewo na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Rojewo
.

            Druki stosownych oświadczeń dostępne są na stronie internetowej www.bip.rojewo.pl w zakładce ,,nieczystości ciekłe”, w siedzibie Urzędu Gminy Rojewo, pok. 4. W celu sprawnej realizacji obowiązku druki będzie można również odebrać, wypełnić i oddać sołtysowi oraz pracownikowi dokonującemu odczytów zużycia wody.

 

 Wójt Gminy Rojewo

Załącznik: 1. Oświadczenieo posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambo) lub o przydomowej oczyszczalni ścieków

                                                                  

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 listopada 2017 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rojewie będzie nieczynny.

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA OSÓB NIEPRACUJĄCYCH

Zapraszamy osoby młode z terenu woj. kujawsko - pomorskiego w wieku 18-29 lat, nieaktywne zawodowo (bierne zawodowo) do udziału w projekcie Młodzi - wykształceni organizowanym przez Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych. Projekt realizowany jest ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2
Wsparcie udzielone  w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Zapraszamy osoby które nie są zarejestrowane jako bezrobotne, aktualnie i w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu, tj. spełniają łącznie poniższe  warunki:

 • Nie pracują (tj. bierni zawodowo),
 • Nie poszukują pracy (osoby które nie są osobami bezrobotnymi zarejestrowanymi lub nie
  w urzędzie pracy)
 • Nie kształcą się (w systemie stacjonarnym),
 • Nie szkolą się

W ramach projektu przewidziano całą ścieżkę rozwoju zawodowego:

1. Indywidualne doradztwo zawodowe wraz z Indywidualnym Planem Działania - 6 godz./osobę

2. szkolenie zawodowe do wyboru:

- prawo jazdy kat C + kwalifikacja wstępna przyśpieszona - 190 godz. - jedynie osoby z  niepełnosprawnością

- prawo jazdy kat D + kwalifikacja wstępna przyśpieszona - 220 godz.

- kurs spawania metodą MAG 135 - zgodnie z IS w Gliwicach - 145 godz.

- kurs spawania metodą TIG 141 - zgodnie z IS w Gliwicach - 111 godz.

3.  3 - miesięczne staże na stanowiskach pracy powiązanych z odbytym szkoleniem - wynagrodzenie -
1850 brutto/mies. (ok. 1430,00 netto)

4. pośrednictwo pracy - 4 godz./osobę

Kryteria dodatkowe uprawniające do uczestnictwa w kursie:

 • Ukończone 21 lat (uczestnicy kursu kat. C, KW),
 • Ukończone 23 lata (uczestnicy kursu kat. D, KW),
 • Ukończone 18 lat (uczestnicy kursu spawania)
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B, od minimum dwóch lat, (kat. C, D)
 • Wykształcenie co najmniej podstawowe,
 • brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy lub spawacza

Zapewniamy:

 • Stypendium szkoleniowe - 6,65 zł /godz. szkolenia (brutto)
 • Catering (obiad , przerwa kawowa)
 • Opłacamy egzaminy państwowe,
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Badania lekarskie.
 • stypendium stażowe
 • ubezpieczenie NNW

Zgłoszenie uczestnictwa nie jest tożsame z zakwalifikowaniem się do udziału w projekcie.

Więcej informacji na stronie www.szkolenia.asise.pl

        Jesienią wcześniej zapada zmierzch, częściej pada deszcz, a rano długo utrzymuje się mgła. Te zjawiska powodują, że użytkownicy dróg, głownie piesi i rowerzyści, są mniej widoczni, a tym samym bardziej niż o innej porze roku narażeni są na potrącenia czy przejechanie przez pojazdy.

Problem ten w dużej mierze dotyczy mieszkańców wsi, którzy często poruszają się po wąskich, nieoświetlonych drogach, bez chodników i utwardzonych poboczy, po których również przemieszczają się nieoświetlone lub niewystarczająco oświetlone ciągniki sprzężone z maszynami rolniczymi, motocykle, rowery itp.

Dla pieszych poruszanie się po zmroku poza terenem zabudowanym oznacza nierzadko poruszanie się w ciemności, a dla kierowców zupełnie nieprzewidywalne okoliczności – np.: nagłe pojawienie się na poboczu lub skraju jezdni pieszego lub zaparkowanego pojazdu.

Pieszy widzi pojazd z odległości 1000 metrów i zakłada, że jest również widziany przez kierowcę nadjeżdżającego pojazdu. Niestety tak nie jest. Osoba ubrana na ciemno widoczna jest nocą w świetle reflektorów dopiero z odległości 20-30 metrów.

Samochód poruszający się z dozwoloną poza terenem zabudowanym prędkością 90 km/h, pokonuje w ciągu jednej sekundy 25 metrów. Szansa na podjęcie przez kierowcę próby ominięcia pieszego jest więc bliska zeru. Pieszy zaopatrzony w odblaski jest natomiast widoczny z odległości 130-150 metrów. Te dodatkowe metry pozwalają kierowcy wyhamować i bezpiecznie ominąć pieszego. Kierowca zyskuje sześć cennych sekund na reakcję – hamowanie lub skręcenie kierownicą. Sześć sekund, które decydują o zdrowiu i życiu pieszego i kierowcy pojazdu!

W celu ograniczenia liczby wypadków z udziałem pieszych uchwalono przepisy, które od 31 sierpnia 2014 roku nakładają na osoby znajdujące się po zmroku na drogach poza terenem zabudowanym obowiązek posiadania w widocznym miejscu elementów odblaskowych. Nocą nie muszą nosić odblasków osoby idące po chodniku lub drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych, a także poruszający się w strefie zamieszkania.

Elementami odblaskowymi mogą być przedmioty doczepiane do ubrania, opaski, kamizelki oraz smycze. Ważne jest miejsce ich umieszczenia: tzw. odblaski zaleca się umieszczać na wysokości kolan, dłoni, w okolicy środka klatki piersiowej i pleców – wówczas będziemy mieć pewność, że są dobrze widoczne dla innych uczestników ruchu drogowego. Osoby nie przestrzegające tych przepisów mogą zostać ukarane mandatem. Brak odblasków u poszkodowanego może być również uznany za przyczynienie się do zaistnienia wypadku, stanowić powód niewypłacenia odszkodowania przez ubezpieczyciela.

Nie tylko groźba kary, ale przede wszystkim troska o własne bezpieczeństwo i zdrowie powinna skłaniać do zakupu odblasków i ubrań z elementami odblaskowymi. Koszt ich zakupu to kilka złotych. Produkty te są dostępne w wielu sklepach. Mają ciekawe kolory, kształty i formy, co zachęca do zakupu i stosowania.

W celu ograniczenia ryzyka wypadku w okresie jesiennym, piesi, poza noszeniem odblasków, powinni również przestrzegać następujących zasad

 • poruszać się poza terenem zabudowanym prawidłową, lewą stroną drogi, by widzieć nadjeżdżający pojazd,
 • przechodzić przez jezdnię w miejscach do tego przeznaczonych, a jeżeli takich brakuje – w miejscu o dobrej widoczności,
 • upewnić się przed wejściem na jezdnię, że nic im nie zagraża i że nie będą stanowili zagrożenia dla innych użytkowników dróg, 
 • nie wbiegać raptownie na jezdnię,
 • nie przechodzić przez jezdnię w miejscu, gdzie są barierki, łańcuchy, płotki i siatki oddzielające jezdnię,
 • nie wychodzić na jezdnię zza stojącego pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność,
 • nie przechodzić przez jezdnię na ukos.

Kierowcy natomiast powinni pamiętać o poruszaniu się z dozwoloną, dostosowaną do warunków na drodze prędkością, zachowaniu szczególnej ostrożności przy zjeżdżaniu na pobocze w porze wieczorowej i nocnej, zwalnianiu i zatrzymywaniu się przed przejściem dla pieszych, niewyprzedzaniu innych pojazdów na przejściach dla pieszych.

Choć mamy prawo oczekiwać od innych uczestników ruchu drogowego, że będą przestrzegali przepisów w ruchu drogowym, to niemal każdego dnia słyszymy o kierowcach poruszających się po drogach publicznych z nadmierną prędkością, pod wpływem alkoholu lub innych środków o podobnym działaniu, niesprawnymi pojazdami itd. Warto więc pamiętać o stosowaniu zasady ograniczonego zaufania w stosunku do innych uczestników ruchu, szczególnie gdy zachowują się nieprawidłowo bądź ich cechy osobiste (np. wiek, niepełnosprawność) lub nietrzeźwość wskazują na możliwość zachowania zagrażającego bezpieczeństwu na drodze.

Nie bądźmy też obojętni na to co dzieje się wokół. Wielu tragediom można zapobiec reagując odpowiednio wcześnie!

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana terminu płatności IV raty opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z 10 stycznia na 10 grudnia.

W związku z powyższym terminy uiszczania opłat są następujące:

I Kwartał (styczeń, luty, marzec) do 10 kwietnia,

II Kwartał (kwiecień, maj, czerwiec) do 10 lipca,

III Kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień) do 10 października,

IV kwartał (październik, listopad, grudzień) do 10 grudnia.

Na podstawie informacji z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowegow Bydgoszczy informujemy, że prognozuje się wystąpienie opadów deszczuo natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadówod 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm. Najsilniejsze opady wystąpiąod godziny 18.00 do północy.

Ostrzeżenie wydano w dniu 05.10.2017 r. o godz. 13:18 na okres ważnościod godz. 14:00 dnia 05.10.2017 r. do godz. 02:00 dnia 06.10.2017 r.i dotyczy obszaru województwa kujawsko-pomorskiego.

Zwycięzców w konkursie „Tysiąc powodów by czytać” wybiorą internauci w głosowaniu. Nagrody zostaną przyznane 10 bibliotekom w dwóch kategoriach. Ciężarówka wypakowana tysiącem książek pojedzie do każdej
z pięciu zwycięskich szkół w kategorii do stu uczniów i do każdej z pięciu szkół - laureatek, w których uczy się więcej niż setka dzieci. Zatem musimy się znaleźć wśród pięciu szkół. W pierwszej edycji konkursu, aby wygrać trzeba było mieć ponad 70 000 głosów! Głosowanie zaczyna się od 2 października, a kończy się 22 października (w soboty
i niedziele również głosuj!). Zmobilizuj wszystkich członków rodziny, krewnych i znajomych. Z jednego urządzenia – komputera, tabletu, telefonu komórkowego, z dostępem do Internetu, można oddać tylko 1 głos dziennie. Wyniki: 26 października.
             Zgłosiliśmy Pracę Konkursową, którą stanowi jedno zdjęcie przesłane za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego wraz z uzasadnieniem wyboru oraz opisem przygotowania Pracy Konkursowej. Zdjęcie
w zaaranżowanej scence z udziałem uczniów, które przedstawia okładkę dowolnie wybranej książki, a także krótkie uzasadnienie wyboru tytułu i opis jak przebiegały przygotowania do realizacji fotografii.

Wybraliśmy książkę Andrzeja Maleszki „Magiczne Drzewo. Czerwone krzesło”. W galerii zamieszczamy kilka zdjęć dokumentujących przygotowania. W projekt zaangażowali się uczniowie – aktorzy Profilaktycznego Kółka Teatralnego działającego w naszej szkole, a sesję zdjęciową przeprowadził p. Piotr Pankowski. Do konkursu zgłosiły naszą szkołę p. Joanna Sierzputowska i Anna Manerowska.

Teraz wszystko w Waszych rękach, liczy się każdy głos. Głosowanie odbywa się na stronie www.empik.com/biblioteki, szukaj Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rojewie. Zróbmy to razem!

Więcej

Gmina Rojewo przy współpracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rojewie  oraz Gminną Biblioteką Publiczną  informuje, że w dniu 29 września br. od godz. 8,00 do  godz. 13,00   w Hali Sportowej w Rojewie odbędą się ,, Dni Profilaktyki „.

Zajęcia skierowane są  głównie dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu naszej gminy.

Oprócz zajęć dla dzieci proponujemy konsultacje profilaktyczne dla rodziców z prezentacją alkogogli oraz gabloty edukacyjne z atrapami dopalaczy i narkotyków, pogadanki profilaktyczne.

Osoby dotknięte problemem alkoholowym, współuzależnione od alkoholu oraz innych używek będą mogły uzyskać porad  i porozmawiać z certyfikowanym terapeutą  uzależnień.

Dla dzieci szkolnych przewidziane są zajęcia malarskie podczas których zostaną wyłonione lokalne talenty.

Rodziców oraz mieszkańców naszej gminy, które są zainteresowane tą tematyką serdecznie       

                                            

Informujemy iż, w dniu dzisiejszym z uwagi na modernizację sieci telekomunikacyjnej mogą występować problemy z łącznością telefoniczną z urzędem gminy w Rojewie. Za utrudnienia przepraszamy.

Fabryka firm” to projekt partnerski realizowany przez Stowarzyszenie CTI e-Misja, który ma na celu podjęcie samozatrudnienia przez osoby bezrobotne lub bierne zawodowo. Uczestnicy mogą otrzymać dotację w kwocie do 24 400 zł na założenie własnej firmy.

Rekrutacja

11.09.2017r. - 06.10.2017r.

Kto może wziąć udział w projekcie?

 

W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, które ukończyły 30 lat, zamieszkują powiaty objęte projektem i należą do co najmniej jednej z następujących grup:

- osoby powyżej 50 roku życia,

- kobiety,

- osoby z niepełnosprawnościami,

- osoby długotrwale bezrobotne,

- osoby o niskich kwalifikacjach.

Co oferuje projekt?

Uczestnicy mogą otrzymać:

- bezzwrotną dotację na otwarcie własnej działalności gospodarczej w wysokości do 24 400 zł,

- szkolenie „ABC Przedsiębiorczości” – 20 godz.

- wsparcie pomostowe w okresie od 6 do 12 miesięcy w wysokości do 1200 zł miesięcznie.

- doradztwo biznesowe

- opieka mentora

Jakie powiaty obejmuje projekt?

Projekt obejmuje następujące powiaty: wąbrzeski, grudziądzki, toruński, włocławski, aleksandrowski, chełmiński, golubsko-dobrzyński, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, tucholski, żniński, miasta Grudziądz i Włocławek.

Osoby zainteresowane uczestnictwem zapraszamy do kontaktu pod numerem tel. 883 135 297 oraz do śledzenia informacji na stronie internetowej www.e-misja.org.pl.

MTD Consulting Marcin Król od dnia 1 sierpnia 2017 r. wraz z DC CENTRUM sp. z o.o. oraz Powiatem Mogileńskim realizują wspólnie projekt partnerski,  w którym można zdobyć BEZZWROTNĄ DOTACJĘ  w wysokości do 46.200 zł na założenie działalności gospodarczej. Projekt realizowany jest
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie.

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKTACH:

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo (tj. niepracujących), które ukończyły 30 rok życia, zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie Powiatu Mogileńskiego, Nakielskiego, Żnińskiego, Inowrocławskiego lub Radziejowskiego ORAZ należą do jednej z poniższych grup:

 • kobiet,
 • osób o niskich kwalifikacjach (posiadających max. wykształcenie średnie).

 

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest objęcie kompleksowym wsparciem 40 osób bezrobotnych i biernych zawodowo
z Powiatów: Mogileńskiego, Nakielskiego, Żnińskiego, Inowrocławskiego i Radziejowskiego powyżej 30 roku życia.

 

Kompleksowe wsparcie, o którym mowa powyżej to:

 1. szkolenia i doradztwo z zakresu podstaw prowadzenia działalności gospodarczej,
 2. BEZZWROTNA DOTACJA do 24.600,00 zł. na zakup narzędzi niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej,
 3.  1.800,00 zł. miesięcznie  jako wsparcie pomostowe przez okres 6 lub 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

 

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ:

Od 1 sierpnia do 29 września 2017 r. prowadzona jest REKRUTACJA uczestników do wyżej wskazanego projektu. Aby zgłosić się do projektu wystarczy:

 • spełnić wyżej wskazane kryteria udziału w projekcie,
 • wypełnić FORMULARZ REKRUTACYJNY (dostępy na stronach: www.euroinnowacje.com oraz stronie Powiatu Mogileńskiego – www.powiat.mogilno.pl) oraz złożyć go w 1 egzemplarzu w Biurze Projektu.

 

KONTAKT:

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu w Powiecie Mogileńskim:

Starostwo Powiatowe w Mogilnie
Samanta Zwolanowska
tel. 0052 318 03 04 wew. 232
Radzym Jankiewicz
tel. 0052 318 03 04 wew. 219
e-mail: wlasnafirma@powiat.mogilno.pl

Serdecznie zapraszamy!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w związku z zaplanowanym uruchomieniem nowej usługi – e-składki, umożliwiającej użytkownikom Portalu dla Rolników eKRUS opłacanie składek z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego w formie bezpośrednich zleceń płatniczych on-line, zawarte zostało pomiędzy KRUS a Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. (KIR) porozumienie dotyczące obsługi płatności elektronicznych w oparciu o usługę Paybynet.

Z uwagi na fakt, że KIR jest krajowym operatorem infrastruktury rozliczeń międzybankowych, dokonywane w ramach usługi Paybynet (www.paybynet.pl) płatności z rachunku bankowego płatnika trafiają bezpośrednio na rachunek bankowy odbiorcy, co zwiększa bezpieczeństwo i niezawodność realizowanych operacji, jak również podnosi wiarygodność operatora. KIR nie przetrzymuje na swoich rachunkach środków płatników. Cechą wyróżniającą usługę KIR jest współpraca z szerokim gronem banków spółdzielczych, funkcjonujących częstokroć lokalnie, w tym również na terenach wiejskich.

Jednocześnie, mając na względzie aspekt zwiększenia dostępności płatności elektronicznych i rozwój e-usług w administracji publicznej, dla usług publicznych, do których zakwalifikowana została e-składka KRUS, obowiązuje jednolita, niezależna od wysokości dokonywanej płatności, preferencyjna stawka prowizji wynosząca 59 gr brutto.

Płatność dokonywana będzie wyłącznie na zdefiniowany przez KRUS rachunek bankowy, a prowizja w sposób jawny dla Płatnika będzie doliczana do zlecanej płatności – prowizja nie będzie pomniejszała kwoty składki.

O terminie wdrożenia nowej usługi - e-składki na Portalu eKRUS, Kasa poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem.

Informacja przekazana za pośrednictwem ORKRUS w Bydgoszczy

fipronil w jajach konsumpcyjnych pochodzących z polskich ferm

W związku z działaniami podjętymi przez Inspekcję Weterynaryjną oraz Państwową Inspekcję Sanitarną w sprawie kontroli mających na celu potwierdzenie, lub wykluczenie obecności zakazanej substancji-fipronil w jajach konsumpcyjnych oraz mięsie drobiowym, informuję.


Wyniki badań próbek urzędowych pobieranych w handlu detalicznym przez Państwową Inspekcję Sanitarną, wskazywały obecność fipronilu w jajach konsumpcyjnych pozyskanych z poniżej wylistowanych ferm kur niosek towarowych (takim numerem oznakowane są jaja znajdujące się w obrocie – stempel na skorupce):


2PL 14131317
3PL 14371323
3PL 30051328 K3

W związku z powyższym, Inspekcja Weterynaryjna w trybie natychmiastowym podjęła działania kontrolne na ww. fermach, zablokowała możliwość wprowadzania jaj konsumpcyjnych z tych ferm do obrotu oraz sporządza listy dystrybucji jaj, celem objęcia ich procedurą wycofania z rynku i zniszczenia.

W związku z tym, że stosowanie fipronilu na fermach kur niosek towarowych jest nielegalne, o fakcie obecności fipronilu w jajach pochodzących z ww. ferm, zawiadomione zostaną organy ścigania.


 

W związku ze zbliżającym się sezonem halowym SZOiK w Rojewie zaprasza do rezerwacji hali na okres jesień-zima 2017/2018. Sezon rozpoczynamy od 2 października. Zapisy pod nr tel. 533 322 504.

Organizatorzy przygotowali wyjątkową możliwość spotkania się z przedstawicielami ponad 50 firm z Bydgoszczy. W jednym miejscu będzie można zapoznać się z ofertami pracy
i przygotować się do rozmowy z potencjalnym pracodawcą. W programie wydarzenia znajduje się m.in. doradztwo zawodowo, wykonanie profesjonalnego zdjęcia do CV, warsztaty z udziałem trenerów biznesu i przedstawicieli instytucji współpracujących
z Parkiem Przemysłowym oraz konsultacje dotyczące rozmów kwalifikacyjnych.

Inicjatywa skierowana jest zarówno do osób z doświadczeniem na różnych stanowiskach,
jak i uczniów i studentów, którzy dopiero będą stawiać pierwsze kroki na rynku pracy.

Giełda odbędzie się 17 października br., w godz. od 9.00 do 18.00, w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym, przy ul. Gdańskiej 187. Wstęp jest bezpłatny.

Na podstawie prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
– Państwowego Instytutu Badawczego informujemy, że prognozuje
się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 30 mm na dobę oraz porywami wiatru w burzach do 70 km/h. Lokalnie opady gradu.

Ostrzeżenie wydano w dniu 30.08.2017r. o godz. 14:13 na okres ważności
od godz. 7:30 dnia 31.08.2017 r. do godz. 7:30 dnia 01.09.2017 r.  i dotyczy obszaru Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Gmina Rojewo

Wójt Gminy Rojewo informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 tekst jednolity) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

            W związku z powyższym Wójt Gminy Rojewo zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Rojewo o wypełnienie oświadczenia o posiadanym zbiorniku bezodpływowych (szambo) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i złożenie go do Urzędu Gminy w Rojewie do dnia 15 listopada 2017 r.

            W przypadku nie złożenia oświadczenia będą przeprowadzane kontrole posesji
w celu ustalenia posiadanego zbiornika na nieczystości płynne. Podczas przeprowadzanych kontroli będą również sprawdzane umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości przez przedsiębiorców, którzy otrzymali zezwolenie Wójta Gminy Rojewo na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Rojewo
.

            Druki stosownych oświadczeń dostępne są na stronie internetowej www.bip.rojewo.pl w zakładce ,,nieczystości ciekłe”, w siedzibie Urzędu Gminy Rojewo, pok. 4. W celu sprawnej realizacji obowiązku druki będzie można również odebrać, wypełnić i oddać sołtysowi oraz pracownikowi dokonującemu odczytów zużycia wody.

 

 Wójt Gminy Rojewo

Załącznik: 1. Oświadczenieo posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambo) lub o przydomowej oczyszczalni ścieków

                                                                  

Gmina Rojewo

Program „Rodzina 500 +” wszedł w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.
Podstawę prawną systemu świadczeń wychowawczych stanowi ustawa z dnia 11 lutego 2016r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 195 z późn zm.).
Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rojewie realizuje zadania z zakresu świadczenia wychowawczego jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Świadczenie wychowawcze otrzymują rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka i wynosi ono 500 zł miesięcznie. Świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Na drugie i kolejne dziecko świadczenie wychowawcze przyznawane jest niezależnie od wysokości dochodu rodziny.
Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymują świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowego, które wynosi: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1.200 zł, jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne. Wniosek składa się w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Można to zrobić w dogodny dla siebie sposób: w urzędzie gminy, przez Internet lub za pośrednictwem poczty. Wniosek elektroniczny o świadczenie wychowawcze składa się za pomocą portalu empatia, PUE ZUS, ePUAP oraz poprzez bankowość elektroniczną.

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, kończy się dnia 30 września 2017 r.

Od nowego okresu 2017/2018 prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego.

 

Wysokość świadczenia wychowawczego

Świadczenie wychowawcze wynosi 500 złotych miesięcznie na dziecko do dnia ukończenia 18-go roku życia.

 

Jak jest przyznawane jest świadczenie wychowawcze?

Świadczenie wychowawcze przyznaje się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego lub do  dnia w którym uprawnione dziecko kończy 18 lat lub do dnia ukończenia przez pierwsze najstarsze dziecko 18-go roku życia.

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres
są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia wychowawcze na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów w terminach, wnioski:

 • złożone do dnia 31 sierpnia, rozpatrywane do dnia 31 października,
 • złożone od 1 września do 30 września, rozpatrywane  do 30 listopada,
 • złożone od 1 do 31 października, rozpatrywane  do 31 grudnia,
 • złożone od 1  do 30 listopada, rozpatrywane  do 31 stycznia następnego roku (w tym przypadku nie następuje wyrównanie świadczenia wychowawczego od miesiąca października),
 • złożone od 1  do 31 grudnia, rozpatrywane  do ostatniego dnia lutego następnego roku (w tym przypadku nie następuje wyrównanie świadczenia wychowawczego od miesiąca października).

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko  pozostaje w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej
 • członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba, że przepisy unijne mówią inaczej – świadczenie wychowawcze podlega koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;
 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

1) drugie z rodziców dziecka nie żyje;

2) ojciec dziecka jest nieznany;

3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;

4) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

5) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

 

Wymagane dokumenty dla wszystkich osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze.

Uprawnieni wnioskodawcy:

rodzic – brak dokumentu

opiekun prawny - orzeczenie sądu ustanawiające opiekuna prawnego

opiekun faktyczny – zaświadczenie z sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka.

Stan cywilny:

kawaler/panna oraz żonaty/zamężna – brak dokumentu

separacja – prawomocny wyrok sądu orzekający separację

rozwiedziony/a – prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód

wdowa/wdowiec – akt zgonu współmałżonka

 

Wymagane dokumenty dla osób ubiegających się o świadczenie na pierwsze dziecko.

Dochód  (dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny). W nowym okresie zasiłkowym 2017/2018 brany jest pod uwagę dochód z roku bazowego 2016

- Oświadczenie ogólne (wypełnia każdy pełnoletni członek rodziny). KLIK

- Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. Poz. 361, z późn. zm.) KLIK

 

Działalność gospodarcza prowadzona na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku lub na podstawie karty podatkowej (dotyczy osób, które taki dochód uzyskiwały):

(dotyczy to sytuacji, gdy taka forma rozliczenia miała miejsce przez cały 2016 rok lub powstała w trakcie roku 2016):

wymagane jest zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

a) formie opłacanego podatku,

b) wysokości przychodu,

c) stawce podatku,

d) wysokości opłaconego podatku

 

(W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku.)

 

Gospodarstwo rolne (dotyczy osób, które taki dochód uzyskiwały)

- Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego. KLIK

- umowa dzierżawy w przypadku w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę

- umowę o wniesieniu wkładów gruntowych w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną

 

(W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.)

 

Oświadczenie dotyczące, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty

- Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego. KLIK

UWAGA !

Ośrodek jest obowiązany do samodzielnego uzyskania od organów podatkowych lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, drogą elektroniczną lub drogą pisemną, odpowiednio:

1. informacji o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny, udzielanych przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego

2. informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym informacji o wysokości składek od poszczególnych płatników i okresach opłacania przez nich tych składek

3. informacji o legitymowaniu się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności obejmującej następujące dane:

 • datę i rodzaj wydanego orzeczenia,
 • wskazania w orzeczeniu o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
 • datę powstania niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,
 • datę złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności,
 • okres, na jaki zostało wydane orzeczenie.

 

W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez Ośrodek informacji lub zaświadczeń z przyczyn nieleżących po stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rojewie, Ośrodek będzie wzywał wnioskodawcę do dołączenia tych informacji lub zaświadczeń.

Inne dane:

Alimenty świadczone na rzecz innych osób lub zasądzone na rzecz osób w rodzinie w roku kalendarzowym poprzedzającym  okres zasiłkowy należy potwierdzić poniższymi dokumentami.

W przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:

- odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną

- przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny.

- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub

- informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą.

Zdarzenia dotyczących utraty/uzysku występujących w / lub po roku bazowym (tj. rok bazowy- 2016 oraz od 1.01.2017r. – do nadal), takich jak:
(Na dany fakt, należy dostarczyć dokumenty potwierdzające dane zdarzenie (m.in. umowy o pracę, świadectwa pracy, decyzje).


utrata dochodu – oznacza to utratę dochodu spowodowaną:


uzyskanie dochodu – oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:

 

- uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

- utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
- utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
- utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.5) ),
- utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
- utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych;

- utratą świadczenia rodzicielskiego,

- utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, 

- utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym;
 

 

- zakończeniem urlopu wychowawczego,

- uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

- uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

- uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

- rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
- uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
- uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,

- uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
- uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.


 

 

Uzyskanie dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy:

 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy lub okres, w których dochód był osiągany. – zaświadczenie do pobrania
 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

a) formie opłacanego podatku,

b) wysokości przychodu,

c) stawce podatku,

d) wysokości opłaconego podatku

− w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego

 

Uzyskanie dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy:

 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty – zaświadczenie do pobrania
 • oświadczenie o dochodzie uzyskanym dla osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych - oświadczenie do pobrania
 • oświadczenie o dochodzie uzyskanym dla osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ryczałtu lub karty podatkowej – oświadczenie do pobrania

 

Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny, osoba ucząca się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.

 

Druk wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego - do pobrania

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczeń takich jak: zmiana liczby członków rodziny, uzyskanie/utrata dochodu, wyjazd członka rodziny poza granicę Rzeczpospolitej Polskiej lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego oraz świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, należy poinformować o tym organu wypłacający świadczenia.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rojewie informuje, że wnioski o świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy  można składać od dnia 1 sierpnia 2017r., w siedzibie tut. Ośrodka 
(pokój nr 24) w godzinach od 7.15 do 15.15.

Jednocześnie informujemy, że wzory pozostałych wniosków o ustalenie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego są dostępne na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/bip/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/