Dofinansowanie produkcji energii przyjaznej dla środowiskaGmina Rojewo prowadzi działania zmierzające do utworzenia lokalnego systemu zasilania ze źródeł odnawialnych, czyniącego naszą gminę niezależną energetycznie. Przedsięwzięcie oprócz wymiernych korzyści finansowych przyczyni się do zmniejszenia szkodliwych oddziaływań energetyki na środowisko naturalne.

Jednym z planowanych do realizacji projektów jest umożliwienie mieszkańcom skorzystania
z dofinansowania do budowy instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła
w budynkach mieszkalnych
. Wysokość dofinansowania stanowi do 50% kosztów kwalifikowanych.

Orientacyjny koszt instalacji fotowoltaicznej 5kW dla 4 osobowego domu jednorodzinnego
o powierzchni 100 m2 to około 30 000,00 zł brutto. Produkuje ona 4950 kWh/rok.

Orientacyjny koszt pompy ciepła powietrze/woda 8-9kW dla 4 osobowego domu jednorodzinnego o powierzchni 100 m2 to około 30 000,00 zł brutto. Jej zapotrzebowanie na energię elektryczną to 4800 kWh/rok

Instalacja obu urządzeń zapewnia energię elektryczną, ogrzewanie i ciepłą wodę uzyskaną
z darmowych odnawialnych źródeł energii.

Aby skorzystać z szansy dofinansowania mikroinstalacji należy
zgłosić chęć udziału w projekcie wypełniając wstępną deklarację
dostępną na stronie internetowej www.rojewo.pl
lub w Urzędzie Gminy Rojewo, pok. 9a

Termin składania wstępnych deklaracji upływa z dniem 30 września 2017 r.

Informujemy, że z uwagi na limit środków finansowych brana będzie pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel: 533 322 513

 

Wniosek - (mikroinstalacje fotowoltaiczne)

Wniosek - (pompy ciepła typu powietrze/woda)

OR KRUS w Bydgoszczy przypomina, że od 1 października 2017 r. wiek emerytalny dla kobiet wyniesie 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat.

Z uwagi na powyższe od dnia 20 września 2017 r. wszystkie jednostki terenowe Oddziału rozpoczną przyjmowanie wniosków o emeryturę rolniczą.

Podstawowym kryterium pozytywnego rozpatrzenia wniosku o emeryturę rolniczą jest:

ukończenie wieku emerytalnego,

podleganie ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu co najmniej przez 25 lat,

a w przypadku wniosku o wcześniejszą emeryturę rolniczą (przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego) jest:

osiągnięcie wieku 55 lat (dla kobiet) lub 60 lat (dla mężczyzn),

podleganie ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu co najmniej przez 30 lat,

zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej.

Do złożenia wniosku niezbędny jest również dowód osobisty/paszport, ważny
w dniu składania wniosku. Z uwagi na powyższe Oddział prosi wszystkich
potencjalnych Wnioskodawców o sprawdzenie, czy posiadany przez nich
dokument tożsamości nie stracił ważności.

Do wniosku należy załączyć komplet dokumentów (wskazany w załączniku Wykaz dokumentów). Dokumenty prosimy dostarczyć do Oddziału w oryginale, a w przypadku samodzielnego wykonania kserokopii, w kopii z oryginalnym dokumentem do wglądu.

Dodatkowo Wnioskodawca powinien przedłożyć wypełnione DRUKOWANYMI LITERAMI dokumenty:

wniosek o emeryturę KRUS SR-20,

kwestionariusz dotyczący okresów podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz okresów podlegających zaliczeniu do tego ubezpieczenia KRUS SR-21A,

oświadczenie Wnioskodawcy w sprawie pracy w gospodarstwie rolnym - dotyczy okresu przed 1 stycznia 1983 r.,

Wszystkie ww. dokumenty prosimy sporządzić bez daty i podpisu - dane te muszą być uzupełnione w obecności pracownika KRUS.

W przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika prosimy przedłożyć do wglądu pełnomocnictwo sporządzone w formie pisemnej.

Oddział wyjaśnia, że zgłoszenie się z wypełnionym wnioskiem, kwestionariuszem    i kompletem dokumentów przyspieszy czas wydania decyzji. 

Formularze są dostępne również na stronie internetowej KRUS www.bip.krus.uov.pl - sekcja: Formularze i wnioski.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z jednostkami prowadzącymi sprawy emerytalne:

OR KRUS w Bydgoszczy, tel. 52/ 341 52 61-66,

PT KRUS w Grudziądzu, tel. 56/ 462 12 41-46,

PT KRUS we Włocławku, tel. 54/ 233 33 56.

Zachęcamy również do spotkań z pracownikami Oddziału podczas dożynek organizowanych w województwie kujawsko-pomorskim. Pracownicy będą służyli Państwu pomocą na stoiskach KRUS.

Zastępca Dyrektora ds. Świadczeń
OR KRUS w Bydgoszczy
mgr Roman Kujawa

Załączniki:

Wykaz dokumentów

Kwestionariusz_wzór

Kwestionariusz

Wniosek o emeryturę KRUS SR-20 Wzór

Wniosek o emeryturę KRUS SR-20

Lipiec
Lipiec
Lipiec

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

Czarnoziem na Soli ogłasza nabór

na wolne stanowisko pracy w biurze LGD

 

Określenie stanowiska pracy: Dyrektor Biura

Forma zatrudnienia: Umowa o pracę (1 etat)

 

 1. Opis stanowiska pracy: Dyrektor Biura jest odpowiedzialny za prawidłowe zarzadzanie sprawami Stowarzyszenia w ramach posiadanych uprawnień
  i kompetencji, nie zastrzeżonych przez inne organy Stowarzyszenia.
 2. Wymagania konieczne do ubiegania się o ww. stanowisko:
 • wykształcenie wyższe;
 • udokumentowane doświadczenie w przygotowaniu projektów finansowych
  ze środków europejskich;
 • bardzo dobra znajomość obszaru LGD Czarnoziem na Soli;
 • znajomość procedur funkcjonowania organizacji społecznych;
 • dyspozycyjność;
 • kreatywność i umiejętność bycia liderem.
 1. Wymagania dodatkowe;
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Umiejętność planowania, sprawnej organizacji pracy i podejmowania decyzji,
 • Komunikatywność, umiejętność współpracy,
 • Samodzielność, rzetelność, dokładność, odpowiedzialność.
 1. Do obowiązków Dyrektor Biura należy w szczególności:
  1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków oraz Zarządu Stowarzyszenia,
  2. prowadzenie spraw Stowarzyszenia,
  3. prowadzenie procesu naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy;
  4. gromadzenie i udostępnianie dokumentów z zakresu działania Stowarzyszenia,
  5. przygotowywanie materiałów na Walne Zebranie Członków oraz posiedzenia Zarządu,
  6. nadzór nad przygotowaniem materiałów na posiedzenie Rady,
  7. sporządzanie protokołów i odpisów podjętych uchwał przez organy Stowarzyszenia i doręczanie ich uprawnionym osobom,
  8. nadzór nad prowadzeniem dokumentacji członkowskiej Stowarzyszenia,
  9. nadzór nad przygotowaniem naborów wniosków prowadzonych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR),
  10. nadzór nad wdrażaniem, rozliczaniem i kontrolą projektów grantowych, realizowanych w ramach LSR,
  11. nadzór nad wdrażaniem pozostałych projektów, realizowanych w ramach LSR oraz innych źródeł finansowania,
  12. nadzór nad prowadzeniem działań związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników Biura, współuczestniczenie w systemie szkoleń;
  13. nadzór nad udzielaniem potencjalnym beneficjentom wszelkich informacji dotyczących sposobu przygotowywania i składania wniosków
   o dofinansowanie,
  14. nadzór nad prowadzeniem monitoringu wdrażanych operacji,
  15. zatwierdzanie wniosków o płatność pod względem merytorycznym,
  16. nadzór nad  przygotowywaniem odpowiednich sprawozdań,
  17. nadzór nad organizacją pracy Rady Stowarzyszenia oceniającej operacje realizowane w ramach LSR,
  18. nadzór nad sporządzeniem informacji z kontroli dla  Zarządu,
  19. nadzór nad prawidłowością sprawdzania końcowych rozliczeń rzeczowych pod względem zgodności z warunkami Umów o przyznanie pomocy,
  20. przyjęcie sprawozdania z wykonania projektów pod względem rzeczowym
   i finansowym,
  21. przygotowanie informacji o nieprawidłowościach stwierdzonych w trakcie kontroli dla Zarządu Stowarzyszenia,
  22. przygotowanie propozycji procedur i instrukcji dotyczących kontroli,
  23. nadzór nad prowadzeniem działań informacyjnych, promocyjnych
   i kulturalnych związanych z obszarem LGD, realizacją LSR oraz działalnością Stowarzyszenia,
  24. nadzór nad przygotowaniem udziału Stowarzyszenia w targach, konferencjach, szkoleniach, imprezach społeczno-kulturalnych i innych wydarzeniach mogących pomóc w promocji Stowarzyszenia,
  25. współpraca z mediami – w tym odpowiadanie na interwencje i organizowanie konferencji prasowych,
  26. nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i aktualizacją stron internetowych Stowarzyszenia,
  27. nadzór nad przygotowaniem imprez wewnętrznych Stowarzyszenia,
  28. organizowanie szkoleń, konferencji i innych imprez zaplanowanych przez Stowarzyszenie,
  29. koordynacja działań związanych z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju,
  30. inicjowanie i prowadzenie działań związanych ze współpracą międzyregionalną i międzynarodową,
  31. nadzór nad prowadzeniem działań z zakresu aktywizacji i animacji społeczno-kulturalnej,
  32. koordynowanie projektów współpracy.

 

 1. Wymagane dokumenty:

- CV,

- list motywacyjny,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie (umowy o pracę i/lub umowy cywilno-prawne),

- kopie dokumentów poświadczających posiadanie wymaganych kwalifikacji oraz dodatkowych umiejętności,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

 

 1. Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne: CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity
z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”.

 1. Etapy konkursu:
 • Złożenie dokumentów przez kandydatów;
 • Weryfikacja dokumentów złożonych przez Kandydatów;
 • Rozmowa kwalifikacyjna;
 • Ogłoszenie wyników.

 

 1. Miejsce pracy:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

ul. Poznańska 133a lok. 106

 1.  Inowrocław

 

 1. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w biurze LGD w dni robocze
w godzinach 8:00 do 14:00 lub pocztą (decyduje data wpływu do biura) na wyżej wymieniony adres w terminie do dnia 18 lipca 2017 r. do godz. 14.00

 

Aplikacje niekompletne oraz aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. O zakwalifikowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie w terminie do 19 lipca 2017 r. do godz. 15.30.

 

 Informacje o ostatecznych wynikach naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Czarnoziem na Soli (www.czarnoziemnasoli.pl).