data: 25.06.2014, autor: Administrator

O g ł o s z e n i e

Wójt Gminy Rojewo ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości Gminy Rojewo położonych w miejscowościach Ściborze i Mierogoniewice:

Ściborze:

- działka nr  9/39 o pow. 0,1339 ha, Rola Kl. II, Księga wieczysta nr BY1I/00038389/9

Cena wywoławcza:  30.000,00-zł., Wadium: 3.000,00 zł., Minimalne postąpienie 300,00 zł

W/w działka położona jest w centralnej części miejscowości, 8 km od Inowrocławia i 4 km od Rojewa, przy drodze powiatowej Inowrocław - Osiek Wielki. Dojazd do działek zapewnia droga wewnętrzna, która przebiega przez nowo powstające osiedle domków jednorodzinnych. W sąsiedztwie znajduje się szkoła podstawowa, boisko wielofunkcyjne, plac zabaw dla dzieci, świetlica wiejska, „małe przedszkole” oraz sklepy spożywcze. W miejscowości funkcjonuje monitoring.

Mierogoniewice:
- działka nr 37/8 o pow. 0,1650 ha, Rola Kl. IIIa, Księga wieczysta nr BY1I/00038367/9
Cena wywoławcza:  32.000,00-zł. Wadium: 3.200,00 zł., Minimalne postąpienie 320 ,00 zł.

W/w działka położona jest w centralnej części miejscowości, 7 km od Gniewkowa, 12 km od Inowrocławia i 6 km od Rojewa, przy drodze powiatowej Płonkowo – Wierzchosławice. W miejscowości funkcjonuje świetlica wiejska. W odległości 2 km znajduję się szkoła podstawowa, przedszkole, boisko sportowe z placem zabaw oraz sklepy spożywcze.

Dla przedmiotowych nieruchomości  wydano decyzje o warunkach zabudowy.

Działki przeznaczone do sprzedaży są wolne od obciążeń.

 

Przetarg odbędzie się dnia 28 lipca 2014 r. w Urzędzie Gminy Rojewo

pokój nr 16 w następujących godzinach:

Ściborze: dz. nr 9/39 -  1000

Mierogoniewice: dz. nr 37/8  -  1015

 

Do wylicytowanej kwoty doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, nie później niż 3 dni przed przetargiem tj. do dnia 25 lipca 2014 r. /włącznie/.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Rojewo BS w Pruszczu Pomorskim O/Rojewo nr 37817010180000013020000050.

Osobie, która w wyniku przetargu została ustalona nabywcą, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, innym osobom wadium zostanie zwrócone. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Osoba ustalona jako nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty sądowe. Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Rojewo, pok. nr 9 lub pod nr tel. 05235113-24 lub 90 w. 25.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

data: 13.06.2014, autor: Administrator

29 maja 2014 r. w dz. U poz. 703 zostało ogłoszone rozporządzenie z 19 maja 2014 r. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego, które wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2014 r.

Wobec powyższego od 1 lipca 2014 r. jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową zostaje podwyższone do kwoty 700 zł za każdy procent tego uszczerbku.

Od 1 lipca 2014 r. obowiązują następujące wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej.

  1. 700 zł - za każdy procent uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej.
  2. 14.000 zł - z tytułu orzeczonej niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej.
  3. 700 zł - za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu z tytułu zwiększenia tego uszczerbku, co najmniej o 10 punktów procentowych, za każdy procent uszczerbku na zdrowiu przewyższający procent, według którego ustalone było odszkodowanie.
  4. 70.000 zł z tytułu śmiertelnego wypadku, gdy do odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego, zwiększone o kwotę 14.000 zł na drugiego i każdego uprawnionego, jeżeli do odszkodowania są uprawnieni równocześnie małżonek i dziecko /dzieci/ bądź tylko dzieci.
  5. 35.000 zł - z tytułu śmiertelnego wypadku, gdy do odszkodowania uprawnieni są tylko inni członkowie rodziny niż małżonek i dzieci zmarłego oraz 14.000 zł z tytułu zwiększenia odszkodowania na drugiego i każdego następnego uprawnionego.
  6. 14.000 zł z tytułu śmiertelnego wypadku, gdy do odszkodowania równocześnie z małżonkiem lub dziećmi zmarłego uprawnieni są inni członkowie rodziny, każdemu z nich przysługuje ta kwota niezależnie od odszkodowania przypadającego małżonkowi lub dzieciom.

Informacja pozyskana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

data: 04.06.2014, autor: Administrator

W dniu 23.05.2014 o godzinie 11.15 po raz III  w  Liszkowie , a już po raz X w całej Polsce odbyła się Akcja pod nazwą "Polska Biega" promująca bieganie jako najprostszą dyscyplinę sportu .Przykładem lat poprzednich  do akcji zgłosiła się rekordowa liczba zawodników ok 200. Zawodnicy startowali w 7 kategoriach wiekowych na określonych dystansach. Po zakończeniu zawodów na wszystkich czekała kiełbaska z grilla i napoje. Najlepsi w kategoriach otrzymali dyplomy medale,statuetki,nagrody.Organizator imprezy - Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury.

Zdjęcia można przeglądać w zakładce Dla mieszkańca -> Galeria

Wyniki:
I kategoria  6 letnie i młodsze 100m
Dziew.                                              Chł.
I miejsce Julka Duczkowska          I miejsce Krystian Łapiński
II miejsce Dorota Wiatrowska        II miejsce Damian Łukasiewicz
III miejsce Julka Adamska            III miejsce Wojtek Całujak
 
II Kategoria Klasy I-II 250m
 
Dziew.                                       Chł.
 
I miejsce  Ania Konieczna          I miejsce Nikodem Klimko
II miejsce Wiktoria Trela             II miejsce Igor Bobrowski
III miejsce Gabrysia Krawiec      III miejsce Kacper Sierzputowski
 
 
III kategoria Klasy III-IV
 
Dziew.    300m                                      Chł. 400m
I miejsce Karolina Domżalska      I miejsce Jakub Stankiewicz
II miejsce Oliwia Gremplewska    II miejsce Kacper Wasila
III miejsce Oliwia Dąbrowska      III miejsce Dawid Ratka
 
IV Kategroia Klasy V-VI
 
Dziew.400 m                                    Chł.600m
I miejsce Klaudia Jędryczka        I miejsce Mikołaj Gmerek
II miejsce Klaudia Spletsteser     II miejsce Dastin Ziemniak
III miejsce Iwona Salkowska       III miejsce Krzysztof Brejecki
 
Kategoria V Gimnazjum
 
Dziew. 800m                                 CHł.1000m
I miejsce Emilia Milewska      I miejsce Marek Wiśniewski
II miejsce Daria Gawęda       II miejsce Sebastian Frontczak
III miejsce Kamila Oliwa       III miejsce Krzysztof Wiśniewski
 
Kategoria VI Ponadgim. i starsi 1500m
 
I miejsce Marcin Wijata
II miejsce Tomasz Walczak
III miejsce Michał Cybulski
 
Kategoria VII 40 lat i starsi  1000m
I miejsce Arkadiusz Adamski
 

data: 03.06.2014, autor: Administrator

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. Nr 199, poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr. 199, poz. 1227 z późn. zm. ) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Rojewo uchwały  Nr XXXV/201/2014 z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr ewid. 89/2 położonej w miejscowości Glinno Wielkie, gmina Rojewo.

Teren objęty planem przeznaczony będzie pod kopalnie kruszywa naturalnego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Rojewo w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

data: 03.06.2014, autor: Administrator

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. Nr 199, poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr. 199, poz. 1227 z późn. zm. ) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Rojewo uchwały  Nr XXXV/219/2014 z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr ewid. 34/2 położonej w miejscowości Glinki, gmina Rojewo.

Teren objęty planem przeznaczony będzie pod kopalnie kruszywa naturalnego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Rojewo w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.