CZK.6335.1.31.2016

                                Bydgoszcz, 23 czerwca 2016 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne

o upałach

Zjawisko: upał

Stopień zagrożenia: 2

Obszar: województwo kujawsko-pomorskie – subregion południowo-wschodni

Ważność: od godz. 14:00 dnia 23.06.2016 do godz. 18:00 dnia 26.06.2016

Przebieg: prognozuje się temperaturę maksymalną w czwartek od 29°C do 30°C,
w pozostałe dni od 32°C do 35°C. Temperatura minimalna w nocy od 17°C do 22°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Uwagi: brak

Dyżurny synoptyk: Przemysław Szrama

Źródło informacji: IMGW-PIB, ostrzeżenie nr 29

 

 

                                                                                                                    Grażyna Mucha

 

(dyżurny operacyjny sporządzający meldunek)

W związku z prowadzonymi pracami na sieci wodociągowej oraz wysokimi temperaturami powietrza wykryto pojedyncze bakterie grupy coli. W celach zapobiegawczych prosimy o spożywanie wody tylko po przegotowaniu.

        Jednocześnie informujemy, że zostały podjęte działania mające na celu przywrócenie odpowiedniej jakości wody do spożycia.

        Komunikat obowiązuje do odwołania.

Gmina Rojewo

W związku z planowanym chlorowaniem sieci wodociągowej w dniu 21 czerwca 2016 r. (wtorek) nie będzie możliwe korzystanie z wody w godzinach od 18-tej do 10-tej dnia następnego.

         Prosimy o wcześniejsze pobranie wody z wodociągu w celu zaopatrzenia się na czas w którym nie będzie ona dostępna.

         Komunikat dotyczy miejscowości: Rojewice, Zawiszyn i Osiek Wielki.

Rojewo, 20.06.2016 r.

W związku z wykrytym zanieczyszczeniem mikrobiologicznym wody pitnej Urząd Gminy w Rojewie informuję, że wprowadza się całkowity zakaz spożywania wody z wodociągu gminnego (również po przegotowaniu) w Szkole Podstawowej im. bł ks. Mariana Skrzypczaka w Rojewicach oraz mieszkaniach znajdujących się w budynku szkoły. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu w dniu 20 czerwca 2016 r. wydał decyzję o całkowitym zakazie korzystania z wody do spożycia dla odbiorców wody z budynku w ww. szkole podstawowej.

         Jednocześnie informujemy, że podjęte zostały działania mające na celu przywrócenie odpowiedniej jakości wody do spożycia.

         Komunikat obowiązuje do odwołania.

 

Gmina Rojewo

Wystarczy przesłać zdjęcie i opis projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Konkurs adresowany jest do osób interesujących się projektami unijnymi. Spośród wszystkich zgłoszeń wybrane zostaną najciekawsze i nagrodzone bonami upominkowymi.

W konkursie mogą uczestniczyć pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

Do wygrania karty prezentowe Empik o wartości 50zł i 100 zł !

poniżej udostępniamy link do ogłoszeń o konkursie:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/Wiadomosci/Przeslij-zdjecie-projektu-dofinansowanego-z-Funduszy-Europejskich-wraz-z-opisem-i-wygraj-atrakcyjne-nagrody

http://mapadotacji.gov.pl/wiadomosc/51

oraz regulaminu konkursowego:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/20212/regulamin_MD0516.pdf

Gmina Rojewo

W dniach 7- 9 czerwca 2016 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. Nadany zostanie sygnał alarmowy (syrena) dotyczący zagrożenia z powietrza.

Terminy:

10 czerwca 2016 – Bydgoszcz

11 czerwca 2016 - Bydgoszcz

Jeśli interesujesz się tematyką zmian klimatu i ochroną środowiska oraz chciałbyś przekazywać tę wiedzę kolejnym osobom, koniecznie musisz przyjść na szkolenie realizowane w ramach projektu „Czyste powietrze nad Wisłą”, dofinansowanego przez NFOŚiGW.

 

Agenda szkolenia:

I.    Moduł szkoleniowy: 

1.    Zmiany klimatyczne – prawdziwe zagrożenie?

2.   Międzynarodowe i krajowe narzędzia walki ze zmianami klimatu (Konwencja Klimatyczna, Protokół z Kioto, Dyrektywy Unii Europejskiej, plany gospodarki niskoemisyjnej).

3.    Społeczeństwo/konsumenci a zmiany klimatyczne.

4.    Możliwości redukcji indywidulanych emisji gazów cieplarnianych w obszarze konsumpcji.

5.    Rola edukatorów ekologicznych (NGO, nauczyciele) w podnoszeniu świadomości na temat zmian klimatycznych.

 

II.   Moduł warsztatowy:  

6.    Moduł warsztatowy: opracowanie założeń przykładowego konkursu/projektu/akcji promocyjnej dotyczących ograniczenia emisji z konsumpcji oraz prezentacja wyników prac w grupach.

 

Cel szkolenia: przekazanie uczestnikom wiedzy merytorycznej oraz przede wszystkim zachęcenie do podjęcia „aktywności ekologicznej”, w ramach pracy, którą na co dzień wykonują.

Szkolenie to „pakiet pomysłów” na zorganizowanie i przeprowadzenie bloku zajęć dotyczących: zmian klimatu, wpływu jednostki na te zmiany, sposobów walki ze zmianami klimatu.

Wiedza zdobyta podczas szkolenia z pewnością przyda się osobom, które prowadzą kółka ekologiczne, kółka przyrodnicze oraz warsztaty ekologiczne.

 

Mamy nadzieję, że zainspirujemy Was do ekologicznych działań!

 

Szkolenie jest bezpłatne.

 

Prowadzone będzie przez doświadczonych trenerów, którzy na co dzień zajmują się tematyką zmian klimatu.

Adresaci szkolenia:

Zapraszamy do udziału w szkoleniu przedstawicieli NGO, którzy działają w zakresie ekologii i edukacji dzieci i młodzieży oraz nauczycieli geografii, biologii lub chemii nauczających w gimnazjum.

Formularz zgłoszenia, regulamin, umowa i pozostałe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.czystepowietrzenadwisla.pl oraz www.foundationprometheus.org w zakładce NFOŚiGW.

Organizator:

Fundacja Rozwoju Regionalnego „PROMETHEUS”

ul. Polna 100, 87-100 Toruń

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

tel.: 604-994-128 lub e-mail: szkolenia@foundationprometheus.org

Dnia 19 maja 2016r. w Centrum Kulturalno – Kongresowym Jordanki w Toruniu odbyło się  uroczyste podpisanie umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS) pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego a Lokalnymi Grupami Działania, których LSR zostały wybrane przez Komisję oceniającą LSR.

W imieniu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego umowy podpisywali Marszałek Województwa – Piotr Całbecki, Członek Zarządu Województwa– Sławomir Kopyść oraz Skarbnik Województwa – Piotr Adamczyk. Z ramienia Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli umowę ramową podpisała Prezes Zarządu - Beata Kowalska.

Zawarcie umowy ramowej umożliwi LGD Czarnoziem na Soli ogłoszenie naborów
na realizację operacji w ramach LSR. Przypominamy, że limit jaki został przyznany na obszar LGD Czarnoziem na Soli to 6 637 500,00 euro. Na tą kwotę składają się środki przeznaczone na realizację operacji w ramach LSR – 5 825 000,00 euro , wdrażanie projektów współpracy – 50 000,00 euro oraz funkcjonowanie LGD 762 500,00 euro.

Kolejne działania podejmowane przez LGD Czarnoziem na Soli będą na bieżąco zamieszczane na www.czarnoziemnasoli.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina o zbliżającym się terminie na złożenie w Kasie zaświadczenia albo oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W myśl przepisu art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 277 z późn. zm.) rolnik (domownik) kontynuujący podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników przy równoczesnym prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej zobowiązany jest do dnia 31 maja złożyć Kasie zaświadczenie albo oświadczenie, że nie została przekroczona roczna kwota graniczna podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Kwota graniczna za 2015 r. wynosi 3204 zł.

W przypadku:

  • przekroczenia kwoty podatku należnego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2015 r. lub
  • niezłożenia w Kasie stosownego zaświadczenia albo oświadczenia, lub niezachowania terminu do złożenia tego zaświadczenia lub oświadczenia w ustawowym terminie do 31 maja 2016 r.,

rolnik (domownik) prowadzący pozarolniczą działalność gospodarcza zostaje wyłączony  z ubezpieczenia społecznego rolników od dnia 1 czerwca 2016 r.

Powyższe zasady dotyczą również rolników (domowników) współpracujących przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy