data: 28.05.2014, autor: Administrator

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie przypomina o zbliżającym się terminie na złożenie Kasie zaświadczenia albo oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W myśl przepisu art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity dz. U. z 2013 r., poz. 1403, z późn. zm.) rolnik kontynuujący podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników przy równoczesnym prowadzeniu pozarolniczej działalność gospodarczej zobowiązany jest do dnia 31 maja złożyć Kasie zaświadczenie albo oświadczenie, że nie została przekroczona roczna kwota graniczna podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Kwota graniczna za 2013 r. wynosi 3092 zł.

W sytuacjach, gdy:

 • kwota należnego podatku od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej  przekroczyła roczną kwotę graniczną za 2013 r. ,
 • w ustawowym terminie do 31 maja 2014 r. nie zostanie złożone w Kasie stosowne zaświadczenie lub oświadczenie,

ubezpieczenie społeczne rolników ustanie z dniem, do którego osoba zainteresowana była zobowiązana złożyć powyższe zaświadczenie, tj. 31 maja 2014 r.

W związku z tym, że termin 31 maja w bieżącym roku przypada w sobotę, Kasa wyjaśnia, że zgodnie z przepisem art. 57 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni.

Przepisy k.p.a. nie wymieniają jednak dn. wolnych od pracy. Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy, w katalogu dn. wolnych od pracy, nie wymienia soboty.

Wobec powyższego fakt, iż w bieżącym roku termin na złożenie zaświadczenia lub oświadczenia, że nie została przekroczona roczna kwota graniczna podatku dochodowego, określony ustawowo na 31 maja, przypada w sobotę nie jest podstawą do jego przesunięcia na najbliższy dzień powszedni.

Dodatkowo Kasa pragnie poinformować, że termin na złożenie ww. zaświadczenia lub oświadczenia może zostać, zgodnie z przepisem art. 5a ust. 7 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, przywrócony wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej, jeżeli rolnik ten lub domownik udowodni, że niezachowanie terminu nastąpiło jedynie wskutek zdarzeń losowych.

 

Informacja pozyskana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Ogłoszenie - Wójt Gminy Rojewo ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z zasobu Mienia Komunalnego Gminy Rojewo.OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Rojewo ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z zasobu Mienia Komunalnego Gminy Rojewo.

 1. Oznaczenie nieruchomości:

Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 13/15 położony w Jezuickiej Strudze o powierzchni 28,40m2 wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 3,70m2 oraz udziałem 321/17359 w nieruchomości wspólnej zapisanym w księdze wieczystej KW nr 46148. Dla przedmiotowego lokalu założona jest księga wieczysta nr BY1I/00046249/5prowadzona przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży jest wolna od obciążeń.

     2. Opis nieruchomości:

Lokal składa się z: kuchni, pokoju, łazienki z WC i przedpokoju. Lokal usytuowany jest na I piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego trzykondygnacyjnego. Centralne ogrzewanie  i ciepła woda z lokalnej kotłowni. Lokal bez balkonu.

Aktualny miesięczny czynsz wynosi 232,88 zł - płatność do 15-tego każdego miesiąca na konto Wspólnoty Mieszkaniowej Jezuicka Struga 12-13.

 1. Cena wywoławcza: 29.000,00-zł. Wadium: 2.900,00 zł., Minimalne postąpienie 290,00 zł.
 2. Przetarg odbędzie się dnia 23 czerwca 2014 r. w siedzibie Urzędu  Gminy Rojewo, pokój nr 16 o godzinie 10.00.
 3. Poprzednie przetargi przeprowadzone w dniach dnia 06.12.2013 r., 17.02.2014 r. i 18.04.2014 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.
 4. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, nie później niż 3 dni przed przetargiem tj. do dnia 20 czerwca 2014 r. /włącznie/. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Rojewo BS w Pruszczu Pomorskim O/Rojewo  nr 37 8170 1018 0000 0130 2000 0050.
 5. Osobie, która w wyniku przetargu została ustalona nabywcą, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, innym osobom wadium zostanie zwrócone. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 6. Osoba ustalona jako nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty sądowe.
 7. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Rojewo, pok. nr 9 lub pod nr tel. 05235113-24 lub 90 w. 25.
 8. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

data: 20.05.2014, autor: Administrator

Wójt Gminy Rojewo ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z zasobu Mienia Komunalnego Gminy Rojewo.

 1. Oznaczenie nieruchomości:

Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 13/15 położony w Jezuickiej Strudze o powierzchni 28,40m2 wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 3,70m2 oraz udziałem 321/17359 w nieruchomości wspólnej zapisanym w księdze wieczystej KW nr 46148. Dla przedmiotowego lokalu założona jest księga wieczysta nr BY1I/00046249/5prowadzona przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży jest wolna od obciążeń.

 1. Opis nieruchomości:

Lokal składa się z: kuchni, pokoju, łazienki z WC i przedpokoju. Lokal usytuowany jest na I piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego trzykondygnacyjnego. Centralne ogrzewanie  i ciepła woda z lokalnej kotłowni. Lokal bez balkonu.

Aktualny miesięczny czynsz wynosi 257,93 zł. - płatność do 10-tego każdego miesiąca na konto Wspólnoty Mieszkaniowej Jezuicka Struga 12-13.

 1. Cena wywoławcza: 29.000,00-zł. Wadium: 2.900,00 zł., Minimalne postąpienie 290,00 zł.
 2. Przetarg odbędzie się dnia 18 kwietnia 2014 r. w siedzibie Urzędu  Gminy Rojewo, pokój nr 16 o godzinie 10.00.

 

Poprzednie przetargi przeprowadzone w dniach dnia 06.12.2013 r. oraz 17.02.2014 r. zakończyły się wynikiem negatywnym

 

 1. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, nie później niż 3 dni przed przetargiem tj. do dnia 15 kwietnia 2014 r. /włącznie/. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Rojewo BS w Pruszczu Pomorskim O/Rojewo nr 37 8170 1018 0000 0130 2000 0050.
 2. Osobie, która w wyniku przetargu została ustalona nabywcą, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, innym osobom wadium zostanie zwrócone. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 3. Osoba ustalona jako nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty sądowe.
 4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Rojewo, pok. nr 9 lub pod nr tel. 05235113-24 lub 90 w. 25.
 5. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.