Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym materiałem Gazety Gminy Rojewo nr 10. Folder elektroniczny dostępny w sekcji Gazeta Gminy Rojewo.

W dniu 30 kwietnia 2015 r. upływa ustawowy termin składania urzędom skarbowym zeznań podatkowych, o wysokości osiągniętego dochodu w 2014 roku (formularz PIT-36 lub PIT-37).

W zdecydowanej większości przypadków tj. za ok. 1.156 tys. emerytów i rencistów Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozliczyła podatek i przekazała tym świadczeniobiorcom roczne obliczenie podatku przez organ rentowy (formularz PIT-40A).

Emeryt/rencista, który  otrzymał z Kasy  PIT-40A i poza emeryturą lub rentą wypłacaną z tego organu rentowego w 2014 roku nie osiągał innego przychodu, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, nie ma obowiązku składania w urzędzie skarbowym dodatkowego zeznania podatkowego. Kasa nadmienia, że przychody z działalności rolniczej (z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej) nie są przychodami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Roczne obliczenie podatku dochodowego przez Kasę (otrzymanie formularza PIT-40A) nie oznacza jednak, że emeryt lub rencista nie może rozliczyć podatku asam w urzędzie skarbowym. Jeżeli emeryt/rencista stwierdzi, że korzystniejsze dla niego będzie rozliczenie podatku z małżonkiem lub dzieckiem (w przypadku osób samotnych) -  może sam złożyć zeznanie podatkowe (formularz PIT-36 lub PIT-37) we właściwym urzędzie skarbowym, w wyżej podanym terminie. W zeznaniu tym emeryt/rencista powinien uwzględnić przychód osiągnięty w 2014 roku z tytułu pobierania emerytury/renty z Kasy.
Zeznania w urzędzie skarbowym składają także emeryci /renciści, którzy:

  • chcą skorzystać z ulg podatkowych określonych w ustawie (np. z tytułu wychowywania dzieci, z tytułu poniesienia wydatków na cele rehabilitacyjne, z tytułu dokonania darowizny pieniężnej na rzecz organizacji pożytku publicznego) lub
  • chcą wnioskować o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

Bezwzględnie zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego przychodu (formularz PIT-36 lub PIT-37) zobowiązani są złożyć w urzędzie skarbowym - w terminie do 30 kwietnia 2015 roku emeryci/renciści, którym Kasa przesłała informację o dochodach uzyskanych z tytułu emerytur i rent w 2014 r. (formularz PIT-11A). 

 

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

„Przez odpowiednią literaturę dla dzieci kształtuje się przyszłego człowieka, któremu toruje się drogę do wielkiego świata- świata wartości…” J. Brzechwa

Wielu ma rywali poezja dla dzieci w naszych czasach i przez to właśnie może staje się niemodna. Radio, telewizja, kino, gry komputerowe, tablety- lwią część zabrały te wynalazki z uroku poezji dziecięcej. Jednej rzeczy nie mogą zabrać- wartości, które wpływają na rozwój naszych wychowanków. Wiersze Jana Brzechwy i Marii Konopnickiej odzwierciedlają dobre wartości, takie jak: dobro, piękno, zdrowie, humor itp. Te wartości kształtowane są przez naszych przedszkolaków. Poznanie i zrozumienie tych wartości w przedszkolu procentuje przez całe dorosłe życie człowieka.

Dnia 17 kwietnia 2015r. odbył się II Gminny Konkurs Recytatorski, pod patronatem Wójta Gminy Rojewo, dla przedszkoli i zerówek szkolnych, pod hasłem: „Przedszkolak w świecie poezji M. Konopnickiej i J. Brzechwy”. Organizatorem tego konkursu było Publiczne Samorządowe Przedszkole w Rojewie. Do konkursu przystąpiło 24 dzieci z terenu gminy Rojewo. Konkurs rozpatrywany był w trzech kategoriach wiekowych: 3-4 latki, 5-6 latki i 7 latki (dzieci z „zerówek” z II kadencji roku). Jury wyłoniło laureatów trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej oraz wyróżniło resztę uczestników. Każdy przedszkolak otrzymał pamiątkowy dyplom i książkę.

Serdeczne podziękowania składamy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowania konkursu, a przede wszystkim panu Wójtowi Rafałowi Żurowskiemu za objęcie patronatu nad konkursem i ufundowanie nagród. Panu Przewodniczącemu Rady Dariuszowi Witkowskiemu dziękujemy za słodycze i obradowanie w komisji. Pani Dyrektor Ewie Lewandowskiej, pani Annie Bejgrowicz oraz panu Piotrowi Sobocińskiemu za obradowanie w Jury. Dziękujemy również drukarniom książek z Inowrocławia za ufundowanie książek dla dzieci oraz panu J. Klimko za słodki poczęstunek. Dziękujemy także Radzie Rodziców Przedszkola Samorządowego w Rojewie. Ponadto dziękujemy wszystkim rodzicom za wizualizację dzieci i nauczycielom oddziałów przedszkolnych za przygotowanie dzieci do występów. Dziękujemy za pomoc opiekunkom oraz pani Uli Gutowskiej. Wszystkim przedszkolakom serdecznie gratulujemy i dziękujemy.

W przyszłym roku laureaci gminnych konkursów recytatorskich podejmą próbę udziału w dalszym etapie na szczeblu wojewódzkim w Toruniu.

Organizatorki, Katarzyna Stępniak i Magdalena Nowak.

 

Finał II Gminnego Konkursu Recytatorskiego dla przedszkoli i oddziałów zerowych pod patronatem Wójta Gminy Rojewo

Szefowie sołectw z terenu województwa kujawsko-pomorskiego jako pierwsi w kraju mają szansę stworzyć własne strony internetowe i to całkowicie za darmo.

Wszystko za sprawą Ogólnopolskiego Programu Cyfryzacji Państwa i Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego „Rzeczpospolita Cyfrowa” wdrażanego w naszym województwie, jako pierwszym w Polsce. Program prowadzi Fundacja Rzeczpospolita Polska Nasza wraz z partnerami samorządowymi, którymi są starostwa powiatowe i sejmik województwa. Na rzecz projektu stworzony został „Polski Portal Narodowy”  - innowacyjna platforma cyfrowa, na której każde polskie sołectwo będzie mogło mieć darmową stronę internetową, prowadzoną przez własnego sołtysa. Inicjatywa ma na celu promocję Małych Ojczyzn, a także stworzenie możliwości wypowiedzi ich liderom i bezpośredniej wymiany doświadczeń oraz wspólnego wypracowania propozycji rozwiązań na rzecz poprawienia jakości życia w tych lokalnych wspólnotach. „Założenie i utrzymanie takiej strony internetowej dla każdego sołectwa jest bezpłatne. Dzięki zaangażowaniu i pracy wielu wolontariuszy oddajemy w ręce wszystkich Polaków portal, który ma służyć promocji naszej ojczyzny w kraju i poza granicami, ma ukazać jej piękno i potencjał, przybliżyć kulturę i ludzi, promować osiągnięcia, dobre praktyki, budować relacje. Ma służyć mieszkańcom każdego sołectwa w Polsce – informuje Bogusława Szymańska, prezes Fundacji Rzeczpospolita Polska Nasza.

„Klucze dostępu” do portalu sołtysi z terenu naszego powiatu otrzymają w czasie konferencji pt. „Powiat Inowrocławski – współpraca podmiotów życia obywatelskiego na rzecz rozwoju regionu”, która odbędzie się 22 kwietnia br. w Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu o godz. 10.00. W spotkaniu uczestniczyć będą oprócz sołtysów także przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych, gminnych oraz organizacji pozarządowych i lokalni przedsiębiorcy. W programie konferencji, przewidziano panel dyskusyjny pt. „Współpraca sektora samorządowego, biznesowego i obywatelskiego – gwarancją sukcesu regionu”, a także prezentacje stoisk promocyjnych gmin i organizacji uczestniczących w przedsięwzięciu.

W rojewskim urzędzie odbyła się w piątek, 3.04.2015 r. niecodzienna uroczystość. Wręczono medale "Za zasługi dla obronności kraju". Otrzymali je rodzice, których synowie wiernie pełnili służbę wojskową.  
Srebrne medale wręczono naszym mieszkańcom, Państwu Barbarze i Włodzimierzowi Urbańskim, których czterech synów pełniło służbę wojskową oraz Państwu  Danucie i Jerzemu Kuczyńskim, których trzech synów służyło w wojsku i Państwu Janinie i Mieczysławowi Wojtysiakom, których również trzech synów wzorowo pełniło służbę wojskową.
Medale wręczył komendant WKU w Inowrocławiu p. płk Krzysztof Broniewicz. Podziękowania i gratulacje wraz z kwiatami złożył również Wójt Rafał Żurowski.  

Wręczenie medali ,,Za zasługi dla Obronności Kraju\

RR.I.6721.11.2015                                                                                                                                            Rojewo, 03.04.2015r.

            Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości przyjęcie przez Radę Gminy w Rojewie uchwały Nr VI/22/2015 Rady Gminy Rojewo  z dnia 31 marca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miejscowości Rojewo, gmina Rojewo.

 

             Z treścią wymienionego dokumentu oraz uzasadnieniem i podsumowaniem można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Rojewie, pok. nr 9.

Dzieląc się jajkiem, 
w te piękne Święta, 
życzymy samych radości. 
Niech będzie zdrowie, 
niech będzie szczęście, 
dobrobyt niech w Was gości.
 

Rada Gminy Rojewo, Wójt Gminy Rojewo

wraz z pracownikami Urzędu Gminy w Rojewie.