WCZK IMGW-PIB Ostrzega kujawsko - pomorskie, oblodzenie dróg i chodników w nocy 20/21.11 i rano 21.11, spadek temperatury do -5 stopni Celsjusza nad ranem, ślisko.

Październik

Październik

Data: 20.11.2017 r.

Godzina: 12:04

W dniu 19.11.2017 ( niedziela ) od godziny 7:30, przy kościele w Rojewie zostanie zorganizowana dla mieszkańców gminy dostawa wody w beczkowozie. Dostarczona woda będzie zdatna do picia po ugotowaniu.

    Dodatkowo informujemy, iż  w niedzielę 19.11.2017 r. od godziny 10:00 planowane jest podstawienie drugiego beczkowozu z wodą w Rojewiacach.

Urząd Gminy w Rojewie informuje, że woda w wodociągu jest na bieżąco poddawana procesowi chlorowania oraz trwają prace polegające na płukaniu sieci wodociągowej.

 

Wójt Gminy Rojewo

W związku z trwającymi pracami remontowymi kontakt na numery stacjonarnego do Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury w Rojewie będzie niemożliwy. W celu kontaktu do kierownika SZOiK prosimy o telefon pod numerem 606 171 035. Za utrudnienia przepraszamy !

Październik

Gminna Bibliotek Publiczna w Rojewie serdecznie zaprasza na spotkanie z przedstawicielem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej


Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPROSZENIE

Gminna Bibliotek Publiczna w Rojewie serdecznie zaprasza na spotkanie z przedstawicielem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Inowrocławiu, które odbędzie się w czwartek, 16 listopada, o godzinie 16.00.

Tematem spotkania będzie oferta bezzwrotnych dotacji na tworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej (spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia, fundacje, parafie, jednostki samorządu terytorialnego i in.). Wysokość wsparcia wynosi maksymalnie do 24.000,00 zł na każde utworzone miejsce pracy w przedsiębiorstwie społecznym. Przykładowo na 5 utworzonych miejsc pracy można otrzymać nawet 120.000,00 zł dotacji. Ponadto oferowane jest wsparcie pomostowe przez 6 miesięcy, a w uzasadnionych przypadkach nawet 12, w wysokości maksymalnej do 2000,00 zł miesięcznie na każde utworzone miejsce pracy.

Na spotkanie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, zwłaszcza przedstawicieli organizacji pozarządowych, parafii, jednostek samorządu terytorialnego i Rady Gminy, sołectw, ochotniczych straży pożarnych oraz osób fizycznych, rozważających skorzystanie z bezzwrotnych dotacji (np. poprzez utworzenie spółdzielni socjalnych).

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej jest prowadzony przez Fundację Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu i Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy. Oferowane wsparcie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgłoszenia i więcej informacji pod nr tel. 533322536 oraz bezpośrednio w bibliotece.

Gminna Bibliotek Publiczna w Rojewie serdecznie zaprasza na spotkanie z przedstawicielem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

 

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Stowarzyszenie LGD Czarnoziem na Soli ogłasza „BOMB(K)OWY KONKURS ŚWIĄTECZNY”.

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na najpiękniejsza bombkę świąteczną.

Cele konkursu:

•          Kultywowanie i podtrzymywanie tradycji bożonarodzeniowych.

•          Rozbudzenie zainteresowań i wrażliwości plastycznych wśród mieszkańców obszaru LGD.

•          Integracja środowiska lokalnego.

Termin i miejsce składania prac:

Prace konkursowe należy dostarczyć do Biura Stowarzyszenia ul. Poznańska 133 lok 106 a
w nieprzekraczalnym terminie do 4 grudnia 2017 r. do godz. 14.00.

Adresaci konkursu:

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży, osób dorosłych z terenu działania LGD (powiat inowrocławski z wyłączeniem miasta Inowrocław). Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę.

Kategorie wiekowe:

          Dzieci do lat 10,

•          Dzieci i młodzież 10 – 18 lat

•          Dorośli, (powyżej 18 roku życia)

Temat konkursu:

Zadaniem uczestników jest wykonanie oryginalnej i estetycznej bombki bożonarodzeniowej z elementem umożliwiającym zamocowanie/ekspozycję.

Format prac – dowolna

Technika – dowolna

 

Wiecej szczegółów w REGULAMINIE

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE :

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁACZNIK NR 2

 

Wójt Gminy Rojewo
zaprasza wszystkich mieszkańców naszej gminy do konsultacji

dotyczących koncepcji projektu pn. „Budowa siłowni plenerowych na terenie Gminy Rojewo oraz modernizacja placu zabaw w Rojewicach”.

Wstępna koncepcja projektu przewiduje budowę 2 ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych
w Rojewie i Jezuickiej Strudze dla osób we wszystkich grupach wiekowych oraz przebudowę placu zabaw w Rojewicach.
Realizacja obejmie stworzenie przestrzeni uwzględniającej różne formy wypoczynku i aktywności fizycznej przy wykorzystaniu certyfikowanych urządzeń fitness dostosowane dla młodzieży i dorosłych, zestawów zabawowych służących najmłodszym oraz urządzeń dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych i z ograniczoną mobilnością ruchową.

Celem konsultacji jest zebranie propozycji dotyczących zakresu planowanej inwestycji co ma doprowadzić do zastosowania optymalnych rozwiązań rzeczowo - funkcjonalnych obiektów.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są wszyscy mieszkańcy Gminy Rojewo.

Propozycje, uwagi i opinie będą zbierane:

 1. ustnie – podczas spotkania zorganizowanego przez Wójta Gminy Rojewo z mieszkańcami Gminy Rojewo w dniu 17 listopada 2017 roku o godz. 16:00 w Sali nr 16 Urzędu Gminy;
 2. pisemnie – w wersji papierowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rojewo@rojewo.pl;
 3. on-line – za pomocą formularza konsultacji zamieszczonego na stronie internetowej www.rojewo.pl w zakładce „dla mieszkańca”.

Wójt Gminy Rojewo informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 tekst jednolity) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

            W związku z powyższym Wójt Gminy Rojewo zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Rojewo o wypełnienie oświadczenia o posiadanym zbiorniku bezodpływowych (szambo) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i złożenie go do Urzędu Gminy w Rojewie do dnia 15 listopada 2017 r.

            W przypadku nie złożenia oświadczenia będą przeprowadzane kontrole posesji
w celu ustalenia posiadanego zbiornika na nieczystości płynne. Podczas przeprowadzanych kontroli będą również sprawdzane umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości przez przedsiębiorców, którzy otrzymali zezwolenie Wójta Gminy Rojewo na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Rojewo
.

            Druki stosownych oświadczeń dostępne są na stronie internetowej www.bip.rojewo.pl w zakładce ,,nieczystości ciekłe”, w siedzibie Urzędu Gminy Rojewo, pok. 4. W celu sprawnej realizacji obowiązku druki będzie można również odebrać, wypełnić i oddać sołtysowi oraz pracownikowi dokonującemu odczytów zużycia wody.

 

 Wójt Gminy Rojewo

Załącznik: 1. Oświadczenieo posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambo) lub o przydomowej oczyszczalni ścieków

                                                                  

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 listopada 2017 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rojewie będzie nieczynny.

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA OSÓB NIEPRACUJĄCYCH

Zapraszamy osoby młode z terenu woj. kujawsko - pomorskiego w wieku 18-29 lat, nieaktywne zawodowo (bierne zawodowo) do udziału w projekcie Młodzi - wykształceni organizowanym przez Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Edukacyjnych. Projekt realizowany jest ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2
Wsparcie udzielone  w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Zapraszamy osoby które nie są zarejestrowane jako bezrobotne, aktualnie i w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu, tj. spełniają łącznie poniższe  warunki:

 • Nie pracują (tj. bierni zawodowo),
 • Nie poszukują pracy (osoby które nie są osobami bezrobotnymi zarejestrowanymi lub nie
  w urzędzie pracy)
 • Nie kształcą się (w systemie stacjonarnym),
 • Nie szkolą się

W ramach projektu przewidziano całą ścieżkę rozwoju zawodowego:

1. Indywidualne doradztwo zawodowe wraz z Indywidualnym Planem Działania - 6 godz./osobę

2. szkolenie zawodowe do wyboru:

- prawo jazdy kat C + kwalifikacja wstępna przyśpieszona - 190 godz. - jedynie osoby z  niepełnosprawnością

- prawo jazdy kat D + kwalifikacja wstępna przyśpieszona - 220 godz.

- kurs spawania metodą MAG 135 - zgodnie z IS w Gliwicach - 145 godz.

- kurs spawania metodą TIG 141 - zgodnie z IS w Gliwicach - 111 godz.

3.  3 - miesięczne staże na stanowiskach pracy powiązanych z odbytym szkoleniem - wynagrodzenie -
1850 brutto/mies. (ok. 1430,00 netto)

4. pośrednictwo pracy - 4 godz./osobę

Kryteria dodatkowe uprawniające do uczestnictwa w kursie:

 • Ukończone 21 lat (uczestnicy kursu kat. C, KW),
 • Ukończone 23 lata (uczestnicy kursu kat. D, KW),
 • Ukończone 18 lat (uczestnicy kursu spawania)
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B, od minimum dwóch lat, (kat. C, D)
 • Wykształcenie co najmniej podstawowe,
 • brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy lub spawacza

Zapewniamy:

 • Stypendium szkoleniowe - 6,65 zł /godz. szkolenia (brutto)
 • Catering (obiad , przerwa kawowa)
 • Opłacamy egzaminy państwowe,
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Badania lekarskie.
 • stypendium stażowe
 • ubezpieczenie NNW

Zgłoszenie uczestnictwa nie jest tożsame z zakwalifikowaniem się do udziału w projekcie.

Więcej informacji na stronie www.szkolenia.asise.pl

Na podstawie informacji z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy informujemy, że prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, z porywami do 75 km/h, z zachodu i północnego zachodu.

Ostrzeżenie wydano w dniu 12.10.2017 r. o godz. 7:26 na okres ważności od godz. 13:00 dnia 12.10.2017 r. do godz. 09:00 dnia 13.10.2017 r. i dotyczy obszaru województwa kujawsko-pomorskiego.

        Jesienią wcześniej zapada zmierzch, częściej pada deszcz, a rano długo utrzymuje się mgła. Te zjawiska powodują, że użytkownicy dróg, głownie piesi i rowerzyści, są mniej widoczni, a tym samym bardziej niż o innej porze roku narażeni są na potrącenia czy przejechanie przez pojazdy.

Problem ten w dużej mierze dotyczy mieszkańców wsi, którzy często poruszają się po wąskich, nieoświetlonych drogach, bez chodników i utwardzonych poboczy, po których również przemieszczają się nieoświetlone lub niewystarczająco oświetlone ciągniki sprzężone z maszynami rolniczymi, motocykle, rowery itp.

Dla pieszych poruszanie się po zmroku poza terenem zabudowanym oznacza nierzadko poruszanie się w ciemności, a dla kierowców zupełnie nieprzewidywalne okoliczności – np.: nagłe pojawienie się na poboczu lub skraju jezdni pieszego lub zaparkowanego pojazdu.

Pieszy widzi pojazd z odległości 1000 metrów i zakłada, że jest również widziany przez kierowcę nadjeżdżającego pojazdu. Niestety tak nie jest. Osoba ubrana na ciemno widoczna jest nocą w świetle reflektorów dopiero z odległości 20-30 metrów.

Samochód poruszający się z dozwoloną poza terenem zabudowanym prędkością 90 km/h, pokonuje w ciągu jednej sekundy 25 metrów. Szansa na podjęcie przez kierowcę próby ominięcia pieszego jest więc bliska zeru. Pieszy zaopatrzony w odblaski jest natomiast widoczny z odległości 130-150 metrów. Te dodatkowe metry pozwalają kierowcy wyhamować i bezpiecznie ominąć pieszego. Kierowca zyskuje sześć cennych sekund na reakcję – hamowanie lub skręcenie kierownicą. Sześć sekund, które decydują o zdrowiu i życiu pieszego i kierowcy pojazdu!

W celu ograniczenia liczby wypadków z udziałem pieszych uchwalono przepisy, które od 31 sierpnia 2014 roku nakładają na osoby znajdujące się po zmroku na drogach poza terenem zabudowanym obowiązek posiadania w widocznym miejscu elementów odblaskowych. Nocą nie muszą nosić odblasków osoby idące po chodniku lub drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych, a także poruszający się w strefie zamieszkania.

Elementami odblaskowymi mogą być przedmioty doczepiane do ubrania, opaski, kamizelki oraz smycze. Ważne jest miejsce ich umieszczenia: tzw. odblaski zaleca się umieszczać na wysokości kolan, dłoni, w okolicy środka klatki piersiowej i pleców – wówczas będziemy mieć pewność, że są dobrze widoczne dla innych uczestników ruchu drogowego. Osoby nie przestrzegające tych przepisów mogą zostać ukarane mandatem. Brak odblasków u poszkodowanego może być również uznany za przyczynienie się do zaistnienia wypadku, stanowić powód niewypłacenia odszkodowania przez ubezpieczyciela.

Nie tylko groźba kary, ale przede wszystkim troska o własne bezpieczeństwo i zdrowie powinna skłaniać do zakupu odblasków i ubrań z elementami odblaskowymi. Koszt ich zakupu to kilka złotych. Produkty te są dostępne w wielu sklepach. Mają ciekawe kolory, kształty i formy, co zachęca do zakupu i stosowania.

W celu ograniczenia ryzyka wypadku w okresie jesiennym, piesi, poza noszeniem odblasków, powinni również przestrzegać następujących zasad

 • poruszać się poza terenem zabudowanym prawidłową, lewą stroną drogi, by widzieć nadjeżdżający pojazd,
 • przechodzić przez jezdnię w miejscach do tego przeznaczonych, a jeżeli takich brakuje – w miejscu o dobrej widoczności,
 • upewnić się przed wejściem na jezdnię, że nic im nie zagraża i że nie będą stanowili zagrożenia dla innych użytkowników dróg, 
 • nie wbiegać raptownie na jezdnię,
 • nie przechodzić przez jezdnię w miejscu, gdzie są barierki, łańcuchy, płotki i siatki oddzielające jezdnię,
 • nie wychodzić na jezdnię zza stojącego pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność,
 • nie przechodzić przez jezdnię na ukos.

Kierowcy natomiast powinni pamiętać o poruszaniu się z dozwoloną, dostosowaną do warunków na drodze prędkością, zachowaniu szczególnej ostrożności przy zjeżdżaniu na pobocze w porze wieczorowej i nocnej, zwalnianiu i zatrzymywaniu się przed przejściem dla pieszych, niewyprzedzaniu innych pojazdów na przejściach dla pieszych.

Choć mamy prawo oczekiwać od innych uczestników ruchu drogowego, że będą przestrzegali przepisów w ruchu drogowym, to niemal każdego dnia słyszymy o kierowcach poruszających się po drogach publicznych z nadmierną prędkością, pod wpływem alkoholu lub innych środków o podobnym działaniu, niesprawnymi pojazdami itd. Warto więc pamiętać o stosowaniu zasady ograniczonego zaufania w stosunku do innych uczestników ruchu, szczególnie gdy zachowują się nieprawidłowo bądź ich cechy osobiste (np. wiek, niepełnosprawność) lub nietrzeźwość wskazują na możliwość zachowania zagrażającego bezpieczeństwu na drodze.

Nie bądźmy też obojętni na to co dzieje się wokół. Wielu tragediom można zapobiec reagując odpowiednio wcześnie!

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana terminu płatności IV raty opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z 10 stycznia na 10 grudnia.

W związku z powyższym terminy uiszczania opłat są następujące:

I Kwartał (styczeń, luty, marzec) do 10 kwietnia,

II Kwartał (kwiecień, maj, czerwiec) do 10 lipca,

III Kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień) do 10 października,

IV kwartał (październik, listopad, grudzień) do 10 grudnia.

Na podstawie informacji z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowegow Bydgoszczy informujemy, że prognozuje się wystąpienie opadów deszczuo natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadówod 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm. Najsilniejsze opady wystąpiąod godziny 18.00 do północy.

Ostrzeżenie wydano w dniu 05.10.2017 r. o godz. 13:18 na okres ważnościod godz. 14:00 dnia 05.10.2017 r. do godz. 02:00 dnia 06.10.2017 r.i dotyczy obszaru województwa kujawsko-pomorskiego.

Na podstawie informacji z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy informujemy, że prognozuje się wystąpienie intensywnych opadów deszczu połączonych z wiatrem o prędkości przekraczającej 100 km/h.

Ostrzeżenie wydano w dniu 04.10.2017 r. o godz. 11:48 na okres ważności w godzinach wieczornych z dnia 05.10.2017 r. na 06.10.2017 r. i dotyczy obszaru województwa kujawsko-pomorskiego.

Zwycięzców w konkursie „Tysiąc powodów by czytać” wybiorą internauci w głosowaniu. Nagrody zostaną przyznane 10 bibliotekom w dwóch kategoriach. Ciężarówka wypakowana tysiącem książek pojedzie do każdej
z pięciu zwycięskich szkół w kategorii do stu uczniów i do każdej z pięciu szkół - laureatek, w których uczy się więcej niż setka dzieci. Zatem musimy się znaleźć wśród pięciu szkół. W pierwszej edycji konkursu, aby wygrać trzeba było mieć ponad 70 000 głosów! Głosowanie zaczyna się od 2 października, a kończy się 22 października (w soboty
i niedziele również głosuj!). Zmobilizuj wszystkich członków rodziny, krewnych i znajomych. Z jednego urządzenia – komputera, tabletu, telefonu komórkowego, z dostępem do Internetu, można oddać tylko 1 głos dziennie. Wyniki: 26 października.
             Zgłosiliśmy Pracę Konkursową, którą stanowi jedno zdjęcie przesłane za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego wraz z uzasadnieniem wyboru oraz opisem przygotowania Pracy Konkursowej. Zdjęcie
w zaaranżowanej scence z udziałem uczniów, które przedstawia okładkę dowolnie wybranej książki, a także krótkie uzasadnienie wyboru tytułu i opis jak przebiegały przygotowania do realizacji fotografii.

Wybraliśmy książkę Andrzeja Maleszki „Magiczne Drzewo. Czerwone krzesło”. W galerii zamieszczamy kilka zdjęć dokumentujących przygotowania. W projekt zaangażowali się uczniowie – aktorzy Profilaktycznego Kółka Teatralnego działającego w naszej szkole, a sesję zdjęciową przeprowadził p. Piotr Pankowski. Do konkursu zgłosiły naszą szkołę p. Joanna Sierzputowska i Anna Manerowska.

Teraz wszystko w Waszych rękach, liczy się każdy głos. Głosowanie odbywa się na stronie www.empik.com/biblioteki, szukaj Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rojewie. Zróbmy to razem!

Więcej

METROPOLIA ZA PÓŁ CENY

Na weekend 6-8 października br. Miasto Bydgoszcz i Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz szykuje dla mieszkańców wiele cenowych okazji w ramach akcji METROPOLIA ZA PÓŁ CENY.

Jest to akcja polegająca na tym, że właśnie w ten weekend partnerzy akcji – firmy z terenu Metropolii Bydgoszcz – specjalnie dla mieszkańców i przyjezdnych gości obniżą ceny przynajmniej 3 swoich produktów lub usług dokładnie o połowę
w stosunku do ceny regularnej.

Wydarzenia tego typu są organizowane w wielu miastach w Polsce i cieszą się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców.

            Zapraszamy na oficjalną stronę akcji, gdzie znajdą Państwo wszystkie informacje o dostępnych promocjach.  

www.ZaPolCeny.metropoliabydgoszcz.pl

Zachęcamy też do polubienia oficjalnego profilu akcji METROPOLIA ZA PÓŁ CENY na Facebooku, gdzie na bieżąco są przedstawiane firmy, które zostały parterami wydarzenia oraz ich promocyjne oferty.

https://www.facebook.com/MetropoliaZaPolCeny/

Organizatorzy cały czas zapraszają do współpracy przy tej akcji sklepy, restauracje, punkty usługowe oraz wszystkie inne zainteresowane firmy.

m.dorawa@metropoliabydgoska.pl, tel. 576-246-670.m.dorawa@metropoliabydgoska.pl, tel. 576-246-670KONTAKT: m.dorawa@metropoliabydgoska.pl, tel. 576-246-670KONTAKT: m.dorawa@metropoliabydgoska.pl, tel. 576-246-670

A wszystkich mieszkańców z obszaru Metropolii Bydgoszcz zachęcamy do polubienia profilu https://www.facebook.com/MetropoliaZaPolCeny/ , gdzie na bieżąco będą pojawiać się szczegóły dotyczące tego wydarzenia.

KONTAKT: m.dorawa@metropoliabydgoska.pl, tel. 576-246-670

A wszystkich mieszkańców z obszaru Metropolii Bydgoszcz zachęcamy do polubienia profilu https://www.facebook.com/MetropoliaZaPolCeny/ , gdzie na bieżąco będą pojawiać się szczegóły dotyczące tego wydarzenia.

KONTAKT: m.dorawa@metropoliabydgoska.pl, tel. 576-246-670

#MetropoliaBydgoszcz #MetropoliaZaPółCeny #BiałeBłota #Barcin #Bydgoszcz #DąbrowaChełmińska #Dobrcz #Koronowo #Łabiszyn #NakłoNadNotecią #NowaWieśWielka #Osielsko #Sicienko #Sadki #Mrocza #Kcynia #Żnin #Pruszcz #Rojewo #SolecKujawski #Szubin