Informujemy iż, w dniu dzisiejszym z uwagi na modernizację sieci telekomunikacyjnej mogą występować problemy z łącznością telefoniczną z urzędem gminy w Rojewie. Za utrudnienia przepraszamy.

Fabryka firm” to projekt partnerski realizowany przez Stowarzyszenie CTI e-Misja, który ma na celu podjęcie samozatrudnienia przez osoby bezrobotne lub bierne zawodowo. Uczestnicy mogą otrzymać dotację w kwocie do 24 400 zł na założenie własnej firmy.

Rekrutacja

11.09.2017r. - 06.10.2017r.

Kto może wziąć udział w projekcie?

 

W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, które ukończyły 30 lat, zamieszkują powiaty objęte projektem i należą do co najmniej jednej z następujących grup:

- osoby powyżej 50 roku życia,

- kobiety,

- osoby z niepełnosprawnościami,

- osoby długotrwale bezrobotne,

- osoby o niskich kwalifikacjach.

Co oferuje projekt?

Uczestnicy mogą otrzymać:

- bezzwrotną dotację na otwarcie własnej działalności gospodarczej w wysokości do 24 400 zł,

- szkolenie „ABC Przedsiębiorczości” – 20 godz.

- wsparcie pomostowe w okresie od 6 do 12 miesięcy w wysokości do 1200 zł miesięcznie.

- doradztwo biznesowe

- opieka mentora

Jakie powiaty obejmuje projekt?

Projekt obejmuje następujące powiaty: wąbrzeski, grudziądzki, toruński, włocławski, aleksandrowski, chełmiński, golubsko-dobrzyński, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, tucholski, żniński, miasta Grudziądz i Włocławek.

Osoby zainteresowane uczestnictwem zapraszamy do kontaktu pod numerem tel. 883 135 297 oraz do śledzenia informacji na stronie internetowej www.e-misja.org.pl.

MTD Consulting Marcin Król od dnia 1 sierpnia 2017 r. wraz z DC CENTRUM sp. z o.o. oraz Powiatem Mogileńskim realizują wspólnie projekt partnerski,  w którym można zdobyć BEZZWROTNĄ DOTACJĘ  w wysokości do 46.200 zł na założenie działalności gospodarczej. Projekt realizowany jest
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie.

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKTACH:

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo (tj. niepracujących), które ukończyły 30 rok życia, zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie Powiatu Mogileńskiego, Nakielskiego, Żnińskiego, Inowrocławskiego lub Radziejowskiego ORAZ należą do jednej z poniższych grup:

 • kobiet,
 • osób o niskich kwalifikacjach (posiadających max. wykształcenie średnie).

 

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest objęcie kompleksowym wsparciem 40 osób bezrobotnych i biernych zawodowo
z Powiatów: Mogileńskiego, Nakielskiego, Żnińskiego, Inowrocławskiego i Radziejowskiego powyżej 30 roku życia.

 

Kompleksowe wsparcie, o którym mowa powyżej to:

 1. szkolenia i doradztwo z zakresu podstaw prowadzenia działalności gospodarczej,
 2. BEZZWROTNA DOTACJA do 24.600,00 zł. na zakup narzędzi niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej,
 3.  1.800,00 zł. miesięcznie  jako wsparcie pomostowe przez okres 6 lub 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

 

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ:

Od 1 sierpnia do 29 września 2017 r. prowadzona jest REKRUTACJA uczestników do wyżej wskazanego projektu. Aby zgłosić się do projektu wystarczy:

 • spełnić wyżej wskazane kryteria udziału w projekcie,
 • wypełnić FORMULARZ REKRUTACYJNY (dostępy na stronach: www.euroinnowacje.com oraz stronie Powiatu Mogileńskiego – www.powiat.mogilno.pl) oraz złożyć go w 1 egzemplarzu w Biurze Projektu.

 

KONTAKT:

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu w Powiecie Mogileńskim:

Starostwo Powiatowe w Mogilnie
Samanta Zwolanowska
tel. 0052 318 03 04 wew. 232
Radzym Jankiewicz
tel. 0052 318 03 04 wew. 219
e-mail: wlasnafirma@powiat.mogilno.pl

Serdecznie zapraszamy!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w związku z zaplanowanym uruchomieniem nowej usługi – e-składki, umożliwiającej użytkownikom Portalu dla Rolników eKRUS opłacanie składek z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego w formie bezpośrednich zleceń płatniczych on-line, zawarte zostało pomiędzy KRUS a Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. (KIR) porozumienie dotyczące obsługi płatności elektronicznych w oparciu o usługę Paybynet.

Z uwagi na fakt, że KIR jest krajowym operatorem infrastruktury rozliczeń międzybankowych, dokonywane w ramach usługi Paybynet (www.paybynet.pl) płatności z rachunku bankowego płatnika trafiają bezpośrednio na rachunek bankowy odbiorcy, co zwiększa bezpieczeństwo i niezawodność realizowanych operacji, jak również podnosi wiarygodność operatora. KIR nie przetrzymuje na swoich rachunkach środków płatników. Cechą wyróżniającą usługę KIR jest współpraca z szerokim gronem banków spółdzielczych, funkcjonujących częstokroć lokalnie, w tym również na terenach wiejskich.

Jednocześnie, mając na względzie aspekt zwiększenia dostępności płatności elektronicznych i rozwój e-usług w administracji publicznej, dla usług publicznych, do których zakwalifikowana została e-składka KRUS, obowiązuje jednolita, niezależna od wysokości dokonywanej płatności, preferencyjna stawka prowizji wynosząca 59 gr brutto.

Płatność dokonywana będzie wyłącznie na zdefiniowany przez KRUS rachunek bankowy, a prowizja w sposób jawny dla Płatnika będzie doliczana do zlecanej płatności – prowizja nie będzie pomniejszała kwoty składki.

O terminie wdrożenia nowej usługi - e-składki na Portalu eKRUS, Kasa poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem.

Informacja przekazana za pośrednictwem ORKRUS w Bydgoszczy

Na podstawie prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego informujemy, że prognozuje się wystąpienie opadów deszczu , miejscami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów od 8 mm do 20 mm, lokalnie 35 mm.

Ostrzeżenie wydano w dniu 10.09.2017 r. o godz. 13:54 na okres ważności od godz. 07:30 dnia 11.09.2017 r. do godz. 07:30 dnia 12.09.2017 r.  i dotyczy obszaru Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

fipronil w jajach konsumpcyjnych pochodzących z polskich ferm

W związku z działaniami podjętymi przez Inspekcję Weterynaryjną oraz Państwową Inspekcję Sanitarną w sprawie kontroli mających na celu potwierdzenie, lub wykluczenie obecności zakazanej substancji-fipronil w jajach konsumpcyjnych oraz mięsie drobiowym, informuję.


Wyniki badań próbek urzędowych pobieranych w handlu detalicznym przez Państwową Inspekcję Sanitarną, wskazywały obecność fipronilu w jajach konsumpcyjnych pozyskanych z poniżej wylistowanych ferm kur niosek towarowych (takim numerem oznakowane są jaja znajdujące się w obrocie – stempel na skorupce):


2PL 14131317
3PL 14371323
3PL 30051328 K3

W związku z powyższym, Inspekcja Weterynaryjna w trybie natychmiastowym podjęła działania kontrolne na ww. fermach, zablokowała możliwość wprowadzania jaj konsumpcyjnych z tych ferm do obrotu oraz sporządza listy dystrybucji jaj, celem objęcia ich procedurą wycofania z rynku i zniszczenia.

W związku z tym, że stosowanie fipronilu na fermach kur niosek towarowych jest nielegalne, o fakcie obecności fipronilu w jajach pochodzących z ww. ferm, zawiadomione zostaną organy ścigania.


 

W związku ze zbliżającym się sezonem halowym SZOiK w Rojewie zaprasza do rezerwacji hali na okres jesień-zima 2017/2018. Sezon rozpoczynamy od 2 października. Zapisy pod nr tel. 533 322 504.

Organizatorzy przygotowali wyjątkową możliwość spotkania się z przedstawicielami ponad 50 firm z Bydgoszczy. W jednym miejscu będzie można zapoznać się z ofertami pracy
i przygotować się do rozmowy z potencjalnym pracodawcą. W programie wydarzenia znajduje się m.in. doradztwo zawodowo, wykonanie profesjonalnego zdjęcia do CV, warsztaty z udziałem trenerów biznesu i przedstawicieli instytucji współpracujących
z Parkiem Przemysłowym oraz konsultacje dotyczące rozmów kwalifikacyjnych.

Inicjatywa skierowana jest zarówno do osób z doświadczeniem na różnych stanowiskach,
jak i uczniów i studentów, którzy dopiero będą stawiać pierwsze kroki na rynku pracy.

Giełda odbędzie się 17 października br., w godz. od 9.00 do 18.00, w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym, przy ul. Gdańskiej 187. Wstęp jest bezpłatny.

Na podstawie prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
– Państwowego Instytutu Badawczego informujemy, że prognozuje
się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 30 mm na dobę oraz porywami wiatru w burzach do 70 km/h. Lokalnie opady gradu.

Ostrzeżenie wydano w dniu 30.08.2017r. o godz. 14:13 na okres ważności
od godz. 7:30 dnia 31.08.2017 r. do godz. 7:30 dnia 01.09.2017 r.  i dotyczy obszaru Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Gmina Rojewo

Biblioteki Szkolne Gminy Rojewo
oraz Stowarzyszenie Miłośników Kultury
„Sami Swoi” i Biblioteka Publiczna
z Kujawskim Stowarzyszeniem
„ Złote Kłosy”
zapraszają mieszkańców Gminy Rojewo na wspólne czytanie dzieła Stanisława Wyspiańskiego
z udziałem zaproszonych gości

2 września 2017 roku /sobota/ o godz. 12.00
w parku przy Kościele Parafialnym
w Rojewie.

Gmina Rojewo

Wójt Gminy Rojewo informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 tekst jednolity) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

            W związku z powyższym Wójt Gminy Rojewo zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Rojewo o wypełnienie oświadczenia o posiadanym zbiorniku bezodpływowych (szambo) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i złożenie go do Urzędu Gminy w Rojewie do dnia 15 listopada 2017 r.

            W przypadku nie złożenia oświadczenia będą przeprowadzane kontrole posesji
w celu ustalenia posiadanego zbiornika na nieczystości płynne. Podczas przeprowadzanych kontroli będą również sprawdzane umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości przez przedsiębiorców, którzy otrzymali zezwolenie Wójta Gminy Rojewo na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Rojewo
.

            Druki stosownych oświadczeń dostępne są na stronie internetowej www.bip.rojewo.pl w zakładce ,,nieczystości ciekłe”, w siedzibie Urzędu Gminy Rojewo, pok. 4. W celu sprawnej realizacji obowiązku druki będzie można również odebrać, wypełnić i oddać sołtysowi oraz pracownikowi dokonującemu odczytów zużycia wody.

 

 Wójt Gminy Rojewo

Załącznik: 1. Oświadczenieo posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambo) lub o przydomowej oczyszczalni ścieków

                                                                  

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 35 ust. 1. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2016 r., poz. 2147 z póżn. zm.) Wójt Gminy Rojewo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

L.p.

 

Oznaczenie nieruchomości

 

Obręb ewidencyjny

 

Powierzchnia

 

Przeznaczenie

 

Cena nieruchomości

 

1.

 

Działka nr 338

KW nr BY1I/00022666/0

 

Jarki

 

0,2375 ha

 

Dla działki wydano decyzję                  o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego

(Rola kl. II)

 

66.050,00 zł

 

 

2.

 

Działka nr 9/44

KW nr BY1I/00038390/9

 

Ściborze

 

0,1460 ha

 

Dla działki wydano decyzję                  o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego

(Grunty zadrzewione

 i zakrzewione Lzr-RVI)

 

50.380,00 zł

 

 

            Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień sprzedaży.

            Zbycie w/w nieruchomości następuje zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), tj. w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

            Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) upływa z dniem 21.09.2017r.

Gmina Rojewo

Gmina Rojewo

Program „Rodzina 500 +” wszedł w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.
Podstawę prawną systemu świadczeń wychowawczych stanowi ustawa z dnia 11 lutego 2016r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 195 z późn zm.).
Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rojewie realizuje zadania z zakresu świadczenia wychowawczego jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Świadczenie wychowawcze otrzymują rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka i wynosi ono 500 zł miesięcznie. Świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Na drugie i kolejne dziecko świadczenie wychowawcze przyznawane jest niezależnie od wysokości dochodu rodziny.
Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymują świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowego, które wynosi: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1.200 zł, jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne. Wniosek składa się w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Można to zrobić w dogodny dla siebie sposób: w urzędzie gminy, przez Internet lub za pośrednictwem poczty. Wniosek elektroniczny o świadczenie wychowawcze składa się za pomocą portalu empatia, PUE ZUS, ePUAP oraz poprzez bankowość elektroniczną.

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, kończy się dnia 30 września 2017 r.

Od nowego okresu 2017/2018 prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego.

 

Wysokość świadczenia wychowawczego

Świadczenie wychowawcze wynosi 500 złotych miesięcznie na dziecko do dnia ukończenia 18-go roku życia.

 

Jak jest przyznawane jest świadczenie wychowawcze?

Świadczenie wychowawcze przyznaje się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego lub do  dnia w którym uprawnione dziecko kończy 18 lat lub do dnia ukończenia przez pierwsze najstarsze dziecko 18-go roku życia.

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres
są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia wychowawcze na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów w terminach, wnioski:

 • złożone do dnia 31 sierpnia, rozpatrywane do dnia 31 października,
 • złożone od 1 września do 30 września, rozpatrywane  do 30 listopada,
 • złożone od 1 do 31 października, rozpatrywane  do 31 grudnia,
 • złożone od 1  do 30 listopada, rozpatrywane  do 31 stycznia następnego roku (w tym przypadku nie następuje wyrównanie świadczenia wychowawczego od miesiąca października),
 • złożone od 1  do 31 grudnia, rozpatrywane  do ostatniego dnia lutego następnego roku (w tym przypadku nie następuje wyrównanie świadczenia wychowawczego od miesiąca października).

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko  pozostaje w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej
 • członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba, że przepisy unijne mówią inaczej – świadczenie wychowawcze podlega koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;
 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

1) drugie z rodziców dziecka nie żyje;

2) ojciec dziecka jest nieznany;

3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;

4) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

5) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

 

Wymagane dokumenty dla wszystkich osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze.

Uprawnieni wnioskodawcy:

rodzic – brak dokumentu

opiekun prawny - orzeczenie sądu ustanawiające opiekuna prawnego

opiekun faktyczny – zaświadczenie z sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka.

Stan cywilny:

kawaler/panna oraz żonaty/zamężna – brak dokumentu

separacja – prawomocny wyrok sądu orzekający separację

rozwiedziony/a – prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód

wdowa/wdowiec – akt zgonu współmałżonka

 

Wymagane dokumenty dla osób ubiegających się o świadczenie na pierwsze dziecko.

Dochód  (dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny). W nowym okresie zasiłkowym 2017/2018 brany jest pod uwagę dochód z roku bazowego 2016

- Oświadczenie ogólne (wypełnia każdy pełnoletni członek rodziny). KLIK

- Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. Poz. 361, z późn. zm.) KLIK

 

Działalność gospodarcza prowadzona na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku lub na podstawie karty podatkowej (dotyczy osób, które taki dochód uzyskiwały):

(dotyczy to sytuacji, gdy taka forma rozliczenia miała miejsce przez cały 2016 rok lub powstała w trakcie roku 2016):

wymagane jest zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

a) formie opłacanego podatku,

b) wysokości przychodu,

c) stawce podatku,

d) wysokości opłaconego podatku

 

(W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku.)

 

Gospodarstwo rolne (dotyczy osób, które taki dochód uzyskiwały)

- Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego. KLIK

- umowa dzierżawy w przypadku w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę

- umowę o wniesieniu wkładów gruntowych w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną

 

(W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.)

 

Oświadczenie dotyczące, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty

- Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego. KLIK

UWAGA !

Ośrodek jest obowiązany do samodzielnego uzyskania od organów podatkowych lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, drogą elektroniczną lub drogą pisemną, odpowiednio:

1. informacji o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny, udzielanych przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego

2. informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym informacji o wysokości składek od poszczególnych płatników i okresach opłacania przez nich tych składek

3. informacji o legitymowaniu się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności obejmującej następujące dane:

 • datę i rodzaj wydanego orzeczenia,
 • wskazania w orzeczeniu o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
 • datę powstania niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,
 • datę złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności,
 • okres, na jaki zostało wydane orzeczenie.

 

W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez Ośrodek informacji lub zaświadczeń z przyczyn nieleżących po stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rojewie, Ośrodek będzie wzywał wnioskodawcę do dołączenia tych informacji lub zaświadczeń.

Inne dane:

Alimenty świadczone na rzecz innych osób lub zasądzone na rzecz osób w rodzinie w roku kalendarzowym poprzedzającym  okres zasiłkowy należy potwierdzić poniższymi dokumentami.

W przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:

- odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną

- przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny.

- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub

- informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą.

Zdarzenia dotyczących utraty/uzysku występujących w / lub po roku bazowym (tj. rok bazowy- 2016 oraz od 1.01.2017r. – do nadal), takich jak:
(Na dany fakt, należy dostarczyć dokumenty potwierdzające dane zdarzenie (m.in. umowy o pracę, świadectwa pracy, decyzje).


utrata dochodu – oznacza to utratę dochodu spowodowaną:


uzyskanie dochodu – oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:

 

- uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

- utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
- utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
- utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.5) ),
- utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
- utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych;

- utratą świadczenia rodzicielskiego,

- utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, 

- utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym;
 

 

- zakończeniem urlopu wychowawczego,

- uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

- uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

- uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

- rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
- uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
- uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,

- uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
- uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.


 

 

Uzyskanie dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy:

 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy lub okres, w których dochód był osiągany. – zaświadczenie do pobrania
 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

a) formie opłacanego podatku,

b) wysokości przychodu,

c) stawce podatku,

d) wysokości opłaconego podatku

− w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego

 

Uzyskanie dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy:

 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty – zaświadczenie do pobrania
 • oświadczenie o dochodzie uzyskanym dla osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych - oświadczenie do pobrania
 • oświadczenie o dochodzie uzyskanym dla osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ryczałtu lub karty podatkowej – oświadczenie do pobrania

 

Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny, osoba ucząca się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.

 

Druk wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego - do pobrania

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczeń takich jak: zmiana liczby członków rodziny, uzyskanie/utrata dochodu, wyjazd członka rodziny poza granicę Rzeczpospolitej Polskiej lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego oraz świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, należy poinformować o tym organu wypłacający świadczenia.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rojewie informuje, że wnioski o świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy  można składać od dnia 1 sierpnia 2017r., w siedzibie tut. Ośrodka 
(pokój nr 24) w godzinach od 7.15 do 15.15.

Jednocześnie informujemy, że wzory pozostałych wniosków o ustalenie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego są dostępne na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/bip/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Dofinansowanie produkcji energii przyjaznej dla środowiskaGmina Rojewo prowadzi działania zmierzające do utworzenia lokalnego systemu zasilania ze źródeł odnawialnych, czyniącego naszą gminę niezależną energetycznie. Przedsięwzięcie oprócz wymiernych korzyści finansowych przyczyni się do zmniejszenia szkodliwych oddziaływań energetyki na środowisko naturalne.

Jednym z planowanych do realizacji projektów jest umożliwienie mieszkańcom skorzystania
z dofinansowania do budowy instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła
w budynkach mieszkalnych
. Wysokość dofinansowania stanowi do 50% kosztów kwalifikowanych.

Orientacyjny koszt instalacji fotowoltaicznej 5kW dla 4 osobowego domu jednorodzinnego
o powierzchni 100 m2 to około 30 000,00 zł brutto. Produkuje ona 4950 kWh/rok.

Orientacyjny koszt pompy ciepła powietrze/woda 8-9kW dla 4 osobowego domu jednorodzinnego o powierzchni 100 m2 to około 30 000,00 zł brutto. Jej zapotrzebowanie na energię elektryczną to 4800 kWh/rok

Instalacja obu urządzeń zapewnia energię elektryczną, ogrzewanie i ciepłą wodę uzyskaną
z darmowych odnawialnych źródeł energii.

Aby skorzystać z szansy dofinansowania mikroinstalacji należy
zgłosić chęć udziału w projekcie wypełniając wstępną deklarację
dostępną na stronie internetowej www.rojewo.pl
lub w Urzędzie Gminy Rojewo, pok. 9a

Termin składania wstępnych deklaracji upływa z dniem 30 września 2017 r.

Informujemy, że z uwagi na limit środków finansowych brana będzie pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel: 533 322 513

 

Wniosek - (mikroinstalacje fotowoltaiczne)

Wniosek - (pompy ciepła typu powietrze/woda)

OR KRUS w Bydgoszczy przypomina, że od 1 października 2017 r. wiek emerytalny dla kobiet wyniesie 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat.

Z uwagi na powyższe od dnia 20 września 2017 r. wszystkie jednostki terenowe Oddziału rozpoczną przyjmowanie wniosków o emeryturę rolniczą.

Podstawowym kryterium pozytywnego rozpatrzenia wniosku o emeryturę rolniczą jest:

ukończenie wieku emerytalnego,

podleganie ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu co najmniej przez 25 lat,

a w przypadku wniosku o wcześniejszą emeryturę rolniczą (przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego) jest:

osiągnięcie wieku 55 lat (dla kobiet) lub 60 lat (dla mężczyzn),

podleganie ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu co najmniej przez 30 lat,

zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej.

Do złożenia wniosku niezbędny jest również dowód osobisty/paszport, ważny
w dniu składania wniosku. Z uwagi na powyższe Oddział prosi wszystkich
potencjalnych Wnioskodawców o sprawdzenie, czy posiadany przez nich
dokument tożsamości nie stracił ważności.

Do wniosku należy załączyć komplet dokumentów (wskazany w załączniku Wykaz dokumentów). Dokumenty prosimy dostarczyć do Oddziału w oryginale, a w przypadku samodzielnego wykonania kserokopii, w kopii z oryginalnym dokumentem do wglądu.

Dodatkowo Wnioskodawca powinien przedłożyć wypełnione DRUKOWANYMI LITERAMI dokumenty:

wniosek o emeryturę KRUS SR-20,

kwestionariusz dotyczący okresów podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz okresów podlegających zaliczeniu do tego ubezpieczenia KRUS SR-21A,

oświadczenie Wnioskodawcy w sprawie pracy w gospodarstwie rolnym - dotyczy okresu przed 1 stycznia 1983 r.,

Wszystkie ww. dokumenty prosimy sporządzić bez daty i podpisu - dane te muszą być uzupełnione w obecności pracownika KRUS.

W przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika prosimy przedłożyć do wglądu pełnomocnictwo sporządzone w formie pisemnej.

Oddział wyjaśnia, że zgłoszenie się z wypełnionym wnioskiem, kwestionariuszem    i kompletem dokumentów przyspieszy czas wydania decyzji. 

Formularze są dostępne również na stronie internetowej KRUS www.bip.krus.uov.pl - sekcja: Formularze i wnioski.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z jednostkami prowadzącymi sprawy emerytalne:

OR KRUS w Bydgoszczy, tel. 52/ 341 52 61-66,

PT KRUS w Grudziądzu, tel. 56/ 462 12 41-46,

PT KRUS we Włocławku, tel. 54/ 233 33 56.

Zachęcamy również do spotkań z pracownikami Oddziału podczas dożynek organizowanych w województwie kujawsko-pomorskim. Pracownicy będą służyli Państwu pomocą na stoiskach KRUS.

Zastępca Dyrektora ds. Świadczeń
OR KRUS w Bydgoszczy
mgr Roman Kujawa

Załączniki:

Wykaz dokumentów

Kwestionariusz_wzór

Kwestionariusz

Wniosek o emeryturę KRUS SR-20 Wzór

Wniosek o emeryturę KRUS SR-20