Na podstawie prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
– Państwowego Instytutu Badawczego informujemy, że prognozuje
się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 30 mm na dobę oraz porywami wiatru w burzach do 70 km/h. Lokalnie opady gradu.

Ostrzeżenie wydano w dniu 30.08.2017r. o godz. 14:13 na okres ważności
od godz. 7:30 dnia 31.08.2017 r. do godz. 7:30 dnia 01.09.2017 r.  i dotyczy obszaru Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Sierpień

Biblioteki Szkolne Gminy Rojewo
oraz Stowarzyszenie Miłośników Kultury
„Sami Swoi” i Biblioteka Publiczna
z Kujawskim Stowarzyszeniem
„ Złote Kłosy”
zapraszają mieszkańców Gminy Rojewo na wspólne czytanie dzieła Stanisława Wyspiańskiego
z udziałem zaproszonych gości

2 września 2017 roku /sobota/ o godz. 12.00
w parku przy Kościele Parafialnym
w Rojewie.

Sierpień

Wójt Gminy Rojewo informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 tekst jednolity) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

            W związku z powyższym Wójt Gminy Rojewo zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Rojewo o wypełnienie oświadczenia o posiadanym zbiorniku bezodpływowych (szambo) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i złożenie go do Urzędu Gminy w Rojewie do dnia 15 listopada 2017 r.

            W przypadku nie złożenia oświadczenia będą przeprowadzane kontrole posesji
w celu ustalenia posiadanego zbiornika na nieczystości płynne. Podczas przeprowadzanych kontroli będą również sprawdzane umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości przez przedsiębiorców, którzy otrzymali zezwolenie Wójta Gminy Rojewo na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Rojewo
.

            Druki stosownych oświadczeń dostępne są na stronie internetowej www.bip.rojewo.pl w zakładce ,,nieczystości ciekłe”, w siedzibie Urzędu Gminy Rojewo, pok. 4. W celu sprawnej realizacji obowiązku druki będzie można również odebrać, wypełnić i oddać sołtysowi oraz pracownikowi dokonującemu odczytów zużycia wody.

 

 Wójt Gminy Rojewo

Załącznik: 1. Oświadczenieo posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambo) lub o przydomowej oczyszczalni ścieków

                                                                  

Sierpień

Na podstawie informacji z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego informuję, że od 2017-08-18 07:30:00 do 2017-08-19 07:30:00 prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 mm do 20 mm, oraz porywami wiatru do 75 km/h. Największe natężenie zjawisk burzowych spodziewane jest w nocy z piątku na sobotę (18/19.08). Lokalnie opady gradu.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 35 ust. 1. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2016 r., poz. 2147 z póżn. zm.) Wójt Gminy Rojewo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

L.p.

 

Oznaczenie nieruchomości

 

Obręb ewidencyjny

 

Powierzchnia

 

Przeznaczenie

 

Cena nieruchomości

 

1.

 

Działka nr 338

KW nr BY1I/00022666/0

 

Jarki

 

0,2375 ha

 

Dla działki wydano decyzję                  o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego

(Rola kl. II)

 

66.050,00 zł

 

 

2.

 

Działka nr 9/44

KW nr BY1I/00038390/9

 

Ściborze

 

0,1460 ha

 

Dla działki wydano decyzję                  o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego

(Grunty zadrzewione

 i zakrzewione Lzr-RVI)

 

50.380,00 zł

 

 

            Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień sprzedaży.

            Zbycie w/w nieruchomości następuje zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), tj. w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

            Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) upływa z dniem 21.09.2017r.

Sierpień

Program „Rodzina 500 +” wszedł w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.
Podstawę prawną systemu świadczeń wychowawczych stanowi ustawa z dnia 11 lutego 2016r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 195 z późn zm.).
Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rojewie realizuje zadania z zakresu świadczenia wychowawczego jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Świadczenie wychowawcze otrzymują rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka i wynosi ono 500 zł miesięcznie. Świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Na drugie i kolejne dziecko świadczenie wychowawcze przyznawane jest niezależnie od wysokości dochodu rodziny.
Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymują świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowego, które wynosi: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1.200 zł, jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne. Wniosek składa się w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Można to zrobić w dogodny dla siebie sposób: w urzędzie gminy, przez Internet lub za pośrednictwem poczty. Wniosek elektroniczny o świadczenie wychowawcze składa się za pomocą portalu empatia, PUE ZUS, ePUAP oraz poprzez bankowość elektroniczną.

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, kończy się dnia 30 września 2017 r.

Od nowego okresu 2017/2018 prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego.

 

Wysokość świadczenia wychowawczego

Świadczenie wychowawcze wynosi 500 złotych miesięcznie na dziecko do dnia ukończenia 18-go roku życia.

 

Jak jest przyznawane jest świadczenie wychowawcze?

Świadczenie wychowawcze przyznaje się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego lub do  dnia w którym uprawnione dziecko kończy 18 lat lub do dnia ukończenia przez pierwsze najstarsze dziecko 18-go roku życia.

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres
są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia wychowawcze na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów w terminach, wnioski:

 • złożone do dnia 31 sierpnia, rozpatrywane do dnia 31 października,
 • złożone od 1 września do 30 września, rozpatrywane  do 30 listopada,
 • złożone od 1 do 31 października, rozpatrywane  do 31 grudnia,
 • złożone od 1  do 30 listopada, rozpatrywane  do 31 stycznia następnego roku (w tym przypadku nie następuje wyrównanie świadczenia wychowawczego od miesiąca października),
 • złożone od 1  do 31 grudnia, rozpatrywane  do ostatniego dnia lutego następnego roku (w tym przypadku nie następuje wyrównanie świadczenia wychowawczego od miesiąca października).

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko  pozostaje w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej
 • członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba, że przepisy unijne mówią inaczej – świadczenie wychowawcze podlega koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;
 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

1) drugie z rodziców dziecka nie żyje;

2) ojciec dziecka jest nieznany;

3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;

4) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

5) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

 

Wymagane dokumenty dla wszystkich osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze.

Uprawnieni wnioskodawcy:

rodzic – brak dokumentu

opiekun prawny - orzeczenie sądu ustanawiające opiekuna prawnego

opiekun faktyczny – zaświadczenie z sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka.

Stan cywilny:

kawaler/panna oraz żonaty/zamężna – brak dokumentu

separacja – prawomocny wyrok sądu orzekający separację

rozwiedziony/a – prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód

wdowa/wdowiec – akt zgonu współmałżonka

 

Wymagane dokumenty dla osób ubiegających się o świadczenie na pierwsze dziecko.

Dochód  (dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny). W nowym okresie zasiłkowym 2017/2018 brany jest pod uwagę dochód z roku bazowego 2016

- Oświadczenie ogólne (wypełnia każdy pełnoletni członek rodziny). KLIK

- Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. Poz. 361, z późn. zm.) KLIK

 

Działalność gospodarcza prowadzona na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku lub na podstawie karty podatkowej (dotyczy osób, które taki dochód uzyskiwały):

(dotyczy to sytuacji, gdy taka forma rozliczenia miała miejsce przez cały 2016 rok lub powstała w trakcie roku 2016):

wymagane jest zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

a) formie opłacanego podatku,

b) wysokości przychodu,

c) stawce podatku,

d) wysokości opłaconego podatku

 

(W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku.)

 

Gospodarstwo rolne (dotyczy osób, które taki dochód uzyskiwały)

- Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego. KLIK

- umowa dzierżawy w przypadku w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę

- umowę o wniesieniu wkładów gruntowych w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną

 

(W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.)

 

Oświadczenie dotyczące, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty

- Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego. KLIK

UWAGA !

Ośrodek jest obowiązany do samodzielnego uzyskania od organów podatkowych lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, drogą elektroniczną lub drogą pisemną, odpowiednio:

1. informacji o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny, udzielanych przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego

2. informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym informacji o wysokości składek od poszczególnych płatników i okresach opłacania przez nich tych składek

3. informacji o legitymowaniu się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności obejmującej następujące dane:

 • datę i rodzaj wydanego orzeczenia,
 • wskazania w orzeczeniu o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
 • datę powstania niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,
 • datę złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności,
 • okres, na jaki zostało wydane orzeczenie.

 

W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez Ośrodek informacji lub zaświadczeń z przyczyn nieleżących po stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rojewie, Ośrodek będzie wzywał wnioskodawcę do dołączenia tych informacji lub zaświadczeń.

Inne dane:

Alimenty świadczone na rzecz innych osób lub zasądzone na rzecz osób w rodzinie w roku kalendarzowym poprzedzającym  okres zasiłkowy należy potwierdzić poniższymi dokumentami.

W przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:

- odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną

- przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny.

- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub

- informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą.

Zdarzenia dotyczących utraty/uzysku występujących w / lub po roku bazowym (tj. rok bazowy- 2016 oraz od 1.01.2017r. – do nadal), takich jak:
(Na dany fakt, należy dostarczyć dokumenty potwierdzające dane zdarzenie (m.in. umowy o pracę, świadectwa pracy, decyzje).


utrata dochodu – oznacza to utratę dochodu spowodowaną:


uzyskanie dochodu – oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:

 

- uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

- utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
- utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
- utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.5) ),
- utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
- utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych;

- utratą świadczenia rodzicielskiego,

- utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, 

- utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym;
 

 

- zakończeniem urlopu wychowawczego,

- uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

- uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

- uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

- rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
- uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
- uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,

- uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
- uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.


 

 

Uzyskanie dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy:

 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy lub okres, w których dochód był osiągany. – zaświadczenie do pobrania
 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

a) formie opłacanego podatku,

b) wysokości przychodu,

c) stawce podatku,

d) wysokości opłaconego podatku

− w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego

 

Uzyskanie dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy:

 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty – zaświadczenie do pobrania
 • oświadczenie o dochodzie uzyskanym dla osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych - oświadczenie do pobrania
 • oświadczenie o dochodzie uzyskanym dla osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ryczałtu lub karty podatkowej – oświadczenie do pobrania

 

Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny, osoba ucząca się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.

 

Druk wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego - do pobrania

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczeń takich jak: zmiana liczby członków rodziny, uzyskanie/utrata dochodu, wyjazd członka rodziny poza granicę Rzeczpospolitej Polskiej lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego oraz świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, należy poinformować o tym organu wypłacający świadczenia.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rojewie informuje, że wnioski o świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy  można składać od dnia 1 sierpnia 2017r., w siedzibie tut. Ośrodka 
(pokój nr 24) w godzinach od 7.15 do 15.15.

Jednocześnie informujemy, że wzory pozostałych wniosków o ustalenie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego są dostępne na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/bip/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Sierpień

Na podstawie prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego informujemy, że od godzin popołudniowych dnia 01.08 aż do rana dnia 02.08 prognozuje się ponownie wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 mm do 15 mm, lokalnie około 35 mm, oraz porywami wiatru do 75 km/h. Lokalnie opady gradu. Temperatura maksymalna w dzień 01.08 od 31°C do 34°C.