W sobotę, 26 lipca, w Rojewie odbył się „Piknik LGD z indykiem w tle”. Na cudownie zastawionych stołach dominowały przedewszystkim potrawy z indyka. 

Naszą gminę dumnie reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich w Mierogoniewicach oraz Koło Gospodyń Wiejskich  Stara Wieś Liszkowice.

Na stoiskach gminnych można były zasmakować znakomicie przygotowanych potraw takich jak pieczenie, rolady, galarty, babeczki francuskie z  farszem, rosół z domowym makaronem itp. Do tego znakomite wypieki – smaczne paszteciki, ciasto drożdżowe, kruche z owocami i wiele innych przysmaków. 

Naszym Paniom udało się zająć I miejsce w konkursie kulinarnym ,,Najlepsza potrawa obiadowa z Indyka oraz II miejsce w konkursie kulinarnym ,,Najlepsza przystawka z Indykiem'' czego serdecznie gratulujemy !!

W międzygminnych zawodach sportowych udało się naszej gminie zająć I miejsce !

Imprezie kulinarnej towarzyszyły liczne występy artystyczne z poszczególnych gmin, a na koniec można było pobawić się w rytmie muzyki discopolo.

Zapraszamy także do zapoznania się z galerią zdjęć z imprezy !

data: 21.07.2014, autor: Administrator

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. Nr 199, poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr. 199, poz. 1227 z późn. zm. ) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Rojewo uchwały  Nr XXXVII/235/2014 z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr ewid. 24/1, 25/1, 26/5 położonych w miejscowości Osiek Wielki, gmina Rojewo.

Teren objęty planem przeznaczony będzie pod kopalnie kruszywa naturalnego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Rojewo w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

data: 04.07.2014, autor: Administrator

Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym - warunkiem przyznania prawa do ww. zasiłków.

Obowiązujące od 15 maja 2014 r. przepisy warunkują przyznanie rolnikom, ich małżonkom i domownikom, prawa do:

  • zasiłku dla opiekuna,
  • specjalnego zasiłku opiekuńczego,
  • świadczenia pielęgnacyjnego,

od złożenia we właściwym urzędzie gminy m.in. oświadczenia:

  • w przypadku rolników - o zaprzestaniu prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;
  • w przypadku małżonków rolników lub domowników - o zaprzestaniu prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego lub wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym.

Powyższe oświadczenie o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego / wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym rolnik, małżonek rolnika lub domownik składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Oświadczenie to może dotyczyć też okresu od dnia 1 lipca 2013 r., za który dana osoba ubiega się o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna.


Jednocześnie Kasa informuje, że warunkiem niezbędnym do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników jest prowadzenie działalności rolniczej / wykonywanie stałej pracy w gospodarstwie rolnym.


Złożenie zatem przez rolnika, jego małżonka lub domownika, ubiegającego się o przyznanie zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo świadczenia pielęgnacyjnego oświadczenia o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego lub wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym wskazuje na niespełnianie przez te osoby warunków do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.


Kasa podkreśla, iż niespełnianie warunków do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników oznacza wyłączenie z tego ubezpieczenia, w tym również w okresie wstecznym, a także z ubezpieczenia zdrowotnego w KRUS.


Wyłączenie z ubezpieczenia z okresem wstecznym może oznaczać również konieczność zwrotu przyznanych w tym czasie świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników.

W przypadku, gdy o zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy albo świadczenie pielęgnacyjne ubiegałby się rolnik, jedyny właściciel gospodarstwa, zaprzestanie prowadzenia przez taką osobę działalności rolniczej oznaczałoby również ustanie ubezpieczenia społecznego rolników i ubezpieczenia zdrowotnego dla domowników  pracujących w jego gospodarstwie rolnym.


Konsekwencją ustania ubezpieczenia społecznego rolników i objęcia ubezpieczeniem w ZUS z tytułu pobierania zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo świadczenia pielęgnacyjnego, w przypadku osób urodzonych po 1948 r., może być nieuzbieranie przez takie osoby okresu 25 lat podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, niezbędnego dla ustalenia prawa do emerytury z ubezpieczenia społecznego rolników.

 

Podstawa prawna:

  1. art. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r., poz. 567),
  2. art. 17b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
    (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456, z późn. zm.),
  3. art. 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r., poz. 1403, z późn. zm.).

 

 

Pozyskane za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy