Gmina Rojewo
Gmina Rojewo
Gmina Rojewo

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

Czarnoziem na Soli ogłasza nabór

na wolne stanowisko pracy w biurze LGD

 

Określenie stanowiska pracy: Dyrektor Biura

Forma zatrudnienia: Umowa o pracę (1 etat)

 

 1. Opis stanowiska pracy: Dyrektor Biura jest odpowiedzialny za prawidłowe zarzadzanie sprawami Stowarzyszenia w ramach posiadanych uprawnień
  i kompetencji, nie zastrzeżonych przez inne organy Stowarzyszenia.
 2. Wymagania konieczne do ubiegania się o ww. stanowisko:
 • wykształcenie wyższe;
 • udokumentowane doświadczenie w przygotowaniu projektów finansowych
  ze środków europejskich;
 • bardzo dobra znajomość obszaru LGD Czarnoziem na Soli;
 • znajomość procedur funkcjonowania organizacji społecznych;
 • dyspozycyjność;
 • kreatywność i umiejętność bycia liderem.
 1. Wymagania dodatkowe;
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Umiejętność planowania, sprawnej organizacji pracy i podejmowania decyzji,
 • Komunikatywność, umiejętność współpracy,
 • Samodzielność, rzetelność, dokładność, odpowiedzialność.
 1. Do obowiązków Dyrektor Biura należy w szczególności:
  1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków oraz Zarządu Stowarzyszenia,
  2. prowadzenie spraw Stowarzyszenia,
  3. prowadzenie procesu naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy;
  4. gromadzenie i udostępnianie dokumentów z zakresu działania Stowarzyszenia,
  5. przygotowywanie materiałów na Walne Zebranie Członków oraz posiedzenia Zarządu,
  6. nadzór nad przygotowaniem materiałów na posiedzenie Rady,
  7. sporządzanie protokołów i odpisów podjętych uchwał przez organy Stowarzyszenia i doręczanie ich uprawnionym osobom,
  8. nadzór nad prowadzeniem dokumentacji członkowskiej Stowarzyszenia,
  9. nadzór nad przygotowaniem naborów wniosków prowadzonych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR),
  10. nadzór nad wdrażaniem, rozliczaniem i kontrolą projektów grantowych, realizowanych w ramach LSR,
  11. nadzór nad wdrażaniem pozostałych projektów, realizowanych w ramach LSR oraz innych źródeł finansowania,
  12. nadzór nad prowadzeniem działań związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników Biura, współuczestniczenie w systemie szkoleń;
  13. nadzór nad udzielaniem potencjalnym beneficjentom wszelkich informacji dotyczących sposobu przygotowywania i składania wniosków
   o dofinansowanie,
  14. nadzór nad prowadzeniem monitoringu wdrażanych operacji,
  15. zatwierdzanie wniosków o płatność pod względem merytorycznym,
  16. nadzór nad  przygotowywaniem odpowiednich sprawozdań,
  17. nadzór nad organizacją pracy Rady Stowarzyszenia oceniającej operacje realizowane w ramach LSR,
  18. nadzór nad sporządzeniem informacji z kontroli dla  Zarządu,
  19. nadzór nad prawidłowością sprawdzania końcowych rozliczeń rzeczowych pod względem zgodności z warunkami Umów o przyznanie pomocy,
  20. przyjęcie sprawozdania z wykonania projektów pod względem rzeczowym
   i finansowym,
  21. przygotowanie informacji o nieprawidłowościach stwierdzonych w trakcie kontroli dla Zarządu Stowarzyszenia,
  22. przygotowanie propozycji procedur i instrukcji dotyczących kontroli,
  23. nadzór nad prowadzeniem działań informacyjnych, promocyjnych
   i kulturalnych związanych z obszarem LGD, realizacją LSR oraz działalnością Stowarzyszenia,
  24. nadzór nad przygotowaniem udziału Stowarzyszenia w targach, konferencjach, szkoleniach, imprezach społeczno-kulturalnych i innych wydarzeniach mogących pomóc w promocji Stowarzyszenia,
  25. współpraca z mediami – w tym odpowiadanie na interwencje i organizowanie konferencji prasowych,
  26. nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i aktualizacją stron internetowych Stowarzyszenia,
  27. nadzór nad przygotowaniem imprez wewnętrznych Stowarzyszenia,
  28. organizowanie szkoleń, konferencji i innych imprez zaplanowanych przez Stowarzyszenie,
  29. koordynacja działań związanych z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju,
  30. inicjowanie i prowadzenie działań związanych ze współpracą międzyregionalną i międzynarodową,
  31. nadzór nad prowadzeniem działań z zakresu aktywizacji i animacji społeczno-kulturalnej,
  32. koordynowanie projektów współpracy.

 

 1. Wymagane dokumenty:

- CV,

- list motywacyjny,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie (umowy o pracę i/lub umowy cywilno-prawne),

- kopie dokumentów poświadczających posiadanie wymaganych kwalifikacji oraz dodatkowych umiejętności,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

 

 1. Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne: CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity
z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”.

 1. Etapy konkursu:
 • Złożenie dokumentów przez kandydatów;
 • Weryfikacja dokumentów złożonych przez Kandydatów;
 • Rozmowa kwalifikacyjna;
 • Ogłoszenie wyników.

 

 1. Miejsce pracy:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

ul. Poznańska 133a lok. 106

 1.  Inowrocław

 

 1. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w biurze LGD w dni robocze
w godzinach 8:00 do 14:00 lub pocztą (decyduje data wpływu do biura) na wyżej wymieniony adres w terminie do dnia 18 lipca 2017 r. do godz. 14.00

 

Aplikacje niekompletne oraz aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. O zakwalifikowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie w terminie do 19 lipca 2017 r. do godz. 15.30.

 

 Informacje o ostatecznych wynikach naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Czarnoziem na Soli (www.czarnoziemnasoli.pl).

 

Gmina Rojewo
Gmina Rojewo