Broszura informacyjna

Szanowni Państwo, 

na zlecenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rojewie, firma Nowe Horyzonty przeprowadza badanie pod nazwą Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych . Celem badania jest rozpoznanie lokalnego środowiska w perspektywie występujących w nim podstawowych problemów społecznych, jak różnego rodzaju uzależnienia od alkoholu, substancji psychoaktywnych, uzależnienia behawioralne (tzw. od czynności) czy występowanie zjawiska przemocy.

 

Ankieta jest całkowicie anonimowa i nie ma konieczności podawania żadnych danych osobowych!

 

LINK DO ANKIETY:

http://badania.corigo.pl/ankieta/808310/gmina-rojewo-2022-badania-mieszkancy-diagnoza-uzaleznien-w-tym-behawioralne.html

Ankieta będzie aktywna do 12.10.2022r.  

          Informujemy, iż we wrześniu br. planowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych, do których zaliczamy m.in.: dywany, zabawki dużych rozmiarów.  wersalki, tapczany, łóżka, fotele , wykładziny, materace, szafy, krzesła, wózki dziecięce) oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - m.in. telewizory, lodówki, odkurzacze (sprzęt ten nie może być zdekompletowany).

Osoby posiadające wymienione powyżej odpady proszone są o zgłoszenie do Urzędu Gminy w Rojewie zamiaru ich wywiezienia do dnia 23 września br. osobiście (pok. nr 8) lub pod numerem telefonu: 533-322-509, (52) 3511390 wew. 17.

           Odpady wielkogabarytowe będą odbierane systemem obwoźnym, po uprzednim zgłoszeniu.  Właściciele zgłoszonych posesji zostaną poinformowani telefonicznie o terminie odbioru odpadów.

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach stwierdził wystąpienie suszy rolniczej na terenie gminy Rojewo w następujących uprawach:

 1. w zbożach jarych i ozimych, kukurydzy, roślinach strączkowych, krzewach owocowych oraz truskawkach  na kategoriach gleb bardzo podatnych na suszę (I kategoria) tj.:
 • piasek luźny
 • piasek luźny pylasty
 • piasek słabo gliniasty
 • piasek słabo gliniasty pylasty
 1. w zbożach jarych i ozimych oraz truskawkach  na kategoriach gleb podatnych na suszę (II kategoria) tj.:
 • piasek gliniasty lekki
 • piasek gliniasty lekki pylasty
 • piasek gliniasty mocny
 • piasek gliniasty mocny pylasty

Rolnicy mają czas na złożenie wniosku o oszacowanie szkód nie później niż do 15 października 2022 r.

Jak zgłosić wniosek o oszacowanie strat?

Zgłaszanie przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę i sporządzanie protokołu szacowania strat dokonywane jest poprzez aplikacje publiczną „Zgłoś szkodę rolniczą”, bez udziału Komisji. Wnioski o oszacowanie szkód należy zatem składać indywidualnie wyłącznie drogą elektroniczną poprzez aplikację:

https://aplikacje.gov.pl/app/susza

 

Jak działa aplikacja?

Instrukcja wypełniania wniosku znajduje się pod linkiem:

https://www.gdansk.uw.gov.pl/download/357_75cda28517a6e60bc96511408456bf47

Producent rolny, korzystając z własnego Profilu Zaufanego, samodzielnie określa zakres i stopień strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych w swoim gospodarstwie rolnym. Dane dotyczące upraw oraz liczby zarejestrowanych zwierząt pobierane są automatycznie i weryfikowane przez aplikację z:

 • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie upraw rolnych zgłoszonych do wniosku o dopłaty bezpośrednie oraz danymi zawartymi w Systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt;
 • Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w zakresie zasięgu i zakresu suszy wynikającego z Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej.

Aplikacja posiada informacje o wysokości i zakresie szkód określone przez Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Zatem termin zbioru plonów nie ma wpływu na szacowanie szkód powstałych w wyniku suszy.

Po wprowadzeniu przez producenta rolnego danych oraz złożeniu podpisu przez Profil Zaufany w aplikacji wygenerowany zostanie automatycznie protokół oszacowania szkód powstałych w wyniku suszy.

Wszelkie informacje dotyczące szacowania strat uzyskają Państwo na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-oszacowanie-spowodowanych-przez-susze-strat-w-uprawach-rolnych

 

Uwaga !!! Aby móc skorzystać z aplikacji konieczne jest posiadanie Profilu Zaufanego.

 

 

       Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wójt Gminy Rojewo zawiadamia, że w związku z podjęciem uchwały przez Radę Gminy Rojewo nr XLI/262/2022 z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości takiej opłaty – zostały ustalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od dnia 1 sierpnia 2022 r. wprowadzona została nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
         Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny, wynosi 30,00 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. W sytuacji stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, opłata będzie naliczana z zastosowaniem stawki podwyższonej, tj. 60,00 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
     Zgodnie z treścią w/w ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w dotychczasowej deklaracji.
         W związku ze zmianą stawki opłaty właściciele nieruchomości nie muszą składać nowych deklaracji.

 

ROK 2022

ROK 2022

  Przypominamy, że do dnia 30.06 br. każdy  właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany złożyć deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw. Deklaracje można składać osobiście w wersji papierowej do tut. Urzędu Gminy lub w formie elektronicznej  za pośrednictwem systemu CEEB.

TURNUSY REHABILITACUJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW UPRAWNIONYCH DO ŚWIADCZEŃ KRUS

W okresie wakacji 2022 roku KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie - ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok. Z rehabilitacji będą mogły skorzystać  dzieci z chorobami układu oddechowego i układu ruchu, urodzone w latach 2007 — 2015 (7-15 lat).

Turnus rehabilitacyjny z wadami postawy i chorobami układu ruchu zostanie zorganizowany w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu (w okresie od 1 1 do 31 lipca). Dzieci ze schorzeniami układu oddechowego będą rehabilitowane w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Świnoujściu (w okresie od 1 1 do 31 sierpnia). Rodzice nie ponoszą odpłatności za pobyt i transport dziecka.

Uczestnicy turnusów rehabilitacyjnych mają zapewnione całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

 

Kwalifikacja dzieci na rehabilitację leczniczą w ramach Centrów Rehabilitacji Rolników.

Podczas kwalifikowania dziecka do leczenia rehabilitacyjnego lekarz ocenia:

 1. Stan zdrowia dziecka.
 2. Przebieg choroby będącej wskazaniem do rehabilitacji leczniczej w ramach CRR.
 3. Zdolność dziecka do samoobsługi i samodzielnego przemieszczania się.

Wskazania do rehabilitacji leczniczej:

 1. Choroby narządu ruchu, m.in: stany po urazach, operacjach, nabyte wady postawy.
 2. Choroby górnych i dolnych dróg oddechowych, m.in: stany po operacjach, przewlekłe zapalenia, astma oskrzelowa.
 3. Dziecięce porażenie mózgowe z zachowaną zdolnością do samodzielnego poruszania się.

ROK 2022

Przeciwwskazania do rehabilitacji leczniczej w ramach CRR:

 1. Stany po złamaniach kości kończyn z opóźnionym zrostem, stawem rzekomym, powikłane zapaleniem kości lub szpiku kostnego.
 2. Zaostrzenie choroby podstawowej wymagającej modyfikacji leczenia farmakologicznego czy zastosowania leczenia zabiegowego.
 3. Choroba zakaźna w fazie ostrej.
 4. Czynna choroba nowotworowa.
 5. Padaczka z częstymi napadami (co najmniej raz w miesiącu).
 6. Zaburzenia psychiczne uniemożliwiające lub bardzo znacznie utrudniające wzajemne kontakty i współżycie z otoczeniem. W szczególności nerwice z natręctwem i nerwice lękowe, stany depresyjne i psychozy, zaburzenia zachowania, niedorozwoje umysłowe, uzależnienie od środków psychoaktywnych, moczenie nocne.
 7. Niezdolność do samoobsługi.

Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności).

Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Rozwoju wsi z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz.U. z 2013 r. poz. 860).

Wnioski można pobrać w Oddziale i Placówkach Terenowych KRUS oraz ze strony internetowej www.krus.gov.pl. Wnioski wypełnione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę w leczeniu, którego pozostaje dziecko wraz z wypełnionym załącznikiem nr 2 (informacja o stanie zdrowia dziecka i oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego oraz załącznikiem nr 6 (informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą) należy złożyć w Oddziale lub Placówkach Terenowych KRUS do 27 maja 2022 r.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy ds. rehabilitacji w OR KRUS w Bydgoszczy tel. 52 3415261 wew. 110 lub 220.

ROK 2022
Uprzejmie informujemy, że Urząd Gminy w Rojewie w dniu 02.05.2022 r. będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

Wyniki konkursów ekologicznych:

Konkurs: „Każdy z nas zyska na ochronie środowiska”
(kategoria klasy I-III)

I miejsce –Wojciech Najdek – kl. II Zespól Szkolno- Przedszkolny Rojewo
II miejsce –Daria Zielazna - kl. Ia Zespól Szkolno- Przedszkolny Rojewo
III miejsce- Nikodem Szumlas– Kl. II Zespól Szkolno- Przedszkolny Rojewo

Konkurs - Komiks pt.:”Moja ekologiczna przygoda”
(kategoria klasy IV-VII)

I miejsce - Jagoda Urbańska kl. VII Szkoła Podstawowa im. bł. ks. M. Skrzypczaka Rojewice
II miejsce – Paweł Kruk – kl.VI Szkoła Podstawowa im. bł. ks. M. Skrzypczaka Rojewice
III miejsce – Filip Bednarski - kl.V Szkoła Podstawowa im. bł. ks. M. Skrzypczaka Rojewice

Wyróżnienia:
1.    Elena Dombrowska – kl. VI -Szkoła Podstawowa im. bł. ks. M. Skrzypczaka Rojewice

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i wyróżnionym. Dziękujemy dzieciom oraz rodzicom za zaangażowanie.


 

ROK 2022

Drodzy Mieszkańcy!

 Od 31 marca 2022 r. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego przestaje obowiązywać zakaz utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu. Poniżej treść rozporządzenia Wojewody Kujawko-Pomorskiego.

Informacja

      Pod numerem telefonu 22 444 02 55 ZUS uruchomił linię telefoniczną w języku ukraińskim 
i polskim w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po  23 lutego 2022 r. z powodu wojny.

      Specjalna infolinia będzie działać pod numerem 22 444 02 55 od poniedziałku do piątku  w godz. 
od 8.00 do 18.00, a obsługiwać ją będą m.in. uchodźcy z Ukrainy. Opłata za połączenie jest według stawek operatorów. Pytania dotyczące świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy można też przesyłać mailem na adres UA@zus.pl - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

       ZUS na swojej stronie internetowej publikuje również informacje w języku ukraińskim m.in. 
gdzie i na jakich warunkach potrzebujący mogą uzyskać pomoc. Są tam także informacje 
o świadczeniach rodzinnych, e-usługach czy emeryturach i rentach. Dodatkowo na Platformie Usług Elektronicznych ZUS już wkrótce  zostanie udostępniona możliwość zakładania profilu PUE w języku ukraińskim –dodaje rzeczniczka. 

      Dzięki specustawie uchodźcy z Ukrainy będą mogli starać się o świadczenia 500+, Dobry start, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy oraz o dofinansowanie do żłobka. Wnioski o świadczenia będzie można składać już niebawem wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Konsultanci infolinii podpowiedzą m.in. jak wypełnić i wysłać wniosek oraz jak zarejestrować profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. 

     Osobom potrzebującym wsparcia przy złożeniu elektronicznego wniosku, pomogą pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Już niebawem w placówkach ZUS będą także czekali tłumacze posługujący się językiem ukraińskim. Będą również dostępne materiały drukowane w tym języku.

      Z powodu wojny na Ukrainie już ponad dwa miliony obywateli tego państwa wjechało do Polski, szukając schronienia przed skutkami działań zbrojnych. Na przełomie lutego i marca ZUS przyjął pierwsze rodziny uchodźców z Ukrainy, które korzystają z bazy szkoleniowej Zakładu. Łącznie jest ich obecnie ponad 300 osób.  W związku z wydarzeniami w Ukrainie pracownicy ZUS organizują zbiórki najpotrzebniejszych rzeczy dla obywateli Ukrainy. Zebrane produkty trafiają do organizacji zajmujących się pomocą. 

Krystyna Michałek
regionalny rzecznik prasowy ZUS
w województwie kujawsko-pomorskim
 

ROK 2022
ROK 2022
ROK 2022

ROK 2022

ROK 2022

 

ROK 2022 ROK 2022

 

ROK 2022
ROK 2022

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

zaprasza na szkolenie pn. „Zasady rozliczania podatku VAT w rolnictwie”,

które odbędzie się 16 lutego 2022 roku o godz. 10.00  na platformie ClickMeeting.

 

Program:

10.00-10.10 Rozpoczęcie szkolenia

10.10-11.40 Marta Knop-Kołodziej, Główny specjalista ds. podatków, KPODR w Minikowie

 • Podatek VAT ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień w rolnictwie
 • Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług
 • Stawki VAT na towary rolnicze

11.40–12.00 Pytania i odpowiedzi z czatu: Marta Knop-Kołodziej – KPODR w Minikowie

Szkolenie poprowadzi Marta Knop-Kołodziej:

Główny specjalista ds. Podatków w KPODR, posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie podatków

Link do rejestracji: https://kpodr.clickmeeting.com/zasady-rozliczania-podatku-vat-w-rolnictwie1/register


Osoba do kontaktu:

Marta Knop-Kołodziej

tel. 506 392 884

e-mail: marta.kolodziej@kpodr.pl

ROK 2022