Marzec
Marzec
Marzec

1. Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu jest Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury w Rojewie.

2. Data, miejsce organizacji i rozstrzygnięcie konkursu:

Prezentacja konkursowa Babek Wielkanocnych oraz rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 2 kwietnia 2017 r. w Hali Sportowej w Rojewie w trakcie Kiermaszu Wielkanocnego.

3. Cel konkursu:

· Przypomnienie oraz kultywowanie zwyczajów i tradycji wypieku babek wielkanocnych.
· Wymiana doświadczeń kulinarnych.
· Aktywizacja społeczności lokalnej.

4. Adresaci Konkursu:

Konkurs skierowany jest do wszystkich zainteresowanych. O zakwalifikowaniu babki do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń.

5. Organizacja Konkursu

· W konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba lub organizacja, który przygotuje babę, babkę lub babeczkę według tradycyjnego przepisu.
· Zgłaszający ponosi koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem produktu na konkurs.
· Oceny babek wielkanocnych dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora.

Kryteria oceny przez komisje konkursową:

1. Ogólne cechy organoleptyczne babki (smak, zapach, pulchność).
2. Receptura z wykorzystaniem naturalnych składników.
3. Szczególne elementy dekoracyjne związane tradycją wielkanocną.
4. Oryginalność i pomysłowość.

· Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
· Z posiedzenia Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół.
· Komisja Konkursowa składa się z 3 osób.
· Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć fotograficznych i informacji o zwycięzcach i uczestnikach Konkursu.
· Regulamin Konkursu jest udostępniony do wglądu w siedzibie organizatora.
· W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie komisji konkursowej oraz ich najbliższa rodzina.
· W konkursie nie mogą startować zawodowi cukiernicy!!!!!
· Dla zwycięzców konkursu przewidziane są  nagrody.
· Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres) oraz zdjęć babek zgłoszonych do konkursu, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia.
· Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie.
· Uczestnik konkursu zgłasza swój udział najpóźniej  w dniu  Kiermaszu tj. 2 kwietnia 2017r.
 do godz. 10.00.
· Tego samego dnia jury powołane przez organizatora oceni zgłoszone produkty i wybierze najlepszą Babkę Wielkanocną.
· Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu konkursu.

Po rozstrzygnięciu konkursu odbędzie się degustacja konkursowych babek

W Monitorze Polskim z 15 marca 2017 r., poz. 261, opublikowano Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2017 r.

Składka ta nadal będzie wynosić 42,00 zł miesięcznie za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu. Za osoby objęte wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie składka ta będzie stanowić miesięcznie 1/3 pełnej składki, tj. 14,00 zł.

Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w II kw. 2017 r. stanowić będzie 10 proc. obowiązującej w marcu 2017 r. emerytury podstawowej (886,44 zł), tj. 89 zł.

Dodatkowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w II kw. 2017r. dla prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:

  • 12 proc. emerytury podstawowej, tj. 106,00 zł - w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych
  • 24 proc. emerytury podstawowej, tj. 213,00 zł - w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych
  • 36 proc. emerytury podstawowej, tj. 319,00 zł - w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych
  • 48 proc. emerytury podstawowej, tj. 425,00 zł - w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Z uwagi na fakt, że ostatni dzień ustawowego terminu uregulowania należnych składek za II kwartał 2017 r. przypada w niedzielę, to zgodnie z postanowieniami art.12 § 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2016 r. Ordynacja podatkowa, mającymi zastosowanie do składek w związku z art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, za ostatni dzień terminu ich opłacenia należy przyjąć następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, tj. dzień 2 maja 2017 r.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy