ROK 2019

Szanowni Państwo,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o udział w badaniu ankietowym ukierunkowanym na ocenę Państwa zadowolenia z pomocy oferowanej przedsiębiorcom w województwie kujawsko-pomorskim oraz rozpoznanie Państwa potrzeb i oczekiwań w tym zakresie. Badanie to jest częścią projektu badawczego GOSPOSTRATEG - „Regiogmina” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jego efektem będzie wypracowanie konkretnych instrumentów wsparcia dla mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorstw działających w województwie kujawsko-pomorskim.

Bardzo uprzejmie prosimy o wyrażenie opinii poprzez wypełnienie niniejszej ankiety.

Zebrane dane będą prezentowane wyłącznie w formie zestawień zbiorczych i posłużą do realizacji projektu GOSPOSTRATEG „Regiogmina”. W razie jakichkolwiek pytań/uwag/komentarzy zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z zespołem badawczym: dr Beatą Żelazko oraz dr Tomaszem Pilewiczem (e-mail: regiogmina@sgh.waw.pl).

Dziękujemy za poświęcony czas

https://limesurvey.sgh.waw.pl/index.php/186866?lang=p

 

      Od 1 stycznia 2020 r. będzie obowiązywał mikrorachunek podatkowy - jedyny stały indywidualny rachunek bankowy do wpłat podatków  PIT, VAT, CIT do Urzędu Skarbowego.
Już teraz możesz sprawdzić numer swojego indywidualnego rachunku podatkowego.

Jak to zrobić?

Numer indywidualnego rachunku podatkowego możesz sprawdzić na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego

 

Wystarczy, że podasz:

      PESEL, gdy jesteś osobą fizyczną 

      NIP, jeśli masz firmę.

Informacje o  Twoim Indywidualnym Rachunku Bankowym otrzymasz również w każdym Urzędzie Skarbowym.

Pamiętaj !

Wygenerowanie mikrorachunku bankowego jest darmowe.

Korzystaj tylko ze strony internetowej  https://www.podatki.gov.pl/

Nie korzystaj z żadnych innych stron internetowych  lub np numerów rachunków otrzymanych e-mailem lub SMS-em ( mogą wystąpić próby oszustw).

Rachunku tego nie wskazujemy na na zgłoszeniach ZAP-3, NIP-7 , zeznaniach podatkowych  jako rachunku do zwrotu podatku przez urząd.

ROK 2019

Uwaga ! Przedłużenie terminu składania karty zgłoszeń do dnia 22 listopada 2019 r.

Wójt Gminy Rojewo uprzejmie informuję, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.Gmina Rojewo wyraża zainteresowanie przedmiotowym programem. Do złożenia o dotację wymagane jest przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów objętych programem.

        W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag bez kosztu dostarczenia odpadów do wskazanych punktów. W związku z powyższym w terminie do dnia 22 listopada 2019 r. (piątek) włącznie wszystkie osoby prowadzące gospodarstwa rolne na terenie gminy Rojewo mogą zgłaszać się do udziału w programie. Kartę zgłoszenia należy złożyć w formie pisemnej na stanowisko ds. odpadami komunalnymi i działalności gospodarczej ( pokój nr 17) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Rojewo, 88-111 Rojewo 8, (decyduje data stempla pocztowego).
Informacje złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione w ewentualnym wniosku.
Realizacja programu na terenie Rojewa będzie uzależniona od uzyskania dotacji.


Pobierz: Kartę zgłoszenia

                            Kasa udziela pomocy rolnikom poszkodowanym w wyniku wystąpienia anomalii pogodowych w ramach Programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi.

Program został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 86/2019 z dnia 6 września 2019 r., zarejestrowany przez Komisję Europejską pod numerem SA.55378 (2019/XA) i opublikowany na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Program obowiązuje od 24 września 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

Pomoc udzielana jest na wniosek poszkodowanego rolnika zgodnie z warunkami określonymi w wyżej wymienionym programie w formie:

 • umorzenia w części lub w całości bieżących składek, których termin płatności jeszcze nie upłynął - obejmuje składki począwszy od IV kwartału 2019 r.
 • odroczenia terminu płatności składek,
 • rozłożenia należności z tytułu składek na dogodne raty,
 • zmiany dotychczasowych warunków spłaty należności z tytułu zadłużenia.

Wnioski poszkodowanych rolników umotywowane poniesionymi stratami spowodowanymi w 2019 r. przez suszę, huragan, grad, deszcz nawalny, przymrozki wiosenne lub powódź załatwiane są w trybie uproszczonym (bez konieczności przeprowadzania własnego postępowania wyjaśniającego w trakcie wizytacji gospodarstwa), gdy szkody potwierdzone protokołem odpowiedniej komisji powołanej przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia strat, spowodowały obniżenie dochodu powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej.

W przypadku, gdy szkody z powodu suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi spowodowały obniżenie dochodu do 30% pomoc będzie miała charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Zainteresowanym innymi formami rządowej pomocy dla rolników polecamy komunikaty na stronie MRiRW.

Przekazano za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

ROK 2019
ROK 2019

                          Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet od listopada do lutego przyszłego roku realizować będzie projekt społeczny AKADEMIA LIDERA  skierowany do 16 osób wykluczonych , czyli : niepełnosprawnych oraz seniorów niesamodzielnych (od 65 lat)  lub korzystających ze wsparcia pomocy społecznej (od 60 lat). Część działań skierowana będzie do 16 osób z najbliższego otoczenia uczestników, które są pełnosprawne, nie są seniorami i nie korzystają z pomocy społecznej, a chcą miło i twórczo wykorzystać wolny czas w okresie jesienno-zimowym.

W ramach projektu zaplanowano 3 moduły zajęć. Pierwszy moduł to warsztaty aktywizacji społeczno-obywatelskiej mające na celu wzmocnienie cech liderskich i postaw proaktywnych w wiejskiej społeczności oraz wyjazd w ramach dobrych praktyk. Drugi moduł to warsztaty kulinarne, rękodzielnicze i animacji czasu wolnego . W tych działaniach będą uczestniczyć także osoby z najbliższego otoczenia osób wykluczonych.  Ostatni moduł to wsparcie indywidualne psychologa i animatora , dostępne tylko dla uczestników (a nie osób z ich najbliższego otoczenia). W ramach tych konsultacji specjalista pracować będzie nad zaktywizowaniem uczestnika w obszarze motywacji i jego wewnętrznych blokad powodujących niską aktywność społeczną.

Gminna Rada Kobiet z grantem na aktywizację społeczną

Zajęcia odbywać się będą w świetlicy w budynku Szkoły Podstawowej w Rojewie 131 z podziałem na grupy dopołudniowe (zajęcia w godz. 8.30-12.30 ) i popołudniowe (zajęcia w godz. 16.00-20.00 ). Towarzyszyć im będzie drobny poczęstunek.

Informacji o projekcie udziela prezes Stowarzyszenia GRK pani Agnieszka Miszczyk pod nr tel. 504 270 341. Zgłoszenia osób zainteresowanych  można dokonać osobiście  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (Rojewo 8 ) w godzinach pracy. Zapisy na specjalnych formularzach dostępnych w GOPS-ie, sekretariacie Urzędu Gminy  ruszają od 9 września i potrwają do 23 września.

Realizacja działań możliwa jest dzięki pozyskaniu z Lokalnej Grupy Działania Czarnoziem na Soli grantu w wysokości 48999 zł.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie serdecznie zapraszamy dnia 17 października
o godz. 16.00 na spotkanie informacyjne do świetlicy szkolnej. Będzie tam również możliwość zapisania się na miejscu. Prosimy o  zabranie  ze sobą okularów i nr PESEL niezbędnych do  wypełnienia dokumentów.

       W związku z awarią na stacji uzdatniania wody w dniu 02.10.2019 r. nastąpi przerwa w dostawie wody. W momencie usunięcia awarii zostanie ona natychmiast dostarczana.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

ROK 2019

Projekt partnerski pt. „E-urzędy przyjazne interesantom w powiecie inowrocławskim” jest realizowany od 01.04.2018r. do 30.06.2019r. wspólnie przez następujące instytucje:

 

 1. MTD Consulting Marcin Król – Partner wiodący
 2. Gmina Dąbrowa Biskupia
 3. Gmina Gniewkowo
 4. Gmina Inowrocław
 5. Gmina Rojewo
 6. Gmina Złotniki Kujawskie
 7. Edukacja IT Sławomir Malec

 

Wartość projektu wynosi: 937 228,75 PLN, a dofinansowanie projektu z UE 787 230,75 PLN

 

Cel projektu

 

„Poprawa efektywności i wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 5 Urzędach JST z powiatu inowrocławskiego woj. kujawsko-pomorskiego, objętych wsparciem w obszarze: podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań poprawiających zarządzanie usługami dziedzinowymi oraz podniesienie kompetencji kadr w ramach 6 zad. do 30.06.2019”

 

Zadania zaplanowane w projekcie:

 

 1. Elektronizacja procesu obsługi dla podatków i opłat w 5 urzędach JST, automatyzacja rozliczeń oraz poprawa dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy w 5 urzędach JST
 2. Wdrożenie rozwiązań w 5 urzędach JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycję
 3. Wdrożenie rozwiązań zarządczych w 5 urzędach JST poprawiających jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie zarządzania satysfakcją klienta
 4. Doskonalenie kompetencji 26 kadr z 5 urzędów JST w obszarze podatków i opłat
 5. Doskonalenie kompetencji 17 kadr z 5 urzędów JST w obszarze zarządzania nieruchomościami
 6. Doskonalenie kompetencji 73 kadr w 5 urzędach JST w obszarach niezbędnych dla poprawy efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi

 

 

 

Zaplanowane w projekcie wskaźniki rezultatu

 

 1. 5 jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniających pracę urzędu w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców
 2. 5 jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze zarządzania nieruchomościami
 3. 5 jednostek samorządu terytorialnego, które dokonały elektronizacji procesu obsługi dla podatków i opłat, automatyzacji rozliczeń oraz poprawy dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy (Zad.1)
 4. 5 jednostek samorządu terytorialnego, w których poprawiony został dostęp do usług administracyjnych i informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje poprzez wdrożenie rozwiązań w ramach Zad. 2
 5. 5 jednostek samorządu terytorialnego, w których poprawiona została jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie zarządzania satysfakcją klienta poprzez wdrożenie rozwiązań zarządczych w ramach Zad. 3
 6. 116 pracowników samorządowych, którzy podnieśli kompetencje w obszarach: obsługi podatkowej, zarządzania nieruchomościami i z zakresu niezbędnego dla efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi (Zad.4,5,6)
 7. 5 jednostek samorządu terytorialnego, które uruchomiły punkt potwierdzania profilu zaufanego (PPPZ) (Zad.1)
 8. 35 opracowanych formularzy elektronicznych do e-usług (Zad.1)
 9. 10 przeszkolonych osób dla potrzeb wdrożenia rozwiązań w 5 JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych i informacji o lokalach użytkowych oraz nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje (Zad. 2)
 10. 10 przeszkolonych osób dla potrzeb wdrożenia rozwiązań zarządczych z zakresu zarządzania satysfakcją klienta w 5 JST poprawiających jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców (Zad. 3)
 11. 25 przeszkolonych osób (warsztat wyjazdowy) z zakresu zarządzania jakością dla potrzeb implementacji rozwiązań zarządczych w 5 JST (Zad. 3)
ROK 2019
ROK 2019
ROK 2019

              Na podstawie IMiGW-PIB informujemy, że prognozuje się  w dniach od 27.07.2019 r. do 28.07.2019 r. wystąpienie burz z opadami deszczu oraz porywami wiatru. A od dnia 28.07.2019 r. do 29.07.2019 r. prognozuje się temp. maks. w dzień do 33°C.

Informujemy, że na terenie gminy Rojewo wystąpiła susza w kolejnych rodzajach upraw na następujących kategoriach glebowych:


Piaski luźne (I kategoria podatności na suszę wg. IUNG):


• Zboża ozime
• Zboża jare
• Kukurydza na ziarno
• Kukurydza na kiszonkę
• Rośliny strączkowe
• Tytoń
• Truskawki
• Warzywa gruntowe
• Krzewy owocowe


Piaski gliniaste (II kategoria podatności na suszę wg. IUNG):


• Zboża jare
• Kukurydza na ziarno
• Kukurydza na kiszonkę
• Krzewy owocowe
• Rośliny strączkowe


Wnioski o oszacowanie strat można pobrać z załączników lub w Urzędzie Gminy Rojewo, pok. 9.

Pobierz wniosek

        W odpowiedzi na liczne zapytania kierowane do Urzędu Gminy w sprawie suszy rolniczej informujemy, że na terenie  gminy nadal nie została ona stwierdzona przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Niestety w tej sytuacji przepisy prawne nie pozwalają na powołanie komisji ds. szacowania szkód. W tej sytuacji pozostało nam tylko wystosowanie apelu do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, którego treść znajduje się poniżej:

UWAGA ROLNICY!

ODBIÓR CZYSTYCH, OPRÓŻNIONYCH POJEMNIKÓW ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH:

25.06.2019 - Liszkowo, Wybranowo, Ściborze, Topola, Mierogoniewice,

26.06.2019 - Budziaki, Żelechlin, Rojewo, Płonkówko, Płonkowo,

27.06.2019 - Liszkowice, Jezuicka Struga, Jurancice, Jarki, Stara Wieś,

28.06.2019 - Zawiszyn, Osiek Wielki, Osieczek, Rojewice, Magdaleniec, Glinno Wielkie

W dniu odbioru należy umożliwić firmie Sanikont odbiór pojemników poprzez wystawienie pojemnika poza teren nieruchomości. Niewykonanie powyższego obowiązku spowoduje nałożenie kary finansowej oraz może wpłynąć na wzrost wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Rojewo

Pragniemy poinformować, iż  w Gminie Rojewo realizowany jest projekt pt.:

 

Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Rojewo

 

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie ogólne, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany będzie w przedziale czasowym od 01.09.2019 r. do 30.06.2021 r.

Celem projektu  jest nabycie przez 249 Uczniów (120 Kobiet) kompetencji kluczowych, wsparcie 43 Uczniów (15 Kobiet) ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi

(w tym 6 osób z niepełnosprawnościami).

W ramach projektu, w szkole doposażonych zostanie 7 pracowni do prowadzenia zajęć,

w tym 3 pracownie matematyczne i 4 pracownie, w których prowadzone są przedmioty przyrodnicze.

15 nauczycieli (15 Kobiet ) w okresie 01.09.2019 r. - 30.06.2021 r. podniesie kompetencje zawodowe w ramach realizowanego projektu.

 

 

Wartość projektu: 775 736,02 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 659 375,61 zł

ROK 2019

13 i 14 czerwca b.r. (czwartek, piątek), zajęcia w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Rojewie, zostają skrócone do 30 min. (jednostka lekcyjna).

        W związku z powyższym odwozy dzieci dojeżdżających będą odbywały się następująco:

- I odwóz- 11:10 sprzed Szkoły Podstawowej w  Liszkowie

                  11:25 sprzed Szkoły Podstawowej w Rojewie

                11:45 sprzed Szkoły Podstawowej w Ściborzu

- II odwóz – 12:40 zgodnie z dotychczasowym planem odjazdu

ROK 2019

HUFIEC PRACY W INOWROCŁAWIU PROWADZI REKRUTACJĘ MŁODZIEŻY

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Dołączając do nas masz możliwość nauki w następujących formach kształcenia:

 

 • VII i VIII KLASA SZKOŁY PODSTAWOWEJ DLA

- możliwość nauki od 15 roku życia
- system nauki: dzienny
- przyuczenie do wykonywania określonej pracy
- wynagrodzenie za praktyczną naukę zawodu zgodne z rozporządzeniem o zatrudnianiu iwynagradzaniu młodocianych
- możliwość nauki wróżnych zawodach;

 

 • I, II, III KLASA SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA

- możliwość nauki od 15 roku życia
- system nauki: dzienny
- wynagrodzenie za naukę zawodu zgodne z rozporządzeniem o zatrudnianiu i wynagradzaniu młodocianych
- możliwość nauki wróżnych zawodach

 • RZEMIEŚLNICZA NAUKA ZAWODU ORAZ SZKOLENIE KURSOWE – FORMA POZASZKOLNA


- nauka zawodu u rzemieślników zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych
- brak obowiązku kontynuowania nauki w szkole
- system nauki: dzienny
- egzamin państwowy dający pełne kwalifikacje zawodowe
- wynagrodzenie za naukę zawodu zgodne z rozporządzeniem o zatrudnianiu i wynagradzaniu młodocianych
- możliwość nauki w zawodach rzemieślniczych

 

PAMIĘTAJ!!!

NAUKA JEST BEZPŁATNA!!!

ZA PRAKTYKI OTRZYMUJESZ WYNAGRODZENIE NA WŁASNE POTRZEBY!!!

BĘDZIESZ MIAŁ MOZLIWOŚĆ ROZWINĄĆ SWOJE PASJE I ZAINTERESOWANIA ORAZ ZWIEDZIĆ POLSKĘ I NIE TYLKO J!!!

 

HUFIEC PRACY W INOWROCŁAWIU, ul. Metalowców 7,  tel. 52 307 01 49

e-mail: 2-3hp.inowroclaw@ohp.pl

      Urząd Gminy w Rojewie informuję, że firma odbierająca odpady w piątek 31.05.2019 r. rozwiązała umowę świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Rojewo. W związku z powyższym planowany odbiór odpadów w czerwcu odbędzie się w innych dniach niż w harmonogramie po wyłonieniu nowej firmy. Informacja dotycząca nowych terminów odbioru dostępna będzie na stronie www.rojewo.pl.

ROK 2019

INFORMUJEMY, ŻE PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW W ROJEWIE W DNIACH 01.05.2019R. ORAZ 04.05.2019 R. BĘDZIE ZAMKNIĘTY.

 

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

Życzenia Wielkanocne

Aby Wielkanoc w tym właśnie roku,
nadeszła z dużym sukcesem u Twego boku,
aby życie układało Wam się zdrowo,
zarówno prywatnie jak i zawodowo.
Jak najwięcej chwil radosnych,
i przepięknej wiosny!


Życzy Wójt Gminy Rojewo - Rafał Żurowski

wraz z Przewodniczącą Rady Gminy - Joanną Mąką

        Urząd Gminy w Rojewie informuje, że w dniu 20.04.2019 r. tj. Wielka Sobota Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK będzie zamknięty.

Za utrudnienia przepraszamy.

           Kolorowe palmy, stroiki, zajączki, baranki, oryginalne wydmuszki i pisanki , a także kartki świąteczne - to tylko niektóre "dzieła", jakie można było kupić na III Kiermaszu Wielkanocnym zorganizowanym 7 kwietnia 2019 r w hali w Rojewie. Głównym celem, jaki przyświeca organizacji kiermaszu jest promocja lokalnych twórców ludowych, utrwalenie świątecznych tradycji i zwyczajów oraz integracja środowisk lokalnych. W tegorocznym kiermaszu swoje rękodzieła zaprezentowały: Stowarzyszenie „Złote Kłosy” Rojewo , Pani Alicja Jakubowska, Pani Danuta Linczak, Pani Władysława Czochór, Pani Bożena Kłosowska, Pani Aleksandra Sidorowicz, Pani Renata Oliwa Martyna Waloch-Małolepsza, Małgorzata Link, Pani Magdalena Tarasek, Pani Barbara Gołębiewska Pani Wioletta Buzuk, Pani Edyta Krawczyk, Sołectwo Rojewo. W ramach obchodzonego również w tym dniu Światowego Dnia Zdrowia przy jednym ze stoisk można było zbadać swój wiek metaboliczny i zakupić różnego rodzaju kosmetyki naturalne firmy Thian De. Organizatorzy zadbali również o najmłodszych, którzy mogli bezpłatnie skorzystać z dmuchanej zjeżdżalni i własnoręcznie ozdobić pisankę. W trakcie kiermaszu został rozstrzygnięty konkurs na „Najlepszy Sernik Wielkanocny". Do udziału w konkursie swoje serniki zgłosiły: KGW Liszkowo, Sołectwo Liszkowo, Barbara Gołębiewska-Rojewice, Halina Krzewina-Płonkówko, Danuta Linczak-Stara Wieś, Władysława Czochór- Zawiszyn. Poziom był wyrównany, komisja w składzie: Rafał Żurowski- Wójt Gminy Rojewo- przewodniczący komisji, Aneta Miklas właścicielka Cukierni „Wypieki Domowe”-członek komisji, Jan Prusak właściciel Cukierni „Manufaktura Słodkości” miała trudne zadanie, by wyłonić zwycięzcę. Kryteria jakie komisja wzięła pod uwagę to: walory smakowe, estetyka podania, elementy dekoracyjne związane z tradycją wielkanocną, oryginalność i pomysłowość. Podczas Kiermaszu wręczono również nagrody i dyplomy dla Sołectw za udział w konkursie na „Najładniejszą Palmę Wielkanocną”. 
Poniżej przedstawiamy wyniki:
Konkurs „Sernik”
I miejsce KGW Liszkowo
II miejsce Władysława Czochór- Zawiszyn
III miejsce Barbara Gołębiewska-Rojewice

Wyróżnienia: Sołectwo Liszkowo
Konkurs „Palma”
Wyniki:
Miejsce I Sołectwo Jaszczółtowo-Jezuicka Struga 
Miejsce II Sołectwo Płonkówko
Miejsce III Sołectwo Rojewice

Wyróżnienie Sołectwo Wybranowo, Sołectwo Płonkowo


Organizatorzy dziękują serdeczne raz jeszcze wszystkim wystawcom i osobom zaangażowanym w organizację Kiermaszu.

Zdjęcie dostępne na stronie Facebook Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury w Rojewie

ROK 2019

Konkurs na najładniejszą palmę wielkanocnąGmina Rojewo i Samorządowy Zespół Oświaty i kultury w Rojewie ogłasza konkurs na najładniejszą palmę wielkanocną pod patronatem Wójta Gminy Rojewo Rafała Żurowskiego. Celem konkursu jest popularyzacja tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową i Wielkanocną oraz rozwijaniem inwencji twórczej.

Mamy nadzieję, że konkurs stworzy okazję do indywidualnej i zespołowej działalności artystycznej, promocji dorobku kulturowego wsi, integracji środowisk wiejskich oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia palm.

 

Zachęcamy serdecznie wszystkie sołectwa do udziału w konkursie.

 

Regulamin Konkursu

ORGANIZATOR

 • Gmina Rojewo i Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury w Rojewie

CEL:

 • Kultywowanie i popularyzacja tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową i Wielkanocą,
 • Promocja dorobku kulturowego wsi,
 • Integracja środowiska lokalnego,
 • Stworzenie okazji do zaprezentowania własnych pomysłów i technik wykonania palm wielkanocnych oraz form jej zdobienia.

UCZESTNICY:

 • Sołectwa Gminy Rojewo

WARUNKI UDZIAŁU:

 • Na konkurs należy dostarczyć własnoręcznie wykonaną tradycyjną palmę wielkanocną- jedna palma z danego sołectwa( ze względów technicznych długość palmy nie powinna przekroczyć 1,5 metra),
 • Palmy powinny być wykonane z materiałów naturalnych: bukszpanu, bazi, żarnowca, suchych kwiatów, bibuły, wstążek itp.
 • Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z regulaminem, a w szczególności: gotowe(kupione), wykonane ze sztucznych gotowych(kupionych) materiałów i elementów zdobniczych.

PRZEBIEG KONKURSU:

 • Palmy należy dostarczyć do 1 Kwietnia 2019 r. do godz. 15:00 do biura Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury  w Rojewie.
 • Dostarczone na konkurs palmy zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 7 Kwietnia 2019 r. o godzinie 12:00 w hali sportowej w Rojewie podczas III Kiermaszu Wielkanocnego, gdzie nastąpi ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie dyplomów i nagród.

KRYTERIA OCENY:

Oceniając prace jury będzie brało pod uwagę:

 • estetykę wykonania
 • zgodność z regulaminem
 • pomysłowość i inwencję twórczą
 • dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych

NAGRODY:

 • za najpiękniejsze palmy przyznane zostaną nagrody rzeczowe (nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca)
 • na stronie internetowej www.rojewo.pl zostaną opublikowane wyniki konkursu oraz galeria zdjęć z konkursu.

KONTAKT:

 • Osoba odpowiedzialna z ramienia organizatora za nadzór nad przebiegiem konkursu-Pan Bartłomiej Zieliński tel.533 322 504 lub 785546454
ROK 2019
ROK 2019

Wójt Gminy Rojewo informuje, że w odpowiedzi na konkurs ofert na realizację w formie powierzenia i wsparcia w 2019 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ogłoszony w dniu 26 października 2018 r. wpłynęło 8 ofert. Dokonano oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert. Do dofinansowania wybrano 7 zadań publicznych.

Podział środków na powierzenie zadań publicznych przedstawia się następująco:

w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

 • Ochotnicza Straż Pożarna  w Rojewicach – 3 000,00 zł
 • Ochotnicza Straż Pożarna  w Rojewie – 3 000,00 zł
 • Ludowy Zespół Sportowy „Znicz”  – 29 000,00 zł

w zakresie wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

 • Kujawskie Stowarzyszenie „Złote Kłosy” – 2 500,00 zł
 • Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet – 4 500,00 zł
 • Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Społecznej – 5 500,00 zł
 • Stowarzyszenie Gminny Klub Seniora „Wrzos” – 2 500,00 zł

W dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późń.zm.), wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Do takich zmian należy wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (tzw. opłata retencyjna). Ustawa nakłada na Wójta obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne związane ze zmniejszeniem retencji.

Art. 269 ust. 1 Prawa wodnego wprowadza obowiązek ponoszenia opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem (np. kostka brukowa), mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Wysokość opłaty retencyjnej ustala Wójt i przekazuje w formie informacji podmiotom obowiązanym do jej uiszczenia. Opłata będzie ustalana kwartalnie, a podmiot obowiązany do jej uiszczenia będzie zobowiązany wnieść  ją na rachunek bankowy tut. Urzędu w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczona zostanie  mu informacja. Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowić będą w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy.

Mieszkańcy gminy Rojewo, zobowiązani na podstawie Prawa wodnego do ponoszenia opłaty retencyjnej, proszeni są o dostarczenie wypełnionych oświadczeń do Urzędu Gminy Rojewo, pokój nr 9, w terminie do dnia 28 lutego 2019 r.

 

 

Przykład nieruchomości podlegającej opłacie:

Nieruchomość składająca się z działek o numerach 128/1 oraz 128/2 objęta jest księgą wieczystą o numerze BY1I/00012345/1. Suma powierzchni działek składających się na nieruchomość wynosi 4030 m2 (40,30ar), a więc przekroczony jest określony ustawą próg 3500 m2.

Na nieruchomości usytuowane są:

budynek mieszkalny, budynek usługowo handlowy, budynki gospodarcze o łącznej powierzchni zabudowy : 1250 m2 (12,50ar)

parking z kostki brukowej: 1427 m2 (14,27ar)

droga utwardzona: 228 m2 (2,28ar)

Łączna suma powierzchni uszczelnionej, a więc mającej wpływ na zmniejszenie retencji terenowej wynosi: 2905 m2 (29,05ar)

Stosunek powierzchni uszczelnionej do całkowitej powierzchni nieruchomości wynosi (2905 m2/4030 m2) 0,72 czyli 72%. a więc nieruchomość spełnia drugie określone w ustawie kryterium – wyłączenia więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej.

Nieruchomość nie posiada przyłącza do systemu kanalizacji deszczowej, ani innego odprowadzenia wód opadowych, tym samym podlega obowiązkowi opłaty „retencyjnej”.

 

Załącznik nr 1 - Oświadczenie 

ROK 2019