Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2023 r. Gmina Rojewo rozpoczyna nabór wniosków o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych na okres 2023.

Wnioski może składać osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do otrzymania dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 ze zm.).

Zakup węgla po preferencyjnych cenach odbywać się będzie w okresie od 01.01.2023 r do 30.04.2023 r.

Wnioski można składać do dnia 15 kwietnia 2023 r.

Według ustawy maksymalna cena tony węgla nie przekroczy kwoty 2 000,00 zł brutto. Odbiór węgla możliwy będzie po opłaceniu faktury.

Wnioski o preferencyjny zakup węgla można składać w Urzędzie Gminy w Rojewo, Rojewo 8, 88-111 Rojewo lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

 

Załączniki: 

1. WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STALEGO DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO 2023 r. 

ROK 2022

2.12.2022 r. zakończyliśmy przyjmowanie stroików bożonarodzeniowych. Celem konkursu  była promocja zachowań ekologicznych, poszanowanie tradycji związanej ze świętami Bożego Narodzenia oraz pobudzenie aktywności twórczej.

W konkursie wzięło udział 13 dzieci. W pracach wykorzystano surowce wtórne oraz materiały pochodzenia naturalnego.

Komisja konkursowa nagrodziła wszystkie prace w następujących kategoriach;

Klasy I-III:

I miejsce – Daria Zielazna (kl.IIa SP Rojewo)

II miejsce – Nadia Gajewska (kl. Ia Sp Rojewo)

III miejsce- Zofia Najdek (kl.I SP Rojewo)

Wyróżnienie – Wojciech Najdek (kl.III SP Rojewo)

 

Klasy IV-VIII:

I miejsce-Julian Nowak (kl. VIII SP Rojewice)

II miejsce- Gabriela Cieślak- (kl.V SP Rojewice)

III miejsce- Wiktoria Gliwińska- (kl.VI SP Liszkowo)

 

Wyróżnienia:

za wrażenie artystyczne:

Lena Krzewina (kl.V SP Rojewo)

Nikodem Szumlas (kl. III SP Rojewo)

 

za kreatywność:

Filip Bednarski (kl.VI SP Rojewice)

Krzysztof Daroszewski (kl.VI SP Rojewice)

 

za pomysłowość:

Martyna Plechowicz (kl. V SP Rojewice)

Antonia Bieniewicz kl. VI SP Rojewice)

 

Poniżej prezentujemy zdjęcia prace oraz nagrodzonych.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie.

Prace upiększą nasz Urząd na Święta.

25.11.2022 r. zakończyliśmy przyjmowanie prac plastycznych w konkursie „Cały rok z Czystym Powietrzem”. Celem konkursu było uwrażliwienie uczniów szkół podstawowych na problem zanieczyszczenia powietrza oraz edukacja ekologiczna na temat poprawy jakości powietrza i zmniejszenia gazów cieplarnianych, poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

W konkursie wzięło udział aż 62 dzieci !

Poniżej prezentujemy zwycięskie prace oraz listę 12 laureatów. Wasze ilustracje zostaną zamieszczone w Kalendarzu ściennym na 2023 rok przeznaczonym dla Mieszkańców Gminy Rojewo.  Osoby nagrodzone oraz uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o miejscu i godzinie wręczenia nagród.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie!

 

 

Szanowni Mieszkańcy,

już od jakiegoś czasu możecie śledzić jakość powietrza w gminie Rojewo

Czujniki jakości powietrza firmy Syngeos, zainstalowane zostały na budynkach szkół (lokalizacje).

Wyniki są podawane w czasie rzeczywistym. Możecie je Państwo odczytywać za pośrednictwem strony internetowej naszepowietrze.pl oraz aplikacji mobilnej Syngeos – dostępnej na urządzenia z systemem Android oraz iOS lub za pośrednictwem strony internetowej urzędu – widget prezentujący wyniki znajduje się po prawej stronie w zakładce „Jakość powietrza".

Sensor podaje następujące parametry:

· stężenie pyłów zawieszonych czyli tak zwanego ,,smogu,,: pyły PM 1, PM 2,5, PM 10 (wyniki prezentowane są procentowo oraz za pomocą kolorów)

· wilgotność powietrza

· ciśnienie atmosferyczne

· temperatura

Więcej informacji na temat systemu Syngeos znajdziecie Państwo na stronie  internetowej syngeos.pl.

Zachęcamy do korzystania z informacji przesyłanych przez system. Bieżąca wiedza o stanie zanieczyszczeń, ma służyć mieszkańcom do podejmowania decyzji o pobycie na zewnątrz budynków osób, szczególnie narażonych na działanie smogu (dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby z chorobami układu oddechowego).

Szanowni mieszkańcy.  Od dziś umożliwiamy składanie przez internet wniosku o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego.


Wniosek jest dostępny na stronie https://rojewo.gmina.plus/

Do Polski już wkrótce powinno trafić ponad 76 mld. euro z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) apeluje do organizacji w całym kraju o mobilizację oraz do włączenia się w pracę komitetów monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich.


Zgodnie z Umową Partnerstwa określającą strategię wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata 2021-2027 będziemy mieć do dyspozycji w tej perspektywie unijnej około 76 miliardów euro. To standardowy 7-letni budżet unijny, z którego Polska skorzysta już kolejny raz, inny aniżeli fundusze zaplanowane na Krajowy Plan Odbudowy. Projekt Umowy Partnerstwa został przedłożony do publicznych konsultacji w połowie stycznia 2021 r. – w wyniku licznych uwag, przeprowadzonych konsultacji i zrealizowanych wysłuchań publicznych ostatecznie dokument został zatwierdzony przez rząd RP oraz Komisję Europejską oraz opublikowany w lipcu 2022 r.


Fundusze europejskie będą wdrażane w ramach specjalnie opracowanych programów, w tym międzynarodowych i transgranicznych, a w Polsce dodatkowo zgodnie z Umową Partnerstwa w ramach 16 regionalnych programów obsługiwanych przez urzędy marszałkowskie oraz 8 tematycznych programów krajowych obsługiwanych przez stronę rządową:
● Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) – budżet ok. 135 mld zł
● Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) – budżet ok. 21,9 mld zł
● Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) – budżet ok. 45,9 mld zł
● Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) – budżet ok. 11,4 mld zł
● Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 – budżet ok. 14,3 mld zł (obszar: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie i częściowo mazowieckie)
● Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027 – budżet ok. 3,5 mld zł
● Program Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa 2021-2027 (FEPŻ) – budżet ok. 2,7 mld zł
● Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 (PTFE) – budżet ok. 2,5 mld zł


Realizacja przedsięwzięć (projektów), zarówno w trybie konkurencyjnym (konkursowym), jak i w tzw. niekonkurencyjnym, będzie możliwa dopiero po zatwierdzeniu tych przez Komisję Europejską oraz powołaniu komitetów monitorujących dla każdego programu. Komitety te oprócz zatwierdzenia kryteriów i metodyki wyboru projektów będą weryfikować spełnienie warunków oraz tzw. zasad horyzontalnych. W skład każdego komitetu monitorującego wchodzić będą:
a) przedstawiciele władz krajowych i regionalnych, administracji, organizacji zrzeszających samorządy, sektora nauki,
b) partnerzy społeczni (związki zawodowe i organizacje pracodawców), biznesu oraz przedsiębiorczości społecznej
c) min. 9 podmiotów społeczeństwa obywatelskiego, tj. organizacji pozarządowych, a także ich federacji, związków.


Komitety monitorujące programy będą odgrywać dużo większą rolę aniżeli w poprzednich perspektywach UE z kilku powodów. Otóż, kluczowe będzie zderzenie się z ambitnymi celami klimatycznymi wynikającymi z Europejskiego Zielonego Ładu wskazującym celem jest Unia Europejska jako obszar neutralny klimatycznie, społeczeństwo sprawiedliwe i dostatnie, gospodarka nowoczesna i ekologiczna, aby to osiągnąć opracowano cały pakiet regulacji, elementów oraz zasad, w tym DNSH (ang. Do No Significant Harm) –„nie wyrządzaj poważnej szkody”. Ponadto zgodnie z art. 15 rozporządzenia ogólnego z czerwca 2021 r. ustanawiającego warunki horyzontalne korzystania z funduszy europejskich wskazano m.in. skuteczne stosowanie i wdrażanie Karty Praw Podstawowych UE, oprócz już wcześniej obowiązujących zasad horyzontalnych, tj. równości kobiet i mężczyzn, dostępności dla osób z niepełnosprawnością, niedyskryminacji oraz zrównoważonego rozwoju.


“To czy wspomniane warunki i zasady będą monitorowane zależy w znacznym stopniu od potencjału, roli i zaangażowania zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. W komitetach monitorujących muszą być obowiązkowo miejsca dla organizacji pozarządowych zajmujących się monitorowaniem każdej ze wspomnianych zasad horyzontalnych i dbających o nasze prawa” – mówi Iwona Janicka, ekspertka Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.


Dodatkowo w komitetach monitorujących potrzebni będą przedstawiciele/-ki z organizacji, które zajmują się działalnością tematycznie związaną z danymi programami, m.in.: edukacja, włączenie społeczne, rynek pracy, zdrowie, cyfryzacja, gospodarka, sprawiedliwa transformacja, infrastruktura i transport, obszary wiejskie, miejskie obszary funkcjonalne, rewitalizacja, kultura i dziedzictwo kulturowe, rybactwo, zdrowa żywność, pomoc żywnościowa dla najuboższych, wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych w zakresie kształtowania i realizacji polityk publicznych.


Wyłonienie organizacji pozarządowych do komitetów monitorujących zgodnie z regulacjami musi się odbyć w transparentnej procedurze niezależnie od władz krajowych i regionalnych oraz ich organów doradczych. Z uwagi na sukcesywne zatwierdzanie programów przez Komisję Europejską wyłonienie NGOs odbywać się będzie w najbliższych tygodniach zarówno w przypadku programów krajowych, jak i regionalnych. W przypadku programów krajowych władną do opracowania procedury i powołania komisji wyborczej jest rada działalności pożytku publicznego w ramach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Natomiast w przypadku programów regionalnych stosowny proces wyborczy i powołanie komisji wyborczej musi zostać zrealizowany przez odpowiednie wojewódzkie rady działalności pożytku publicznego (odpowiednio organ doradczy marszałka województwa).


Jedno jest pewne będzie bardzo mało czasu – zaledwie kilka dni na zgłoszenia i głosowanie wśród organizacji pozarządowych, a to wymagać będzie ogromnej mobilizacji i wzmocnienia wielu osób, które do tej pory może nie zajmowały się bezpośrednio inwestycjami i działaniami finansowanymi z funduszy europejskich, ale np. interesowały się zasadami państwa prawa (wolność słowa, prawo zrzeszania się, praworządność), prawem do informacji, prawami kobiet, niedyskryminacją osób LGBTQiA, prawami osób z państw trzecich, dostępnością dla osób z niepełnosprawnością oraz ochroną środowiska, troską o klimat, sprawiedliwą transformacją. Aktywność w komitecie monitorującym będzie idealna na pewno dla osób, które czuwają nad transparentnością, dbają o dostęp do dokumentów, monitorują zamówienia publiczne.


Forma zaangażowania w komitecie monitorującym może dotyczyć roli członka/członkini komitetu monitorującego (lub zastępcy), a także funkcji obserwatora. Warto wiedzieć, że zaangażowanie w prace komitetu i w powołanych w jego ramach grupach roboczych to funkcja obywatelska (społeczna) związane jest z udziałem w posiedzeniach, ale też analizą dokumentów pod kątem obszaru/zagadnienia, w szczególności dot. zasad i warunków oraz kryteriów wyboru projektów, a także kontakt ze środowiskiem NGOs, udostępnianie materiałów, formułowanie opinii, rekomendacji, postulatów w imieniu środowiska NGOs.


Nabór do komitetów dotyczy perspektywy budżetu UE na lata 2021-2027 (+2lata). Członkowie komitetu monitorującego (i zastępcy) mogą liczyć na wsparcie z budżetu danego programu w ramach tzw. pomocy technicznej. Wsparcie uzależnione będzie także od ewentualnej dotacji pozyskanej przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego na wsparcie przedstawicieli/-ek NGOs w procesie monitorowania funduszy europejskich. Na chwilę obecną na pewno można liczyć na dostęp do informacji, udział w szkoleniach i konferencjach oraz spotkaniach oraz zwrot kosztów przejazdu na posiedzenia komitetu.


OFOP zachęca do wypełnienia formularza celem analizy możliwości i potencjału organizacji pozarządowych do prac w komitetach monitorujących i współpracy w tym zakresie. Organizacje mogą liczyć na możliwość wymiany doświadczeń, wsparcie specjalistów, udział w spotkaniach informacyjnych i przygotowawczych, m.in. 9 listopada i 14 grudnia. Zgłoszenia zainteresowanych osób, które chcą otrzymywać aktualne informacje i korzystać ze wsparcia OFOP przyjmowane są przez formularz – link: https://bit.ly/3PB1PkH


Zainteresowanych startem do komitetów monitorujących bez doświadczenia w tej kwestii Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza na spotkania wprowadzające w tematykę funduszy europejskich na lata 2021 2027 w następujących terminach.
● 8 listopada 2022 (wtorek) godz. 19:00
● 9 listopada 2022 (środa) godz. 14:00
● 23 listopada 2022 (środa) godz. 14:00
● 24 listopada 2022 (czwartek) godz. 19:00

● 7 grudnia 2022 (środa) godz. 14:00
Będą to spotkania trwające ok. 1h. Podczas każdego z nich zostanie omówiona struktura programów finansowanych z funduszy europejskich na lata 2021-2027, zasada partnerstwa, zasady horyzontalne, czym właściwie są komitety monitorujące. Będzie okazja do zapoznania się z nazewnictwem. Spotkanie jest dedykowane osobom, które chcą się wdrożyć w tematykę i nie czują się pewnie nt. tego jakie zadania mogą mieć przedstawiciele/-ki NGOs w komitetach monitorujących.


Zachęcamy do zapoznania się z nagraniami, które przybliżają aspekty zasad horyzontalnych:
● Relacja z konferencji pt. Praworządność i prawa podstawowe – wyzwania dla Polski w kontekście funduszy europejskich (Warszawa – 6 lipca 2022 r.) Link do nagrania: https://youtu.be/1zSoxWifGws
● RESPEKTOWANIE PRAW PODSTAWOWYCH. Link do nagrania: https://youtu.be/hilQO1F4PLw
● ZASADA DOSTĘPNOŚCI. Link do nagrania: https://youtu.be/ACYmNZdXGEI
● ZASADA NIEDYSKRYMINACJI. Link do nagrania: https://youtu.be/ePPWyEvikFo
● ZASADA RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN / GENDER MAINSTREAMING. Link do nagrania: https://youtu.be/gcU8jsQvtSk
● ZASADA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU. Link do nagrania: https://youtu.be/SdccNiHCzWA


Więcej informacji: www.ofop.eu http://www.ofop.eu
W sprawach komitetów monitorujących prosimy o kontakt: komitetymonitorujace@ofop.eu


Oprac. Iwona Janicka, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Zapraszamy do udziału w bożonarodzeniowym konkursie "Kolędowanie z Czarnoziemem" .

W konkursie mogą wziąć udział soliści i zespoły reprezentujące szkołę lub inną placówkę (organizację) prowadzącą działalność oświatową lub kulturalną, a także organizacje pozarządowe realizujące statutowo ww. zadania, które posiadają siedzibę lub oddział na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli tj. gmin: Dąbrowa Biskupia, Gniewkowo, Inowrocław, Janikowo, Kruszwica, Pakość, Rojewo, Złotniki Kujawskie.

Zgłoszenia konkursowe przesyła szkoła lub inna placówka prowadząca działalność oświatową lub kulturalną, a także organizacje pozarządowe realizujące statutowo ww. zadania, od 17 października do 25 listopada 2022 r. do godz. 15:30. 

Kolejny etap konkursu będzie polegał na konkursie polubień prowadzonym za pośrednictwem kanału YouTube LGD Czarnoziem na Soli. Każdy występ udostępniony zostanie w osobnej publikacji na kanale Stowarzyszenia. O zwycięstwie w poszczególnych kategoriach decydować będzie ilość ocen pozytywnych (kciuków w górę) pod filmem uczestnika konkursu.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Zapraszamy do udziału w zabawie!!!

W załączeniu przesyłam również regulamin konkursu wraz z kartami zgłoszeniowymi oraz plakatem. Informacja o konkursie dostępna jest na naszej stronie:

http://czarnoziemnasoli.pl/aktualnosci.1529.zapraszamy_do_udzialu_w_konkursie_muzycznym_quot_koledowanie_z_czarnoziemem_quot.html

 

1. KARTA ZGŁOSZENIOWA DLA INSTYTUCJI

2. KARTA ZGŁOSZENIOWA WOKALISTY (SOLISTY/ CZŁONKA ZESPOŁU/ OPIEKUNA ZESPOŁU-ARANŻERA)

3. REGULAMIN KONKURSU MUZYCZNEGO PT. „KOLĘDOWANIE Z CZARNOZIEMEM”

4. PLAKAT

W związku z pracami nad projektem ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe informujemy, że aktualnie Gmina Rojewo przygotowuje się do jego sprzedaży.


Dopiero na podstawie przyjętej ustawy zostaną podjęte konkretne działania umożliwiające zakup węgla na preferencyjnych warunkach. O wszystkich decyzjach informować będziemy na bieżąco za pośrednictwem sołtysów, strony internetowej oraz mediów społecznościowych.


Zgodnie z projektem ustawy podstawowym warunkiem skorzystania ze wsparcia będzie wykorzystywanie przez gospodarstwo domowe węgla lub miału jako źródeł do ogrzewania zgłoszonych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Węgiel lub miał będzie sprzedawany gospodarstwom domowym na potrzeby własne. Maksymalna ilość zakupionego węgla (miału) po preferencyjnej cenie nie będzie mogła przekroczyć 3 ton. Przewiduje się sprzedaż w dwóch transzach 1,5 t do 31.12.2022 r. i 1,5 t od 01.01.2023 r.

Wprowadzono możliwość ubiegania się o pomoc finansową dla rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. w gospodarstwie rolnym szkód spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Pomoc będzie udzielana w wysokości:

1) 10.000 zł w przypadku gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym,

2) 5.000 zł - w przypadku gdy szkody wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej.

O pomoc można ubiegać się na wniosek złożony we właściwym biurze powiatowym Agencji na formularzu udostępnionym przez ARIMR na jej stronie internetowej w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2022 r.

Do wniosku m.in. będą musiały zostać dołączone :

1) kopia protokołu oszacowania szkód, lub

2) uwierzytelniony przez producenta rolnego wydruk protokołu oszacowania szkód albo wydruk kalkulacji oszacowania szkód.

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Rojewie bierze udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej Nauczyciele Szyją Dobro, aby wesprzeć budowę Centrum Psychiatrii i Onkologii dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie, którą realizuje Fundacja TVN. Uszyte przez nauczycielki maskotki  czekają już na Allegro. Promujcie proszę to wydarzenie i naszą aukcję w domu, wśród rodziny i znajomych. Zachęcamy do licytowania i kupna maskotek pełnych dobra i pozytywnej energii 

Licytować można przez najbliższe dni  do 26 października, do godziny 20.00.

Na szkolnym profilu Fb (Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Rojewie), pojawił się post, a w nim linki do poszczególnych maskotek. Zajrzyjcie tam, podziwiajcie i wylicytujcie tego Pożeracza Smutku, który skradnie Wasze serce.

Szukajcie na aukcji https://allegro.pl/uzytkownik/SzyjemyDobro: Weronki, Rózi, Bonifacego, Miętuska, Kabanosa, Tęczowego Kwiatuszka, Sowy Soni, chmurki Malwinki, chmurki Agi, lalki Zosi i poduchy-Łakomczuchy.

Psychiatria dziecięca potrzebuje wsparcia, a my razem możemy dołożyć cegiełkę do budowy Centrum.

W ramach ewaluacji ankieta - Poziom satysfakcji mieszkańców , zgodnie z wytycznymi prowadzona jest przez strony samorządów/partnerów wchodzących w skład naszego Stowarzyszenia. Dotyczy ona ewaluacji końcowej z   LSR na lata 2014-2020.

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=f2acd33d&&b=df7119137&&c=18877af0

Ewaluacja jest prowadzona ze względu na zaplanowane w LSR monitorowanie postępów realizacji Strategii, badanie zmian środowiska lokalnego i diagnozowanych problemów społecznych i ekonomicznych oraz dopasowanie działań do zmieniających się warunków prawnych w obowiązujących przepisach . Główne cele badania: wypełnienie obowiązku przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej, uzyskanie użytecznych informacji na temat wdrożenia LSR, opracowanie rekomendacji oraz planu ich wdrożenia oraz wykorzystanie badań społecznych we wstępnej konceptualizacji kolejnej LSR. 

Uzyskane wyniki zostaną wykorzystane w procesie oceny funkcjonowania LGD oraz przygotowanie do kolejnego okresu programowania i opracowania nowej Strategii.

Broszura informacyjna

Szanowni Państwo, 

na zlecenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rojewie, firma Nowe Horyzonty przeprowadza badanie pod nazwą Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych . Celem badania jest rozpoznanie lokalnego środowiska w perspektywie występujących w nim podstawowych problemów społecznych, jak różnego rodzaju uzależnienia od alkoholu, substancji psychoaktywnych, uzależnienia behawioralne (tzw. od czynności) czy występowanie zjawiska przemocy.

 

Ankieta jest całkowicie anonimowa i nie ma konieczności podawania żadnych danych osobowych!

 

LINK DO ANKIETY:

http://badania.corigo.pl/ankieta/808310/gmina-rojewo-2022-badania-mieszkancy-diagnoza-uzaleznien-w-tym-behawioralne.html

Ankieta będzie aktywna do 12.10.2022r.  

          Informujemy, iż we wrześniu br. planowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych, do których zaliczamy m.in.: dywany, zabawki dużych rozmiarów.  wersalki, tapczany, łóżka, fotele , wykładziny, materace, szafy, krzesła, wózki dziecięce) oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - m.in. telewizory, lodówki, odkurzacze (sprzęt ten nie może być zdekompletowany).

Osoby posiadające wymienione powyżej odpady proszone są o zgłoszenie do Urzędu Gminy w Rojewie zamiaru ich wywiezienia do dnia 23 września br. osobiście (pok. nr 8) lub pod numerem telefonu: 533-322-509, (52) 3511390 wew. 17.

           Odpady wielkogabarytowe będą odbierane systemem obwoźnym, po uprzednim zgłoszeniu.  Właściciele zgłoszonych posesji zostaną poinformowani telefonicznie o terminie odbioru odpadów.

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach stwierdził wystąpienie suszy rolniczej na terenie gminy Rojewo w następujących uprawach:

 1. w zbożach jarych i ozimych, kukurydzy, roślinach strączkowych, krzewach owocowych oraz truskawkach  na kategoriach gleb bardzo podatnych na suszę (I kategoria) tj.:
 • piasek luźny
 • piasek luźny pylasty
 • piasek słabo gliniasty
 • piasek słabo gliniasty pylasty
 1. w zbożach jarych i ozimych oraz truskawkach  na kategoriach gleb podatnych na suszę (II kategoria) tj.:
 • piasek gliniasty lekki
 • piasek gliniasty lekki pylasty
 • piasek gliniasty mocny
 • piasek gliniasty mocny pylasty

Rolnicy mają czas na złożenie wniosku o oszacowanie szkód nie później niż do 15 października 2022 r.

Jak zgłosić wniosek o oszacowanie strat?

Zgłaszanie przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę i sporządzanie protokołu szacowania strat dokonywane jest poprzez aplikacje publiczną „Zgłoś szkodę rolniczą”, bez udziału Komisji. Wnioski o oszacowanie szkód należy zatem składać indywidualnie wyłącznie drogą elektroniczną poprzez aplikację:

https://aplikacje.gov.pl/app/susza

 

Jak działa aplikacja?

Instrukcja wypełniania wniosku znajduje się pod linkiem:

https://www.gdansk.uw.gov.pl/download/357_75cda28517a6e60bc96511408456bf47

Producent rolny, korzystając z własnego Profilu Zaufanego, samodzielnie określa zakres i stopień strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych w swoim gospodarstwie rolnym. Dane dotyczące upraw oraz liczby zarejestrowanych zwierząt pobierane są automatycznie i weryfikowane przez aplikację z:

 • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie upraw rolnych zgłoszonych do wniosku o dopłaty bezpośrednie oraz danymi zawartymi w Systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt;
 • Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w zakresie zasięgu i zakresu suszy wynikającego z Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej.

Aplikacja posiada informacje o wysokości i zakresie szkód określone przez Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Zatem termin zbioru plonów nie ma wpływu na szacowanie szkód powstałych w wyniku suszy.

Po wprowadzeniu przez producenta rolnego danych oraz złożeniu podpisu przez Profil Zaufany w aplikacji wygenerowany zostanie automatycznie protokół oszacowania szkód powstałych w wyniku suszy.

Wszelkie informacje dotyczące szacowania strat uzyskają Państwo na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-oszacowanie-spowodowanych-przez-susze-strat-w-uprawach-rolnych

 

Uwaga !!! Aby móc skorzystać z aplikacji konieczne jest posiadanie Profilu Zaufanego.

 

 

       Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wójt Gminy Rojewo zawiadamia, że w związku z podjęciem uchwały przez Radę Gminy Rojewo nr XLI/262/2022 z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości takiej opłaty – zostały ustalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od dnia 1 sierpnia 2022 r. wprowadzona została nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
         Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny, wynosi 30,00 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. W sytuacji stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, opłata będzie naliczana z zastosowaniem stawki podwyższonej, tj. 60,00 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
     Zgodnie z treścią w/w ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w dotychczasowej deklaracji.
         W związku ze zmianą stawki opłaty właściciele nieruchomości nie muszą składać nowych deklaracji.

 

ROK 2022

ROK 2022

  Przypominamy, że do dnia 30.06 br. każdy  właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany złożyć deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw. Deklaracje można składać osobiście w wersji papierowej do tut. Urzędu Gminy lub w formie elektronicznej  za pośrednictwem systemu CEEB.

TURNUSY REHABILITACUJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW UPRAWNIONYCH DO ŚWIADCZEŃ KRUS

W okresie wakacji 2022 roku KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie - ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok. Z rehabilitacji będą mogły skorzystać  dzieci z chorobami układu oddechowego i układu ruchu, urodzone w latach 2007 — 2015 (7-15 lat).

Turnus rehabilitacyjny z wadami postawy i chorobami układu ruchu zostanie zorganizowany w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu (w okresie od 1 1 do 31 lipca). Dzieci ze schorzeniami układu oddechowego będą rehabilitowane w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Świnoujściu (w okresie od 1 1 do 31 sierpnia). Rodzice nie ponoszą odpłatności za pobyt i transport dziecka.

Uczestnicy turnusów rehabilitacyjnych mają zapewnione całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

 

Kwalifikacja dzieci na rehabilitację leczniczą w ramach Centrów Rehabilitacji Rolników.

Podczas kwalifikowania dziecka do leczenia rehabilitacyjnego lekarz ocenia:

 1. Stan zdrowia dziecka.
 2. Przebieg choroby będącej wskazaniem do rehabilitacji leczniczej w ramach CRR.
 3. Zdolność dziecka do samoobsługi i samodzielnego przemieszczania się.

Wskazania do rehabilitacji leczniczej:

 1. Choroby narządu ruchu, m.in: stany po urazach, operacjach, nabyte wady postawy.
 2. Choroby górnych i dolnych dróg oddechowych, m.in: stany po operacjach, przewlekłe zapalenia, astma oskrzelowa.
 3. Dziecięce porażenie mózgowe z zachowaną zdolnością do samodzielnego poruszania się.

ROK 2022

Przeciwwskazania do rehabilitacji leczniczej w ramach CRR:

 1. Stany po złamaniach kości kończyn z opóźnionym zrostem, stawem rzekomym, powikłane zapaleniem kości lub szpiku kostnego.
 2. Zaostrzenie choroby podstawowej wymagającej modyfikacji leczenia farmakologicznego czy zastosowania leczenia zabiegowego.
 3. Choroba zakaźna w fazie ostrej.
 4. Czynna choroba nowotworowa.
 5. Padaczka z częstymi napadami (co najmniej raz w miesiącu).
 6. Zaburzenia psychiczne uniemożliwiające lub bardzo znacznie utrudniające wzajemne kontakty i współżycie z otoczeniem. W szczególności nerwice z natręctwem i nerwice lękowe, stany depresyjne i psychozy, zaburzenia zachowania, niedorozwoje umysłowe, uzależnienie od środków psychoaktywnych, moczenie nocne.
 7. Niezdolność do samoobsługi.

Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności).

Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Rozwoju wsi z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz.U. z 2013 r. poz. 860).

Wnioski można pobrać w Oddziale i Placówkach Terenowych KRUS oraz ze strony internetowej www.krus.gov.pl. Wnioski wypełnione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę w leczeniu, którego pozostaje dziecko wraz z wypełnionym załącznikiem nr 2 (informacja o stanie zdrowia dziecka i oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego oraz załącznikiem nr 6 (informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą) należy złożyć w Oddziale lub Placówkach Terenowych KRUS do 27 maja 2022 r.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy ds. rehabilitacji w OR KRUS w Bydgoszczy tel. 52 3415261 wew. 110 lub 220.

ROK 2022
Uprzejmie informujemy, że Urząd Gminy w Rojewie w dniu 02.05.2022 r. będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

Wyniki konkursów ekologicznych:

Konkurs: „Każdy z nas zyska na ochronie środowiska”
(kategoria klasy I-III)

I miejsce –Wojciech Najdek – kl. II Zespól Szkolno- Przedszkolny Rojewo
II miejsce –Daria Zielazna - kl. Ia Zespól Szkolno- Przedszkolny Rojewo
III miejsce- Nikodem Szumlas– Kl. II Zespól Szkolno- Przedszkolny Rojewo

Konkurs - Komiks pt.:”Moja ekologiczna przygoda”
(kategoria klasy IV-VII)

I miejsce - Jagoda Urbańska kl. VII Szkoła Podstawowa im. bł. ks. M. Skrzypczaka Rojewice
II miejsce – Paweł Kruk – kl.VI Szkoła Podstawowa im. bł. ks. M. Skrzypczaka Rojewice
III miejsce – Filip Bednarski - kl.V Szkoła Podstawowa im. bł. ks. M. Skrzypczaka Rojewice

Wyróżnienia:
1.    Elena Dombrowska – kl. VI -Szkoła Podstawowa im. bł. ks. M. Skrzypczaka Rojewice

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i wyróżnionym. Dziękujemy dzieciom oraz rodzicom za zaangażowanie.


 

ROK 2022

Drodzy Mieszkańcy!

 Od 31 marca 2022 r. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego przestaje obowiązywać zakaz utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu. Poniżej treść rozporządzenia Wojewody Kujawko-Pomorskiego.

Informacja

      Pod numerem telefonu 22 444 02 55 ZUS uruchomił linię telefoniczną w języku ukraińskim 
i polskim w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po  23 lutego 2022 r. z powodu wojny.

      Specjalna infolinia będzie działać pod numerem 22 444 02 55 od poniedziałku do piątku  w godz. 
od 8.00 do 18.00, a obsługiwać ją będą m.in. uchodźcy z Ukrainy. Opłata za połączenie jest według stawek operatorów. Pytania dotyczące świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy można też przesyłać mailem na adres UA@zus.pl - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

       ZUS na swojej stronie internetowej publikuje również informacje w języku ukraińskim m.in. 
gdzie i na jakich warunkach potrzebujący mogą uzyskać pomoc. Są tam także informacje 
o świadczeniach rodzinnych, e-usługach czy emeryturach i rentach. Dodatkowo na Platformie Usług Elektronicznych ZUS już wkrótce  zostanie udostępniona możliwość zakładania profilu PUE w języku ukraińskim –dodaje rzeczniczka. 

      Dzięki specustawie uchodźcy z Ukrainy będą mogli starać się o świadczenia 500+, Dobry start, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy oraz o dofinansowanie do żłobka. Wnioski o świadczenia będzie można składać już niebawem wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Konsultanci infolinii podpowiedzą m.in. jak wypełnić i wysłać wniosek oraz jak zarejestrować profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. 

     Osobom potrzebującym wsparcia przy złożeniu elektronicznego wniosku, pomogą pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Już niebawem w placówkach ZUS będą także czekali tłumacze posługujący się językiem ukraińskim. Będą również dostępne materiały drukowane w tym języku.

      Z powodu wojny na Ukrainie już ponad dwa miliony obywateli tego państwa wjechało do Polski, szukając schronienia przed skutkami działań zbrojnych. Na przełomie lutego i marca ZUS przyjął pierwsze rodziny uchodźców z Ukrainy, które korzystają z bazy szkoleniowej Zakładu. Łącznie jest ich obecnie ponad 300 osób.  W związku z wydarzeniami w Ukrainie pracownicy ZUS organizują zbiórki najpotrzebniejszych rzeczy dla obywateli Ukrainy. Zebrane produkty trafiają do organizacji zajmujących się pomocą. 

Krystyna Michałek
regionalny rzecznik prasowy ZUS
w województwie kujawsko-pomorskim
 

ROK 2022
ROK 2022
ROK 2022

ROK 2022

ROK 2022

 

ROK 2022 ROK 2022

 

ROK 2022
ROK 2022

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

zaprasza na szkolenie pn. „Zasady rozliczania podatku VAT w rolnictwie”,

które odbędzie się 16 lutego 2022 roku o godz. 10.00  na platformie ClickMeeting.

 

Program:

10.00-10.10 Rozpoczęcie szkolenia

10.10-11.40 Marta Knop-Kołodziej, Główny specjalista ds. podatków, KPODR w Minikowie

 • Podatek VAT ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień w rolnictwie
 • Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług
 • Stawki VAT na towary rolnicze

11.40–12.00 Pytania i odpowiedzi z czatu: Marta Knop-Kołodziej – KPODR w Minikowie

Szkolenie poprowadzi Marta Knop-Kołodziej:

Główny specjalista ds. Podatków w KPODR, posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie podatków

Link do rejestracji: https://kpodr.clickmeeting.com/zasady-rozliczania-podatku-vat-w-rolnictwie1/register


Osoba do kontaktu:

Marta Knop-Kołodziej

tel. 506 392 884

e-mail: marta.kolodziej@kpodr.pl

ROK 2022