Regulamin Gminnego Konkursu Recytatorskiego dla przedszkoli i oddziałów zerowych

Publiczne Samorządowe Przedszkole w Rojewie jest organizatorem Gminnego Konkursu Recytatorskiego dla przedszkoli i zerówek pod hasłem

Przedszkolak w świecie poezji M.Konopnickiej i J. Brzechwy.”

REGULAMIN KONKURSU

1.Organizatorem konkursu jest Publiczne Samorządowe Przedszkole w Rojewie „Akademia Przedszkolaka”.

2. Głównym celem konkursu jest pobudzenie zainteresowania literaturą dziecięcą , popularyzowanie twórczości M.Konopnickiej i J. Brzechwy , dostarczenie dzieciom doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z piękna poezji , zachęcanie do występów na scenie , odkrywanie , rozwijanie i prezentacja uzdolnień artystycznych dzieci .

3.Konkurs jest adresowany do dzieci z przedszkoli i zerówek na terenie Gminy Rojewo . Są trzy kategorie wiekowe : 3-4 latki , 5-6 latki i 7-latki.

4. Nauczyciel każdej grupy przedszkolnej wyłania po trzech uczestników do konkursu . Opiekę nad dzieckiem w trakcie konkursu sprawuje rodzic dziecka .

5. Ocenie podlegać będzie repertuar , sposób zadeklamowania oraz elementy dodatkowe ( np. strój , akcesoria , ścieżka dźwiękowa ).

6. Uczestników konkursu będzie oceniać jury. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca w dwóch kategoriach wiekowych , pozostali będą wyróżnieni.

7. Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą do dnia 10 kwietnia 2015 r.

8 Konkurs odbędzie się dnia 17 kwietnia 2015r.( piątek ) o godz. 10.00 w Świetlicy GOKu w budynku szkoły podstawowej w Rojewie .

9. Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udzielają organizatorki :

Nauczyciel wych. Przedszkolnego, Logopeda-K.Stępniak  660295394

Nauczyciel wych.przedszkolnego- M.Nowak 530155756

REGULAMIN KONKURSU NA

NAJLEPSZĄ OZDOBĘ WIELKANOCNĄ

Organizator

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli w Inowrocławiu,

ul. Poznańska 133A lok. 106, 88-100 Inowrocław.

Cel konkursu

 • Popularyzacja tradycji ludowych dotyczących twórczości artystycznej.
 • Kultywowanie cennych aspektów życia mieszkańców wsi i obszarów wiejskich.
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych osób należących
  do Sołectw, Kół Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszeń z obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju
 • Promocja walorów wsi polskiej.
 • Kształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec tradycji kulturowej.

Pełen regulamin dostępny jest tutaj <kliknij aby pobrać>

W dniu 1 kwietnia 2015 r. poseł na sejm RP Pan Eugeniusz Kłopotek zaprasza serdecznie wszystkich zainteresowanych na spotkanie, które odbędzie się w budynku urzędu gminy w Rojewie w pokoju nr 10. Dyżur zaczyna się o godzinie 11:30 i trwać będzie do godziny 12:45.

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Marek Sawicki

informuje:

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

 • w terminie od 1 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.,
 • w terminie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2015 r.
   

Limit zwrotu podatku w 2015 r. wynosić będzie:
81,70 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
 
1 - 30 kwietnia 2015 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2015 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
 
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
 

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2015 roku.

1. W 2015 r. producent rolny może składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu określonego na 2015 r., w dwóch terminach, tj.
a) od 1 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.,
b) od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r.
 
2. Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
 
3. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
 
4. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).
 
5. W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego we wniosku, o którym mowa w pkt 1 podaje numer z tego rejestru.
 
6. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej został ogłoszony w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. poz. 789) i jest również dostępny na stronach internetowych urzędów gmin, urzędów wojewódzkich, ośrodków doradztwa rolniczego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), a także udostępniony w urzędach gmin do kopiowania.
 
7. Faktura powinna spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.). Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2015 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1669), z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (0,95 zł/l), liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku. Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
 
8. Wójt, burmistrz (lub prezydent miasta) wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
 
9. Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie:
a) 1 - 30 kwietnia 2015 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
b) 1 - 31 października 2015 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2015 roku.

Załącznik nr 1: Procedura zwrotu podatku akcyzowego w 2015