Ładowanie

Rojewo, 30.06.2015r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

Wójt Gminy Rojewo

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości z zasobu Mienia Komunalnego Gminy Rojewo:

 

1. Ściborze:

- działka nr  9/39 o pow. 0,1339 ha, Rola kl. II, Księga wieczysta nr BY1I/00038389/9

Cena wywoławcza:  30.000,00-zł, Wadium: 3.000,00 zł, Minimalne postąpienie 300,00 zł.

 

2. Mierogoniewice:
- działka nr 37/8 o pow. 0,1650 ha, Rola kl. IIIa, Księga wieczysta nr BY1I/00038367/9
Cena wywoławcza:  32.000,00-zł, Wadium: 3.200,00 zł, Minimalne postąpienie 320,00 zł.

 

Dla przedmiotowych nieruchomości wydano decyzje o warunkach zabudowy.

 

Działki przeznaczone do sprzedaży są wolne od obciążeń.

 

Przetarg odbędzie się dnia 7 sierpnia 2015 r. (piątek) w Urzędzie Gminy Rojewo pokój nr 16 w następujących godzinach:

Ściborze: dz. nr 9/39 - 1000,  Mierogoniewice: dz. nr 37/8  -  1015

Do wylicytowanej kwoty doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, nie później niż 3 dni przed przetargiem tj. do dnia 4 sierpnia 2015 r. /włącznie/.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Rojewo BS w Pruszczu Pomorskim O/Rojewo nr 37 8170 1018 0000 0130 2000 0050 (z określeniem obrębu i numeru działki której dotyczy wpłata).

Osobie, która w wyniku przetargu została ustalona nabywcą, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, innym osobom wadium zostanie zwrócone. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Osoba ustalona jako nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty sądowe. Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Rojewo, pok. nr 9 lub pod nr tel. 05235113-24 lub 90 w. 25.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania bądź unieważnienia przetargu w części lub całości podając przyczynę.

W związku z otrzymaną informacją od mieszanców gminy, informujemy że na terenie Gminy Rojewo pojawiły się osoby podszywające się pod pracowników Urzędu. Osoby te oferują sprzedaż pościeli oraz deputaty węglowe rzekomo dofinansowanej przez Urząd Gminy. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Sprawą zajmuje się już Komenda Policji.