adres:

88 – 111 Rojewo

telefon:

52 35 113 24 wew. 16

fax:

52 35 113 24

e-mail:

ref.budownictwa@rojewo.pl

kierownik:

Leszek Wołąkiewicz

urzędowanie:

od poniedziałku do piątku w godzinach

715 – 1515

Pracownicy

 1. Leszek Wołąkiewicz – kierownik referaru
 2. Paulina Kaźmierska - Referent
 3. Katarzyna Zalewska - Referent

Zakres Prac Referatu

 1. W Referacie Inwestycji, Budownictwa i Zamówień Publicznych realizowane są w szczególności:

 2. Przygotowywanie dokumentacji związanej z remontami i rozbiórką budynków i lokali mieszkalnych będących własnością gminy.
 3. Przygotowywanie dokumentacji związanych z inwestycjami na terenie gminy, w szczególności:
 4. analiza dokumentacji technicznej,
 5. przygotowywanie sprawozdań,
 6. przeprowadzanie przeglądów gwarancyjnych.
 7. Dokonywanie odbiorów robót.
 8. Prowadzenie ewidencji dróg gminnych.
 9. Przeprowadzanie okresowych kontroli i remontów dróg.
 10. Utrzymanie nawierzchni jezdni w należytym stanie.
 11. Utrzymanie przejezdności dróg w okresie zimowym.
 12. Współpraca z Wojewódzkim i Powiatowym Zarządem Dróg.
 13. Wydawanie zezwoleń na zajęcia pasa drogowego.
 14. Nadzór nad funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego.
 15. Nadzór nad remontami budynku Urzędu oraz prowadzenie książki obiektu w tym zakresie.
 16. Prowadzenie spraw dotyczących zamówień publicznych oraz nadzór i kontrola nad tymi procedurami przeprowadzanymi w Urzędzie.
 17. Prowadzenie Rejestru Zamówień Publicznych.
 18. Prowadzenie rejestru zleceń, zamówień i umów.
 19. Prowadzenie dokumentacji z zakresu budownictwa.
 20. Zbieranie informacji i przygotowywanie dokumentacji w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych.
 21. Zatwierdzanie planów realizacyjnych oraz rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych.
 22. Sprawowanie nadzoru urbanistyczno - budowlanego i techniczno - budowlanego.
 23. Prowadzenie spraw i nadzór nad eksploatacją sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i domowych oczyszczalni ścieków.
 24. Organizacja robót publicznych i interwencyjnych.
 25. Przygotowywanie ofert dla inwestorów w zakresie możliwości inwestowania na terenie gminy.
 26. Prowadzenie księgi obiektu budowlanego dla budynków należących do Gminy Rojewo, które nie zostały przekazane w zarząd.
 27. Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Dokumenty do pobrania