adres:

88 – 111 Rojewo

telefon:

52 35 113 24 wew. 28, 22, 18, 19

fax:

52 35 113 24

e-mail:

ref.finansowy@rojewo.pl

kierownik:

Anna Sitko

urzędowanie:

od poniedziałku do piątku w godzinach 715 – 1515

Pracownicy

 1. Anna Sitko - skarbnik gminy
 2. Elżbieta Sternal – Główny specialista
 3. Katarzyna Procek – Inspektor
 4. Joanna Świtek – Główny specialista
 5. Małgorzata Więcek - Inspektor
 6. Ewelina Tulibacka - Inspektor

ZAKRES PRACY REFERATU

Mirosława Kaczmarek - Skarbnik gminy, pokój nr 3, tel. 52 35-113-24 wew. 28

 1. Nadzór i kierowanie pracą Referatu Finansowego.
 2. Nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy.
 3. Kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty.
 4. Opracowanie i aktualizacja planu kont, obiegu dokumentów, instrukcji kasowej.
 5. Zbieranie materiałów i sporządzanie projektu budżetu.
 6. Opracowywanie informacji z wykonywania budżetu za I i półrocze i opracowywanie wykonania budżetu za dany rok.
 7. Opracowywanie i przygotowanie projektów uchwał stanowiących zmiany do budżetu.
 8. Przygotowywanie dokumentów do realizacji – dekretacja.
 9. Bieżąca kontrola środków finansowych.
 10. Przygotowywanie okresowych analiz dotyczących wykonania zadań.
 11. Przygotowanie uchwał dotyczących udzielenia dotacji.
 12. Opracowywanie informacji dotyczących sposobu wykorzystania udzielonych dotacji na zadania zlecone.
 13. Uzgadnianie pod względem finansowym zawieranych umów z wykonawcami.
 14. Sporządzanie i aktualizowanie zakresów czynności pracowników Referatu Finansowego.
 15. Tworzenie lokat terminowych przy posiadaniu wolnych środków.
 16. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.

Elżbieta Sternal – Główny specialista, pok. nr 2, tel. 52 35 113 24 w. 19

 1. Prowadzenie rachunkowości budżetowej: sporządzanie not księgowych, Fa vat obciążających za opłaty komunalne, wynajem lokali, garażu, sprzedaż działek  i inne miesięczne rozliczanie Gminy Rojewo z podatku vat od towarów i usług z Urzędem Skarbowym.
 2. Sprawozdawczość z GUS.
 3. Księgowanie i uzgadnianie wpłat za: wodę, ścieki, śmieci, czynsz dzierżawny, użytkowanie wieczyste.
 4. Sporządzanie list płac  z tytułu pełnienia obowiązków społecznych, PIT-R(roczne) od diet sołtysów i radnych.
 5. Sporządzanie list płac:
 • naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych od umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło i innych,
 • naliczanie i roów zatrudnionych w urzędzie na postawie umów z Urzędu Pracy- roboty publiczne i prace interwencyjne,
 • obsługa programu PŁATzliczanie składek ZUS,
 • sporządzanie raportów i deklaracji do ZUS,
 • sporządzanie list płac dla pracownik NIK,
 • prowadzenie kart wynagrodzeń dla pracowników.
 1. Sporządzanie miesięcznych deklaracji DEK-Ia  do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 2. Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu RP-7.
 3. Załatwianie innych nieokreślonych podziałem czynności spraw wymagających niezwłocznego załatwienia.

Joanna Świtek - Główny specialista, pokój nr 1, tel. 52 35-113-24 wew. 19

 1. Prowadzenie rachunkowości wykonania budżetu w zakresie ewidencji syntetycznej i analitycznej jednostki.
 2. Przygotowywanie dokumentacji do księgowania.
 3. Księgowanie wydatków i kosztów.
 4. Miesięczne uzgadnianie kont analitycznych i syntetycznych.
 5. Sporządzanie okresowej sprawozdawczości z wykonania budżetu.
 6. Prowadzenie gospodarki środkami rzeczowymi.
 7. Przygotowanie i rozliczanie inwentaryzacji.
 8. Prowadzenie księgowości dotyczącej inwestycji.
 9. Sprawozdawczość miesięczna i kwartalna Bestia JS.
 10. Załatwianie innych nieokreślonych podziałem czynności spraw wymagających niezwłocznego załatwienia.

Małgorzata Więcek - Inspektor, pokój nr 2, tel. 52 35-113-24 wew. 18

 1. Wymiar podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego (dla osób prawnych) i zmiany w tym zakresie.
 2. Wymiar podatku od środków transportowych (dla osób fizycznych i prawnych) i zmiany     w tym zakresie.
 3. Księgowanie analityczne dochodów budżetowych (czynsze najmu, opłata eksploatacyjna).
 4. Wystawianie upomnień dla zalegających w zobowiązaniach.
 5. Załatwianie wniosków  oraz prowadzenie dokumentacji w sprawie:
 • umorzeń należności podatkowych,
 • odroczeń należności podatkowych,
 • rozłożeń na raty należności podatkowych.
 1. Sprawozdawczość w tym zakresie.
 2. Wydawanie zezwoleń na wykreślenie długu hipotecznego.
 3. Przyjmowanie wpłat za wodę i opłatę skarbową (sporządzanie raportów kasowych)
 4. Sporządzanie przelewów oraz przestrzeganie terminowości zapłaty zobowiązań.
 5. Załatwianie innych nieokreślonych podziałem czynności spraw wymagających niezwłocznego załatwienia.

Katarzyna Procek - Inspektor, pokój nr 1, tel. 52 35 113 24 wew. 18

 1. Prowadzenie księgowości podatkowej dla dochodów podatkowych (osoby fizyczne i prawne):
 • podatek rolny,
 • podatek od nieruchomości,
 • podatek leśny,
 • podatek od środków transportowych.
 1. Sprawozdawczość w tym zakresie.
 2. Dokonywanie wpisów hipotek dla dłużników posiadających zaległości.
 3. Wystawianie upomnień dla zalegających w zobowiązaniach oraz niezwłoczne kierowanie tytułów do egzekucji.
 4. Wydawanie zaświadczeń o:
  • powierzchni użytków rolnych w hektarach fizycznych,
  • powierzchni gospodarstwa w hektarach fizycznych i przeliczeniowych,
  • niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości,
  • o figurowaniu/ nie figurowaniu w ewidencji podatkowej na terenie Gminy Rojewo.
 5. Rozliczanie sołtysów z inkasa zobowiązań pieniężnych.
 6. Załatwianie wniosków i rozliczenie dotacji o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 7. Sporządzanie odpowiedzi do otrzymanych wniosków (Urząd Skarbowy , Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego itp.).
 8. Załatwianie innych nieokreślonych podziałem czynności spraw wymagających niezwłocznego załatwienia.

Ewelina Tulibacka- Inspektor, pokój nr 5, tel. 52 35 113 24 wew. 22

 1. Wymiar podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego (dla osób fizycznych) i zmiany w tym zakresie.
 2. Załatwianie wniosków o zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu:
  • zakupu gruntów:
   • na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego,
   • na powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego,
  • ulgi inwestycyjnej,
  • ulgi żołnierskiej.
 3. Sprawozdawczość w tym zakresie.
 4. Obsługa kasowa (dot. wypłat, sporządzanie Raportów kasowych):
  • Urzędu Gminy,
 5. Zakup i prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.
 6. Przygotowywanie projektów uchwał w zakresie podatków lokalnych.
 7. Sporządzanie kart nieczynnych ubezpieczenia społecznego rolników (za okres od 01.07.1977 r. – do m-ca sierpnia 1993 r.) na wniosek zainteresowanych.