Kasa informuje, że od 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1066) dotycząca trybu i formy wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy.

Powyższa ustawa jako zasadę wprowadza elektroniczną formę zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. Niemniej przewiduje również papierową formę zaświadczeń lekarskich.

Do dnia 31 grudnia 2017 r. dla ubezpieczonych w KRUS zaświadczenia mogą być wystawiane przez lekarza:

  •  w formie papierowej  na formularzu ZUS – ZLA (tak jak dotychczas), albo
  •  wypełnione i wydrukowane z systemu teleinformatycznego, lub
  •  wydrukowane z systemu teleinformatycznego, a następnie wypełnione ręcznie.

Wobec powyższego w przypadku zachorowania w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. ubezpieczony (rolnik, domownik) powinien zwrócić się do lekarza o wystawienie zaświadczenia lekarskiego w formie papierowej, które następnie winien przekazać do Kasy w celu ustalenia prawa do zasiłku chorobowego.

Od 1 stycznia 2018 r. dla ubezpieczonego w KRUS rolnika zaświadczenie lekarskie będzie wystawione już tylko w formie elektronicznej. W takim przypadku ubezpieczony nie będzie musiał składać wniosku o przyznanie prawa do zasiłku chorobowego, bowiem elektroniczne zaświadczenie lekarskie wpłynie do KRUS.

Podstawa prawna: art. 6 i art. 26 pkt 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1066).

 

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Od 1 stycznia 2016 r. odpady komunalne od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rojewo odbierane będą przez: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Corimp Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz.

Poprzednia firma odbierająca odpady Przedsiębiorstwo Komunalne Radosław Kostuch SANIKONT oraz nowa firma „Corimp” zawarły porozumienie w wyniku, którego pojemniki 120 l i 240 l znajdujące się na naszych posesjach nie będą wymieniane. Wymianie podlegają tylko pojemniki 1100 l oraz 5000 l.

 

Jednocześnie informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w dniach 26 grudnia 2015  r., 2 stycznia 2016  r. oraz  6 stycznia 2016  r. będzie nieczynny. 

 

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Wójt Gminy Rojewo

Uchwałą nr 13 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z 3 grudnia 2015 r., miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2016 r. została ustalona w wysokości 42,00 zł za każdą osobę podlegająca temu ubezpieczeniu. Osoby objęte wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie opłacają 1/3 pełnej składki, tj. 14 zł.

Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe (stanowiąca 10% emerytury podstawowej obowiązującej w ostatnim miesiącu poprzedniego kwartału) w I kwartale 2016 r. stanowić będzie 10% obowiązującej w czerwcu br. emerytury podstawowej (880,45 zł)., tj. 88 zł.

Osoby ubezpieczone w gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych opłacają składkę podstawową i dodatkową miesięczną składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, o której mowa w art. 17 ust. 4 pkt. 1-4, wynoszącą w I kw. 2016 r.:

 

  • 12% emerytury podstawowej, tj. 106,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych
  • 24% emerytury podstawowej, tj. 211,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych
  • 36% emerytury podstawowej, tj. 317,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych
  • 48% emerytury podstawowej, tj. 423,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Ustawowy termin uregulowania należnych składek za I kwartał upływa 31 stycznia 2016 r.

 

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

 

Życzenia Świąteczne

W oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok żegnamy to co, było, co się zdarzyło i pełni nadziei spoglądamy w przyszłość. Dziękując Państwu za minione miesiące wspólnych radości, smutków, pracy i zabawy, miesiące trudne i te lżejsze pragniemy z całego serca złożyć Państwu życzenia niezwykłych świąt, niezapomnianej ciepłej atmosfery. Niech tajemnica Bożego Narodzenia wzbogaci Was łaską, napełni pokojem i radością.
Kiedy składamy życzenia świąteczne myślimy o Nowonarodzonym Dzieciątku, które ma nieść nam wiarę, nadzieję i miłość. Tego właśnie Państwu życzymy powtarzając za Janem Pawłem II :


"Niech nasza droga będzie wspólna.
Niech nasza modlitwa będzie pokorna.
Niech nasza miłość będzie potężna.
Niech nasza nadzieja będzie większa od
wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać"

 

Wójt Gminy Rafał Żurowski oraz Rada Gminy Rojewo

Uprzejmie informujemy, że w Wigilię (24 grudnia) Urząd Gminy Rojewo będzie nieczynny. Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy!

Gmina Rojewo mając na uwadze konieczność stałego polepszania warunków życia mieszkańców przystąpiła do opracowania dokumentu Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rojewo.

Głównym celem projektu jest opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rojewo” (PGN). Jego realizacja umożliwi aktualną ocenę stanu powietrza w Gminie oraz analizę gospodarki energetycznej Gminy. Dokument nakreśli działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł.

Efektem końcowym PGN będzie zestaw działań nakierowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów, które wspomogą wszystkich uczestników realizacji Planu w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną. Dzięki PGN zyskamy: czystsze powietrze, oszczędności w zużyciu energii, dostęp do środków UE na termomodernizacje budynków i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.

Wraz z Wykonawcą opracowania Pomorską Grupą Konsultingową S.A. z Bydgoszczy Gmina zachęca mieszkańców i przedsiębiorców do aktywnego udziału w opracowaniu dokumentu.

W celu przedstawienia zagadnień zawartych w opracowywanym dokumencie zapraszamy mieszkańców Gminy, przedsiębiorców na spotkanie, które odbędzie się w dniu 15 grudnia 2015 r.
w Urzędzie Gminy Rojewo, Rojewo 8, sala 16, o godzinie 12.00

 

ZAPROSZENIE