Gmina Rojewo przy współpracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rojewie  oraz Gminną Biblioteką Publiczną  informuje, że w dniu 29 września br. od godz. 8,00 do  godz. 13,00   w Hali Sportowej w Rojewie odbędą się ,, Dni Profilaktyki „.

Zajęcia skierowane są  głównie dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu naszej gminy.

Oprócz zajęć dla dzieci proponujemy konsultacje profilaktyczne dla rodziców z prezentacją alkogogli oraz gabloty edukacyjne z atrapami dopalaczy i narkotyków, pogadanki profilaktyczne.

Osoby dotknięte problemem alkoholowym, współuzależnione od alkoholu oraz innych używek będą mogły uzyskać porad  i porozmawiać z certyfikowanym terapeutą  uzależnień.

Dla dzieci szkolnych przewidziane są zajęcia malarskie podczas których zostaną wyłonione lokalne talenty.

Rodziców oraz mieszkańców naszej gminy, które są zainteresowane tą tematyką serdecznie       

                                            

Informujemy iż, w dniu dzisiejszym z uwagi na modernizację sieci telekomunikacyjnej mogą występować problemy z łącznością telefoniczną z urzędem gminy w Rojewie. Za utrudnienia przepraszamy.

Fabryka firm” to projekt partnerski realizowany przez Stowarzyszenie CTI e-Misja, który ma na celu podjęcie samozatrudnienia przez osoby bezrobotne lub bierne zawodowo. Uczestnicy mogą otrzymać dotację w kwocie do 24 400 zł na założenie własnej firmy.

Rekrutacja

11.09.2017r. - 06.10.2017r.

Kto może wziąć udział w projekcie?

 

W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, które ukończyły 30 lat, zamieszkują powiaty objęte projektem i należą do co najmniej jednej z następujących grup:

- osoby powyżej 50 roku życia,

- kobiety,

- osoby z niepełnosprawnościami,

- osoby długotrwale bezrobotne,

- osoby o niskich kwalifikacjach.

Co oferuje projekt?

Uczestnicy mogą otrzymać:

- bezzwrotną dotację na otwarcie własnej działalności gospodarczej w wysokości do 24 400 zł,

- szkolenie „ABC Przedsiębiorczości” – 20 godz.

- wsparcie pomostowe w okresie od 6 do 12 miesięcy w wysokości do 1200 zł miesięcznie.

- doradztwo biznesowe

- opieka mentora

Jakie powiaty obejmuje projekt?

Projekt obejmuje następujące powiaty: wąbrzeski, grudziądzki, toruński, włocławski, aleksandrowski, chełmiński, golubsko-dobrzyński, inowrocławski, lipnowski, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, tucholski, żniński, miasta Grudziądz i Włocławek.

Osoby zainteresowane uczestnictwem zapraszamy do kontaktu pod numerem tel. 883 135 297 oraz do śledzenia informacji na stronie internetowej www.e-misja.org.pl.

MTD Consulting Marcin Król od dnia 1 sierpnia 2017 r. wraz z DC CENTRUM sp. z o.o. oraz Powiatem Mogileńskim realizują wspólnie projekt partnerski,  w którym można zdobyć BEZZWROTNĄ DOTACJĘ  w wysokości do 46.200 zł na założenie działalności gospodarczej. Projekt realizowany jest
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie.

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKTACH:

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo (tj. niepracujących), które ukończyły 30 rok życia, zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie Powiatu Mogileńskiego, Nakielskiego, Żnińskiego, Inowrocławskiego lub Radziejowskiego ORAZ należą do jednej z poniższych grup:

  • kobiet,
  • osób o niskich kwalifikacjach (posiadających max. wykształcenie średnie).

 

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest objęcie kompleksowym wsparciem 40 osób bezrobotnych i biernych zawodowo
z Powiatów: Mogileńskiego, Nakielskiego, Żnińskiego, Inowrocławskiego i Radziejowskiego powyżej 30 roku życia.

 

Kompleksowe wsparcie, o którym mowa powyżej to:

  1. szkolenia i doradztwo z zakresu podstaw prowadzenia działalności gospodarczej,
  2. BEZZWROTNA DOTACJA do 24.600,00 zł. na zakup narzędzi niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej,
  3.  1.800,00 zł. miesięcznie  jako wsparcie pomostowe przez okres 6 lub 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

 

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ:

Od 1 sierpnia do 29 września 2017 r. prowadzona jest REKRUTACJA uczestników do wyżej wskazanego projektu. Aby zgłosić się do projektu wystarczy:

  • spełnić wyżej wskazane kryteria udziału w projekcie,
  • wypełnić FORMULARZ REKRUTACYJNY (dostępy na stronach: www.euroinnowacje.com oraz stronie Powiatu Mogileńskiego – www.powiat.mogilno.pl) oraz złożyć go w 1 egzemplarzu w Biurze Projektu.

 

KONTAKT:

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu w Powiecie Mogileńskim:

Starostwo Powiatowe w Mogilnie
Samanta Zwolanowska
tel. 0052 318 03 04 wew. 232
Radzym Jankiewicz
tel. 0052 318 03 04 wew. 219
e-mail: wlasnafirma@powiat.mogilno.pl

Serdecznie zapraszamy!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w związku z zaplanowanym uruchomieniem nowej usługi – e-składki, umożliwiającej użytkownikom Portalu dla Rolników eKRUS opłacanie składek z tytułu ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego w formie bezpośrednich zleceń płatniczych on-line, zawarte zostało pomiędzy KRUS a Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. (KIR) porozumienie dotyczące obsługi płatności elektronicznych w oparciu o usługę Paybynet.

Z uwagi na fakt, że KIR jest krajowym operatorem infrastruktury rozliczeń międzybankowych, dokonywane w ramach usługi Paybynet (www.paybynet.pl) płatności z rachunku bankowego płatnika trafiają bezpośrednio na rachunek bankowy odbiorcy, co zwiększa bezpieczeństwo i niezawodność realizowanych operacji, jak również podnosi wiarygodność operatora. KIR nie przetrzymuje na swoich rachunkach środków płatników. Cechą wyróżniającą usługę KIR jest współpraca z szerokim gronem banków spółdzielczych, funkcjonujących częstokroć lokalnie, w tym również na terenach wiejskich.

Jednocześnie, mając na względzie aspekt zwiększenia dostępności płatności elektronicznych i rozwój e-usług w administracji publicznej, dla usług publicznych, do których zakwalifikowana została e-składka KRUS, obowiązuje jednolita, niezależna od wysokości dokonywanej płatności, preferencyjna stawka prowizji wynosząca 59 gr brutto.

Płatność dokonywana będzie wyłącznie na zdefiniowany przez KRUS rachunek bankowy, a prowizja w sposób jawny dla Płatnika będzie doliczana do zlecanej płatności – prowizja nie będzie pomniejszała kwoty składki.

O terminie wdrożenia nowej usługi - e-składki na Portalu eKRUS, Kasa poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem.

Informacja przekazana za pośrednictwem ORKRUS w Bydgoszczy

Na podstawie prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego informujemy, że prognozuje się wystąpienie opadów deszczu , miejscami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów od 8 mm do 20 mm, lokalnie 35 mm.

Ostrzeżenie wydano w dniu 10.09.2017 r. o godz. 13:54 na okres ważności od godz. 07:30 dnia 11.09.2017 r. do godz. 07:30 dnia 12.09.2017 r.  i dotyczy obszaru Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

fipronil w jajach konsumpcyjnych pochodzących z polskich ferm

W związku z działaniami podjętymi przez Inspekcję Weterynaryjną oraz Państwową Inspekcję Sanitarną w sprawie kontroli mających na celu potwierdzenie, lub wykluczenie obecności zakazanej substancji-fipronil w jajach konsumpcyjnych oraz mięsie drobiowym, informuję.


Wyniki badań próbek urzędowych pobieranych w handlu detalicznym przez Państwową Inspekcję Sanitarną, wskazywały obecność fipronilu w jajach konsumpcyjnych pozyskanych z poniżej wylistowanych ferm kur niosek towarowych (takim numerem oznakowane są jaja znajdujące się w obrocie – stempel na skorupce):


2PL 14131317
3PL 14371323
3PL 30051328 K3

W związku z powyższym, Inspekcja Weterynaryjna w trybie natychmiastowym podjęła działania kontrolne na ww. fermach, zablokowała możliwość wprowadzania jaj konsumpcyjnych z tych ferm do obrotu oraz sporządza listy dystrybucji jaj, celem objęcia ich procedurą wycofania z rynku i zniszczenia.

W związku z tym, że stosowanie fipronilu na fermach kur niosek towarowych jest nielegalne, o fakcie obecności fipronilu w jajach pochodzących z ww. ferm, zawiadomione zostaną organy ścigania.


 

Na podstawie prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego informujemy, że prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów od 15 mm do 35 mm.

Ostrzeżenie wydano w dniu 06.09.2017 r. o godz. 12:28 na okres ważności od godz. 18:00 dnia 06.09.2017 r. do godz. 16:00 dnia 07.09.2017 r.  i dotyczy obszaru Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W związku ze zbliżającym się sezonem halowym SZOiK w Rojewie zaprasza do rezerwacji hali na okres jesień-zima 2017/2018. Sezon rozpoczynamy od 2 października. Zapisy pod nr tel. 533 322 504.

Organizatorzy przygotowali wyjątkową możliwość spotkania się z przedstawicielami ponad 50 firm z Bydgoszczy. W jednym miejscu będzie można zapoznać się z ofertami pracy
i przygotować się do rozmowy z potencjalnym pracodawcą. W programie wydarzenia znajduje się m.in. doradztwo zawodowo, wykonanie profesjonalnego zdjęcia do CV, warsztaty z udziałem trenerów biznesu i przedstawicieli instytucji współpracujących
z Parkiem Przemysłowym oraz konsultacje dotyczące rozmów kwalifikacyjnych.

Inicjatywa skierowana jest zarówno do osób z doświadczeniem na różnych stanowiskach,
jak i uczniów i studentów, którzy dopiero będą stawiać pierwsze kroki na rynku pracy.

Giełda odbędzie się 17 października br., w godz. od 9.00 do 18.00, w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym, przy ul. Gdańskiej 187. Wstęp jest bezpłatny.