Mieszkańcy Gminy Rojewo !

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2019 r. życzymy Wam wszystkim dużo zdrowia, szczęścia,spokoju, pogody ducha, wszelkich Łask i Błogosławieństwa Bożego, a także wielu sukcesów w życiu osobistym i wszelkiej pomyślności. Wierzymy, że przy świątecznym stole nie zabraknie światła i ciepła rodzinnej atmosfery, a Nowy Rok przyniesie wiele radosnych chwil, realizację oczekiwanych planów oraz spełnienie wszystkich najskrytszych marzeń.

Z wyrazami szacunku.

 

Przewodnicząca Rady Gminy                                                                      Wójt Gminy Rojewo

Joanna Mąka                                                                                               Rafał Żurowski

wraz z radnymi.                                                                                wraz z pracownikami Urzędu Gminy.


Rojewo, 23.11.2018 r.

Informacja 

Gmina Rojewo informuje, że planuje złożyć w 2019 r. wniosek
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o przyznanie dotacji na zadanie pn.: ,,Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rojewo”.

Z dofinansowania będą mogły skorzystać tylko te nieruchomości, które zostały ujęte w gminnej inwentaryzacji odpadów azbestowych. Ponadto informujemy, że nowe pokrycia dachowe właściciel nieruchomości musi wykonać we własnym zakresie.

         W związku z powyższym, mieszkańcy planujący usunąć wyroby azbestowe ze swoich posesji mogą złożyć odpowiedni wniosek  dostępny w siedzibie urzędu, na stronie internetowej www.rojewo.pl
w zakładce dokumenty do pobrania do dnia 31 stycznia 2019 r. Szerszych informacji można uzyskać w pok. nr 4 w Urzędzie Gminy Rojewo lub pod nr tel. (52) 35 113 90 w. 16.

UWAGA ROLNIKU! ZAPOZNAJ

SIĘ Z PONIŻSZĄ TREŚCIĄ:

 

W związku z nałożeniem na rolników w całej Polsce obowiązku przestrzegania wymogów z Programu działań, który został przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" (Dz. U. poz. 1339). Uprzejmie informujemy, że ww. przepisy prawa stanowią,
iż rolnik powinien przestrzegać:

 •  warunków rolniczego wykorzystania nawozów w pobliżu wód powierzchniowych oraz
  na terenach o dużym nachyleniu,
 •  warunków przechowywania nawozów naturalnych oraz postępowania z odciekami,
 •  określonych terminów stosowania nawozów,
 •  obowiązku posiadania obliczeń maksymalnych dawek azotu (podmioty prowadzące działalność, o której mowa w art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, na powierzchni większej lub równej 10 ha użytków rolnych lub utrzymujące zwierzęta gospodarskie w liczbie większej lub równej 10 DJP według stanu średniorocznego);
 • obowiązku opracowania od 1 stycznia 2019 r. planu nawożenia azotem (podmiot, który prowadzi chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior oraz podmiot, który posiada gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych, lub uprawiający uprawy intensywne, których lista została określona w załączniku nr 7
  do Programu, na gruntach ornych na powierzchni powyżej 50 ha, lub utrzymujący obsadę większą niż 60 DJP według stanu średniorocznego,
 • obowiązku prowadzenia ewidencji zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem,
 • obowiązku posiadania i przechowywania umowy dotyczącej nabycia lub sprzedaży nawozów naturalnych do bezpośredniego rolniczego wykorzystania.

 

Szczegółowe wiadomości o normach i wymogach wzajemnej zgodności, w tym
o obowiązkach wynikających z Programu działań, dostępne są na stronie internetowej Agencji:

 

http://www.arimr.gov.pl/kontrole-beneficjentow/program-ograniczajacy-stosowanie-azotanow.html

 

Niespełnienie norm i wymogów wzajemnej zgodności może skutkować pomniejszeniem należnych rolnikowi płatności: bezpośrednich, ONW, rolnośrodowiskowych, rolnośrodowiskowo klimatycznych, ekologicznych i zalesieniowych.

Z radością informujemy, że na terenie Gminy Rojewo, realizujemy program „Metropolitalna Karta Seniora 60+”.

Seniorzy wszystkich gmin członkowskich Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz od dziś będą mogli będą mogli korzystać z szeregu zniżek i atrakcji przygotowanych dla nich przez partnerów programu w ramach „Metropolitalnej Karty Seniora 60+”.

16 października (wtorek) odbyła się inauguracja Metropolitalnej Karty Seniora, której zasięg będzie obejmować całą Metropolię Bydgoszcz.

W konferencji dotyczącej wdrożenia programu na dodatkowe gminy udział wzięli: prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski oraz włodarze poszczególnych gmin: Wojciech Porzych, Starosta Bydgoski, Wojciech Sypniewski, wójt gminy Osielsko, Krzysztof Szala, wójt gminy Dobrcz, Dariusz Wądołowski, wójt gminy Pruszcz, Leszek Latosiński, Sekretarz gminy Nowa Wieś Wielka, Marek Szaruga, burmistrz gminy Kcynia, Artur Michalak, burmistrz Szubina oraz Teresa Substyk, burmistrz Solca Kujawskiego. 

Bydgoska Karta Seniora funkcjonuje już od dwóch lat z dużym sukcesem. W związku z tym stwierdziliśmy, że warto połączyć siły i zrealizować projekt o nazwie „Metropolitalna Karta Seniora”, aby mieszkańcy bez względu na to gdzie mieszkają mogli korzystać z ulg i atrakcji przygotowanych przez partnerów zniżek w całej Metropolii. W związku z tym zawarliśmy porozumienie i mechanizm, który został z dużym powodzeniem wdrożony w Bydgoszczy zostanie realizowany w poszczególnych gminach. – tłumaczy Prezydent Rafał Bruski.

Z inicjatywy prezydenta Rafała Bruskiego, Bydgoskiej Rady Seniorów oraz grupy radnych Miasta Bydgoszczy powstał projekt „Bydgoska Karta Seniora 60+”. Bydgoska Karta Seniora 60+ umożliwia starszym mieszkańcom Bydgoszczy uzyskanie zniżek w wielu instytucjach i firmach zlokalizowanych na terenie Miasta, a nawet całego kraju. Od dziś bydgoski program realizowany będzie także na terenie gmin zrzeszonych w ramach „Metropolii Bydgoszcz”.

Dzięki Karcie seniorzy mogą skorzystać z usług psychologa, dietetyka czy zapisać się na kurs tańca. To wszystko oferują partnerzy Karty – W Bydgoszczy jest ich już ponad 80. Proponują zniżki na różne aktywności czy zakupy nawet do 50% pełnej wartości towaru i usług. Dotychczas w Bydgoszczy Kartę Seniora odebrało ponad 16 tysięcy osób powyżej 60 roku życia.

Metropolitalna Karta Seniora będzie działać w oparciu o program bydgoskiej karty seniora. Prezydent Rafał Bruski podpisał zarządzenie zmieniające wcześniejsze regulacje dotyczące Karty Seniora wprowadzając pojęcie Metropolitalnej Karty Seniora i jednocześnie zwiększając jej obszar na teren całej metropolii. Dodatkowo zostało podpisane porozumienie między miastem Bydgoszcz, a Stowarzyszeniem w ramach którego Stowarzyszenie będzie koordynować i prowadzić wdrożenie i funkcjonowanie Karty przy współpracy z poszczególnymi gminami, gdzie karty będą wydawane.

Każda gmina tworząca wspólnie Metropolię otrzymuje pakiet kart. Są one zindywidualizowane. Na każdej będzie umieszczony herb danej gminy, aby podkreślić jej indywidualny charakter. Od dzisiaj wszyscy zainteresowani mogą składać wnioski o wydanie takiej karty.

Aby otrzymać „Metropolitalną Kartę Seniora 60+” trzeba będzie wypełnić wniosek i okazać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość i wiek osoby. Karta wydawana będzie bezterminowo i jest bezpłatna. Wnioski składać można w poszczególnych urzędach gmin.

fot. Robert Sawicki / UM Bydgoszcz

ROK 2018
ROK 2018

 

Rojewo, dnia 25 września 2018 r.

RB.II.526.1.2018

                                                          

 

Ogłoszenie o konsultacjach

Zgodnie z Uchwałą nr XXXV/245/2010 Rady Gminy Rojewo z dnia 08 lipca 2010 r. 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Wójt Gminy Rojewo zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wnoszenia propozycji, uwag i opinii do poddanego pod konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Rojewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Konsultacje odbywają się w terminie 25 września – 9 października 2018 r.

Z treścią projektu można zapoznać się stronie internetowej www.rojewo.pl, lub
w Urzędzie Gminy Rojewo pok. 9a.

 uwagi i opinie należy składać:

 1. pisemnie – w sekretariacie pok.12 w Urzędzie Gminy Rojewo;
 2. mailowo – na adres: rojewo@rojewo.pl;
 3. ustnie – w trakcie otwartego spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się
  9 października 2018 r. o godz. 1300 w sali nr 16 Urzędu Gminy
  w Rojewie.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY

 

 

W związku ze zbliżającym się sezonem halowym wróciły zapisy na sezon jesienno-zimowy 2018/2019. SZOiK w Rojewie zaprasza do rezerwacji hali. Sezon rozpoczynamy od  01 października 2018r.

Zapisy pod nr tel.533 322 504

Ważny komunikat dla rolników, sołtysów i mieszkańców        

       W dniu 06.09.2018 r. o godz. 16:00 w Centrum Integracji Społecznej w Łojewie (Sala Biesiadna – Łojewo 34) odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu pod egidą Ministerstwa Środowiska. Tematem spotkania będzie możliwość dofinansowania budowy nowych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Szczegóły w załączeniu. Zapraszamy

ROK 2018

HUFIEC PRACY W INOWROCŁAWIU PROWADZI REKRUTACJĘ MŁODZIEŻYNA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Dołączając do nas masz możliwość nauki w następujących formach kształcenia:

 

 • VII  i VIII KLASA SZKOŁY PODSTAWOWEJ DLA DOROSŁYCH  ORAZ  III GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH:
  - możliwość nauki od 15 roku życia
  - system nauki: dzienny
  - przyuczenie do wykonywania określonej pracy
  - wynagrodzenie za praktyczną naukę zawodu zgodne z rozporządzeniem o zatrudnianiu i  wynagradzaniu młodocianych
  - możliwość nauki w  różnych zawodach;

 

 • I i II KLASA SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA ORAZ  i  III KLASA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
  - możliwość nauki od 15 roku życia
  - system nauki: dzienny
  - wynagrodzenie za naukę zawodu zgodne z rozporządzeniem o zatrudnianiu i wynagradzaniu młodocianych
  - możliwość nauki w  różnych zawodach
   
 • RZEMIEŚLNICZA NAUKA ZAWODU ORAZ SZKOLENIE KURSOWE – FORMA POZASZKOLNA


- nauka zawodu u rzemieślników zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych
- brak obowiązku kontynuowania nauki w szkole
- system nauki: dzienny
- egzamin państwowy dający pełne kwalifikacje zawodowe
- wynagrodzenie za naukę zawodu zgodne z rozporządzeniem o zatrudnianiu i wynagradzaniu młodocianych
- możliwość nauki w zawodach rzemieślniczych

 

Istnieje również możliwość nauki w w/w formach w Grudziądzu w Ośrodku Szkoleniai Wychowania OHP. Całkowity pobyt i wyżywienie w internacie jest bezpłatne!!!

 

PAMIĘTAJ!!!

NAUKA JEST BEZPŁATNA!!!

ZA PRAKTYKI OTRZYMUJESZ WYNAGRODZENIE NA WŁASNE POTRZEBY!!!

BĘDZIESZ MIAŁ MOZLIWOŚĆ ROZWINĄĆ SWOJE PASJE I ZAINTERESOWANIA ORAZ ZWIEDZIĆ POLSKĘ I NIE TYLKO J!!!

 

HUFIEC PRACY W INOWROCŁAWIU, ul. Poznańska 133 a,  tel. 52 355-28-63,

e-mail: 2-3hp.inowroclaw@ohp.pl

       Od dnia 1 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy art. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

Przepisy te wprowadziły zmiany w zakresie kwoty wolnej od potrąceń i egzekucji.

Kwotą wolną od potrąceń jest część świadczenia, która nie podlega potrąceniom i egzekucji. Kwota ta nie będzie już uzależniona od wysokości najniższej emerytury, a dotychczasowy procentowy związek został zamieniony odpowiednimi kwotami, uwzględniającymi poziom minimum socjalnego w jednoosobowym gospodarstwie domowym prowadzonym przez emeryta.

Kwota emerytury i renty wolna od potrąceń i egzekucji wynosi:

 • 825 zł – w przypadku sum egzekwowanych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne (wraz z kosztami i opłatami),
 • 660 zł – w przypadku potrącania kwot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, funduszu alimentacyjnego, pomocy społecznej,
 • 500 zł – w przypadku sum egzekwowanych na pokrycie należności alimentacyjnych,
 • 200 zł – w przypadku potrącania należności z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Kwoty wolne od potrąceń będą podlegały corocznej waloryzacji od dnia 1 marca na zasadach określonych dla emerytur i rent.

Nowe kwoty wolne od potrąceń stosowane są nie tylko do potrąceń dokonywanych z emerytur i rent rolniczych od 1 lipca 2018 r., ale również tych już trwających.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1076).

 

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Dotyczących projektu pn. „Przebudowa placu zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej
w Rojewie”.

Projektu przewiduje budowę przebudowa placu zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej w Rojewie dla osób we wszystkich grupach wiekowych. Realizacja obejmie stworzenie przestrzeni uwzględniającej różne formy wypoczynku i aktywności fizycznej przy wykorzystaniu certyfikowanych urządzeń fitness dostosowane dla młodzieży i dorosłych, zestawów zabawowych służących najmłodszym oraz urządzeń dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych i z ograniczoną mobilnością ruchową.

Celem konsultacji jest zebranie propozycji dotyczących zakresu planowanej inwestycji co ma doprowadzić do zastosowania optymalnych rozwiązań rzeczowo - funkcjonalnych obiektów.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Rojewo.

Propozycje, uwagi i opinie będą zbierane:

ustnie – podczas spotkania zorganizowanego przez Wójta Gminy Rojewo z mieszkańcami Gminy Rojewo w dniu 13 lipca 2018 roku o godz. 13:00 w Sali nr 16 Urzędu Gminy;

ROK 2018

ROK 2018Już od trzech lat Miasto Bydgoszcz organizuje Wielki Bydgoski Mecz Charytatywny. Reprezentacje dziennikarzy lokalnych mediów oraz polityków
z wszystkich ugrupowań sceny politycznej, co roku przed wakacjami mierzą się
na piłkarskim boisku, grając na rzecz podopiecznych z Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.

 

Dzięki wsparciu Sponsorów udało się przez ten czas zebrać kilkadziesiąt tysięcy złotych. Środki te, w całości zostały przeznaczone na organizację wakacji letnich dla dzieci z bydgoskich Domów Dziecka. Zorganizowano za nie
m.in. kolonie dla kilkudziesięciu wychowanków BZPOW, a także jednodniowe wycieczki do atrakcyjnych miejsc w naszym regionie i sąsiednich województwach.
Były organizowane również wspólne wyjścia na lody, do restauracji czy kawiarni, Myślęcinka, muzeów, sal zabaw i kin. Dzieci spędzały aktywnie czas, korzystając
m.in. z basenów, ścianek wspinaczkowych i kręgielni. W sumie blisko setka podopiecznych bydgoskich domów dziecka spędziła wakacje, w sposób,
jaki nie byłby możliwy bez udzielonego wsparcia.

 

W tym roku Miasto Bydgoszcz i Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz organizuje kolejną – czwartą edycję tego wydarzenia, w nieco zmienionej, poszerzonej, metropolitalnej formule. Chcielibyśmy zaprosić do wspólnej zabawy
w szczytnym celu również Samorządowców i Dziennikarzy z gmin zrzeszonych
w Stowarzyszeniu Metropolia Bydgoszcz, a zebrane od Sponsorów środki podzielić między Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz jeden
z Domów Dziecka z obszaru naszego Stowarzyszenia.

 

Zaplanowany na 30 czerwca 2018 r. na godz. 14:00 mecz  SAMORZĄDOWCY vs DZIENNIKARZE, odbędzie się na boisku bocznym Stadionu Zawiszy przy ulicy Gdańskiej 163.

 

ROK 2018

Wodniacy już obrali kurs na Bydgoszcz. Świętowanie zaczynamy 22 czerwca.

„Ster na Bydgoszcz” to największa na Kujawach i Pomorzu impreza dedykowana miłośnikom wodnej turystyki śródlądowej. Ostatni weekend czerwca pełen będzie atrakcji nad wodą i na wodzie.

Już o 11.00 w piątek 22 czerwca swoją działalność zainauguruje Jarmark Festiwalowy. Kupicie tam pamiątki i marynistyczne rękodzieło z różnych regionów Polski. Będzie można skosztować smakołyków tworzonych wg staropolskich receptur. Wieczorem na Wyspie Młyńskiej, tuż obok Jarmarku ruszy Tawerna nad Brdą. Będzie to spotkanie miłośników żeglarskiej biesiady, pełnej szant, tańca, dobrego jadła i napitku. Gościem Tawerny będzie Jan Kliment, który przygotował z tej okazji kilka brawurowych tanecznych choreografii.

Sobotnie dedykujemy miłośnikom szant. Usłyszymy najlepsze ekipy tego muzycznego nurtu, między innymi polski „Własny Port”, czy brytyjski „Pyrates!”.  O 17.00 na Brdzie zrobi się wyjątkowo tłoczno. Wszystkie statki, żaglówki, motorówki i kajaki przemierzą centrum miasta w barwnej paradzie. Co bardziej zapobiegliwi widzowie, już dziś rezerwują sobie najlepsze widokowe punkty. Na zakończenie sobotniego świętowania zagrają Mikromusic i AudioFeels.

W niedzielę zaczynamy świętowanie już o 12.00. Wczesne popołudnie poświecimy najmłodszym. Zapraszamy na żeglarskie warsztaty, gry plenerowe, spektakle interaktywne. O 15.00 mostek kapitański przejmą dorośli. Rozpocznie się legendarny Wielki Wyścig Butelkowy. Z nurtem Brdy będą walczyły załogi na łodziach własnoręcznie zbudowanych z butelek po napojach. O 16.30 symfoniczny koncert wakacyjnych przebojów. Usłyszymy znane hity w nowych, imponujących aranżacjach. Z wodniakami pożegnamy się jazzowo. O 18.00 wystąpi Aga Zayran i European Jazz Quartet

Ster na Bydgoszcz !

ROK 2018

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr: RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Gmina Rojewo z siedzibą przy ul. Rojewo 8, 88-111 Rojewo, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z art. 33 ust. 2-3 ww. ustawy.


I. Cel projektu:

Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych i/lub usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem na terenie gminy.

 

II. Działania możliwe do realizacji w ramach projektu:

 1. Wsparcie na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi i z niepełnosprawnościami świadczone
  w lokalnej społeczności,
  w tym:
  • tworzenie dziennych domów pobytu, środowiskowych domów samopomocy, klubów seniora, mieszkań wspomaganych, innych ośrodków zapewniających opiekę dzienną
   i całodobową
  • usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, usługi dziennych opiekunów, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzka, inne formy samopomocy, usługi asystenckie
  • rozwój nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych, np. teleopieka
  • wypożyczenie sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób (w tym pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i medycznego)
  • działania ukierunkowane na podnoszenie umiejętności opiekunów faktycznych służące poprawie jakości usług opiekuńczych (m.in.: kształcenie, poradnictwo)
 2. Inicjatywy ukierunkowane na rozwój i poprawę dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, w tym:
 • usługi szkoleniowe, doradcze i specjalistyczne dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą
 • poradnictwo rodzinne, obejmujące wsparcie rodziny naturalnej i zastępczej, opieki nad osobą z niepełnosprawnościami
 1. Usługi w mieszkaniach wspomaganych, w tym
 • tworzenie miejsc pobytu
 • rozwój usług opiekuńczych, asystenckich oraz wspierających aktywność osoby w mieszkaniu
 1. Działania uzupełniające: aktywizacja społeczno-zawodowa (wyłącznie jako element któregoś z powyższych typów projektu) w tym:
 • usługi informacyjne, edukacyjne, terapeutyczne, poradnictwo prawne, psychologiczne, wsparcie indywidualne/grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych
  i umiejętności zawodowych.

III. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

 

 • Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminy Rojewo przy realizacji zadań obejmujących przedmiotowy projekt, w szczególności:

- wsparcie w organizacji i prowadzeniu miejsc krótkookresowego pobytu dziennego dla osób niesamodzielnych (klub seniora).

 

 

IV. Wymagania wobec partnera:

 

 • Partner musi być podmiotem ekonomii społecznej.
 • Partner musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług społecznych oraz dysponować odpowiednim potencjałem osobowym zdolnym do realizacji zadań przewidzianych.
 • Partner musi prowadzić w swojej działalności statutowej usługi społeczne jeśli będzie zaangażowanybezpośrednio w realizację usług społecznych w ramach projektu.


V. Zgłoszenie powinno zawierać:

 • Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z usługami społecznymi.
 • Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III a)
 • Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usług społecznych wraz z ich krótkim opisem.
 • Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach.
 • Deklarację gotowości przygotowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.
 • Dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących.
 • Oświadczenie, o nie podleganiu wykluczeniu z możliwości ubiegania się
  o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885
  z późn. zm.); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.); art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1417).
 • Zgłoszenie powinno wpłynąć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

VI. Opis kryteriów branych pod uwagę w wyborze partnera

 • Spełnienie wymogów formalnych (oświadczenia o których mowa w pkt V e – V g.)
 • Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z usługami społecznymi. Max. 30 pkt
 • Opis koncepcji udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III a). Max. 30 pkt.
 • Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usług społecznych wraz
  z ich krótkim opisem. Max. 30 pkt.
 • Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach. Max. 10 pkt.

VII. Termin składania ofert

Oferty w formacie .doc., docx. lub .pdf należy przesłać do dnia 12.06.2018 roku, do godziny 12:00 na adres e-mail: p.kazmierska@rojewo.pl

VIII. Osoby do kontaktów:

Informacji na temat ogłoszenia udziela:

Paulina Kaźmierska, Urząd Gminy Rojewo, pok. 9a, tel: 533 322 513, e-mail: p.kazmierska@rojewo.pl

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy

        Inauguracja regionalnych obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości połączona z uroczystą sesją sejmiku województwa oraz Forum Samorządowym, czyli spotkaniem samorządowców wszystkich szczebli odbędzie się 14 maja przed Urzędem Marszałkowskim w Toruniu. Podczas uroczystości rozpoczniemy akcję zbierania podpisów pod deklaracją na stulecie niepodległości: – Chcielibyśmy, by podpisy pod tym pamiątkowym dokumentem złożyło jak najwięcej mieszkańców naszego województwa. Zapraszamy wszystkich do wspólnego świętowania – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Do udziału w obchodach marszałek Piotr Całbecki oraz przewodniczący sejmiku Ryszard Bober zaprosili także między innymi parlamentarzystów, przedstawicieli środowisk naukowych, służb mundurowych, duchowieństwa, młodego pokolenia, organizacji pozarządowych oraz seniorów i kombatantów.

 

- Spotkanie odbędzie się w szczególnych okolicznościach - na placu przed Urzędem Marszałkowskim. Chcemy w ten sposób wspólnie świętować z mieszkańcami regionu. To tam będziemy składać pierwsze podpisy pod deklaracją w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

 

Do składania podpisów pod deklaracją zapraszamy wszystkich mieszkańców. O przekazanie kart z treścią deklaracji, na których będzie można składać podpisy, poprosimy 14 maja samorządowców i innych uczestników uroczystości. Treść deklaracji.

 

W programie poniedziałkowych obchodów znalazło się także podniesienie flagi na maszt, inscenizacja wizyty w regionie marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Ignacego Jana Paderewskiego w klimacie lat 20-tych oraz czytanie fragmentów „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Wydarzenie odbędzie się w oprawie muzyki fortepianowej, wystąpi też Orkiestra Wojskowa z Torunia. Po oficjalnej uroczystości zapraszamy na piknik rodzinny.

 

Pierwszym akcentem regionalnych obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości było umieszczenie na frontonie gmachu Urzędu Marszałkowskiego tablicy z apelem o wspólne świętowanie jubileuszu (więcej). W kwietniu, podczas sesji sejmiku województwa podejmowaliśmy rówieśników Niepodległej – seniorów urodzonych w latach 1912-1918, którzy sięgają pamięcią pierwszych lat restytucji odrodzonego państwa polskiego. Wszyscy zostali odznaczeni wybitymi z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości medalami marszałka województwa Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis, jako pierwsi złożyli też podpisy pod deklaracją na stulecie niepodległości (więcej). Wkrótce przedstawiciele samorządu województwa złożą też wizyty innym rówieśnikom Niepodległej z regionu.

 

O innych wydarzeniach związanych z obchodami 100-lecia Niepodległej informujemy w naszej zakładce.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

9 maja 2018 r.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 4 maja 2018 r. Urząd Gminy Rojewo będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

Dyrekcja Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Rojewie, zleci firmie lub rolnikowi z terenu Gminy Rojewo wywiezienie szlaki z zaplecza Szkoły Podstawowej w Rojewie.


Kontakt telefoniczny: 533322591-sekretariat
533322592-zastępca dyrektora

W odpowiedzi na duże zainteresowanie mieszkańców Gmina Rojewo planuje uzyskać dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych.

Zgodnie z regulaminem programu priorytetowego EKOpiec 2018, aby uzyskać dotację gmina wystąpi
w imieniu mieszkańców będących beneficjentami końcowymi z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w terminie do 31.05.2018 r.

Dofinansowaniem objęte będą przedsięwzięcia związane z wymianą istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na kotły na paliwa stałe, kotły gazowe, olejowe i elektryczne. Materiały oraz urządzenia użyte do realizacji zadania będą musiały być fabrycznie nowe oraz spełniać wymagania wynikające z obowiązujących norm.

Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu, w wysokości
2 000 zł przy jednoczesnej dotacji ze strony gminy w wysokości 2 000 zł. Łączna kwota dofinansowania inwestycji to 4 tys. złotych. Maksymalny limit środków do pozyskania z WFOŚiGW dla Gminy Rojewo to 20 000,00 zł, co oznacza, że wspartych zostanie 10 inwestycji.

Kolejne dotacje na tego typu przedsięwzięcia będą realizowane w dalszych latach.

Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, która posiada tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się budynek, wynikający z prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego
i wykorzystuje nieruchomość wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Nabór wśród mieszkańców będzie prowadzony od dnia wejścia w życie kwietniowej uchwały Rady Gminy o udzieleniu dofinansowania kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych tj. 14 dni po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, czyli
w dniach 9-18 maja 2018 r.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest wypełnienie przez Wnioskodawcę wniosku
o udzielenie dotacji i złożenie go w okresie trwania naboru.

Regulamin udzielania dotacji oraz wniosek i niezbędne załączniki dostępne będą po kwietniowej sesji Gminy Rojewo na stronie www.rojewo.pl oraz w siedzibie Urzędy Gminy.

Wnioski, które spełnią wszystkie kryteria zostaną poddane publicznemu losowaniu. Wylosowanych  zostanie  10 wniosków kwalifikujących się do dofinansowania. Wszystkie pozostałe wnioski zostaną kolejno wylosowane i wpisane na listę rezerwową.

Wnioskodawca zobowiązany będzie zrealizować zadanie po podpisaniu Umowy , jednak nie później niż do 30 września 2018 r.

               Szanowni mieszkańcy Gminy Rojewo w najbliższym czasie na terenie części Gminy Rojewo mają rozpocząć się prace związane z budową sieci światłowodowej umożliwiającej dostęp do Internetu szerokopasmowego. Do wybudowanej sieci zostaną podłączone szkoły prowadzone przez Gminę Rojewo i inne podmioty oraz właściciele posesji prywatnych znajdujących się na trasie przebiegu sieci światłowodowej do szkół. Gmina Rojewo wyraziła zgodę na budowę sieci światłowodowej na działkach szkolnych, które są jej własnością.

          Firma Wasko S.A. realizująca wspomnianą wyżej budowę, prosi o wyrozumiałość i podjęcie współpracy przez właścicieli nieruchomości znajdujących się na trasie przebiegu sieci światłowodowej, polegającej na wyrażeniu zgody na ułożenie światłowodu na ich nieruchomościach. Przedmiotowa inwestycja realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 ,,Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.

            Gmina Rojewo nie jest Inwestorem przedmiotowej budowy. Inwestorem jest NEXERA sp. z o.o., na której rzecz budowę realizować będzie Wasko S.A. Koordynatorem ze strony Wasko S.A. jest pan Artur Stalmirski tel. 507 066 839.

 

 

 

I edycja konkursu dla mieszkańców woj. kujawsko - pomorskiego „Twoja ulubiona trasa rowerowa w województwie kujawsko - pomorskim”

Drodzy Mieszkańcy!

Czy są wśród Was entuzjaści wycieczek rowerowych? Nie wyobrażacie sobie weekendu bez Waszych ulubionych dwóch kółek? Do pracy jeździcie rowerem? Świetnie się składa! Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez serwis aukcji transportowych Clicktrans.pl. Jedyne, co musisz zrobić to przekonać nas, że to właśnie Twoja ulubiona trasa rowerowa ma w sobie to coś! Oceniamy nie samą trasę, ale atrakcyjność jej przedstawienia.

 

Forma pracy:

 • mapa + opis
 • tekst do dwóch stron A4, w formacie .doc lub .pdf
 • zdjęcia lub materiał filmowy (Twojego autorstwa)

 

Zasady:

1. Do udziału w konkursie zapraszamy mieszkańców woj. kujawsko - pomorskiego w wieku od 15
do 115 lat J

2. Proponowana przez Ciebie trasa powinna znajdować się w większości w obrębie województwa kujawsko - pomorskiego.

3. Nie ograniczamy konkursu tylko do oficjalnie wyznaczonych szlaków rowerowych! Tematem Twojej pracy może być dowolna, ulubiona trasa J

4. Praca może być napisana w języku polskim lub angielskim.

 

SUMA NAGRÓD 1500 zł

I miejsce: 1000zł

II miejsce: 500 zł

 

Aby wziąć udział w konkursie wyślij swoją pracę na adres mailowy: konkurs@clicktrans.pl W temacie maila wpisz: Moja trasa rowerowa

Zwycięskie prace zostaną opublikowane na blogu http://www.info.clicktrans.pl/ lub https://clicktrans.com/blog/ w celu promocji trasy w Polsce i za granicą.

Czekamy na Twoją pracę konkursową do 2 maja 2018 r.

Więcej szczegółów i regulamin pod adresem: https://clicktrans.pl/info/konkurs-rowerowy-kujawsko-pomorskie

ROK 2018

Drodzy Państwo
Z okazji zbliżających się Św. Wielkanocnych składamy serdeczne życzenia, aby
w czas Świąt Wielkiej Nocy w Waszych sercach, rodzinach i domach zagościła
radość i spokój. Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie
duchowe napełni wszystkich spokojem i wiarą, da siłę w pokonywaniu trudności i
pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.


Wójt Gminy Rojewo Rafał Żurowski oraz
Przewodnicząca i Radni Gminy Rojewo.

      Wójt Gminy Rojewo przypomina właścicielom, posiadaczom lub zarządzającym nieruchomością o obowiązku utrzymania ich w należytym stanie higieniczno – sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym w szczególności zwalczania gryzoni, insektów i szkodników.

        Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rojewo obowiązkowi deratyzacji podlega zabudowany obszar Gminy Rojewo. Termin przeprowadzenia deratyzacji:

 1. okres wiosenny od 1 kwietnia do 30 kwietnia danego roku,
 2. okres jesienny od 1 września do 30 września danego roku.

Deratyzację należy również przeprowadzić w przypadku pojawienia się zwiększonej ilości gryzoni.

Metropolia Bydgoszcz i Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego
zapraszają firmy oraz osoby poszukujące pracy
na „Sobotę z pracodawcą – Drzwi otwarte w firmach”

„Sobota z pracodawcą” to cykl spotkań dedykowanych osobom poszukującym zatrudnienia oraz firmom oferującym nowe miejsca pracy. To już kolejna edycja akcji, w ramach której zaproszenia do udziału w wydarzeniu kierowane są do mieszkańców i pracodawców, którzy swoją działalność prowadzą na terenie Bydgoszczy oraz gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Metropolia Bydgoszcz.

Formuła „drzwi otwartych” stanowi wyjątkową okazję na promocję firmy oraz wsparcie procesu rekrutacyjnego. Dla firm to możliwość zaprezentowania siedziby, specyfiki i potencjału oraz do przedstawienia aktualnych ofert pracy.
Dla osób poszukujących zatrudnienia to szansa na pokazanie siebie i pozostawienie CV bezpośrednio u potencjalnego pracodawcy.

         Tegoroczne spotkania odbędą się 21 kwietnia, w godz. od 9.00 do 13.00.  Zgłoszenia pracodawców do uczestnictwa w projekcie należy przesyłać do 5 kwietnia na adres email: maciej.gorecki@barr.pl

Szczegółowe informacje:

http://www.metropoliabydgoszcz.pl/2018/03/sobota-z-pracodawca-zaproszenie.html

www.sobota.bydgoszcz.pl .

 

W dniu 23.03.2018 r. biura Urzędu Gminy oraz Urzędu Stanu Cywilnego będą czynne w godzinach 7:15 - 12:30. Za utrudnienia przepraszamy.

       Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy w Metropolii Bydgoszcz, Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze organizuje kolejną edycję Giełdy Pracy – Work Park, skierowaną do przedsiębiorców oraz osób poszukujących lub chcących zmienić pracę.

 

Wydarzenie odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2018 r., w godzinach 9.00-17.00, w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym przy ul. Gdańskiej 187. Wstęp jest bezpłatny.

 

Organizatorzy zapraszają wszystkie osoby poszukujące zatrudnienia oraz przedsiębiorców z regionu. Będzie to doskonała okazja do zaprezentowania firmy w gronie innych pracodawców z regionu, a także szansa na nawiązanie bezpośredniego kontaktu z potencjalnymi kandydatami do pracy.

 

Drugiej edycji Giełdy Work Park towarzyszyć będą Targi CV, przeznaczone przede wszystkim dla młodzieży ze szkół średnich kształcącej się w konkretnych zawodach oraz kandydatów do szkół wyższych. Inicjatywa umożliwia pracodawcom spotkanie z  młodymi pracownikami, stawiającymi pierwsze, zawodowe kroki oraz wkraczającymi na rynek pracy.

 

Organizatorzy zapraszają do uczestnictwa oraz wystawiania stoisk przez firmy oraz placówki oświatowe z regionu. Poniższy link zawiera informacje szczegółowe na temat wydarzenia oraz druk formularza zgłoszeniowego:

http://www.metropoliabydgoszcz.pl/2018/03/gieda-pracy-w-bydgoszczy-dla-firm-i.html

 

ROK 2018

    W związku z trwającymi pracami konserwoacyjno - wdrożeniowymi  Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rojewie informujemy, że mogą występować czasowe problemy w dostepie do systemu.Za powstałe utrudnienia przepraszamy. 

   Jednocześnie informujemy, iż ogłoszenie z dnia 16 lutego 2018 r. o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży w miejscowościach Jezuicka Struga i Ściborze została zamieszczona na stronie www.rojewo.pl

 

Podpisz i wyślij JPK_VAT z Profilem Zaufanym

Coraz mniej czasu pozostało mikroprzedsiębiorcom na przesłanie pierwszego JPK_VAT (do 26 lutego). Aby mieć pewność skutecznej realizacji tego obowiązku, warto jak najszybciej założyć Profil Zaufany, a dzięki niemu szybko i bezpiecznie wysłać dokumenty do systemu skarbowego.

Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT).

JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie. Do podpisania JPK_VAT potrzebny jest bezpłatny Profil Zaufany (eGO) lub certyfikat kwalifikowany (płatny, komercyjny sposób autoryzacji danych).

Z Profilem Zaufanym na pewno się uda

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej.

Profil Zaufany można założyć przez internet, na dwa sposoby – za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub potwierdzając go w Punkcie Potwierdzającym.

Ważne: udając się do Punktu Potwierdzającego pamiętaj o zabraniu dowodu osobistego. Już teraz sprawdź jego ważność!

Wszystkie informacje oraz odpowiedzi na pytania jak założyć Profil Zaufany znajdziesz na stronie www.pz.gov.pl

Załóż Profil Zaufany – krok po kroku – zobacz film.

Dodatkowo, aby zapewnić płynny proces przesyłania JPK_VAT, Ministerstwo Finansów zdecydowało o czasowym uruchomieniu możliwości uwierzytelniania pliku tak zwanymi danymi autoryzującymi. Podobne rozwiązanie funkcjonuje przy podpisywaniu rocznego zeznania podatkowego.

Jak złożyć JPK_VAT?

Plik JPK można wygenerować i wysłać:

 • Samodzielnie i bezpłatnie przy użyciu narzędzi Ministerstwa Finansów (np. aplikacji e-mikrofirma). Więcej informacji TUTAJ,
 • Samodzielnie przez swój program księgowy,
 • Może to zrobić księgowy zatrudniony przez firmę,
 • Może to zrobić biuro rachunkowe przez swój program.

Ministerstwo Finansów udostępnia bezpłatne i bezpieczne narzędzie do utworzenia i wysłania JPK_VAT –  wejdź na www.jpk.mf.gov.pl i dowiedz się więcej.

Jak przygotować plik JPK_VAT i jak go podpisać Profilem Zaufanym?

Aby ułatwić przesyłanie JPK_VAT wszystkim tym, którzy wykorzystują programy księgowe, a chcą wykorzystać Profil Zaufany, Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło dedykowaną im usługę do podpisu pliku metadanych JPK_VAT.

Tutaj znajdziesz jej szczegóły: https://obywatel.gov.pl/podatki/podpisz-jpk_vat-profilem-zaufanym

Jeśli korzystasz z programu księgowego, wygenerowany w programie plik metadanych JPK_VAT przed wysłaniem możesz podpisać przy pomocy ww. usługi. W tym celu wybierz przycisk „Podpisz plik” i zaloguj się do swojego Profilu Zaufanego. Dodaj prawidłowo przygotowany w programie księgowym plik metadanych JPK_VAT, a następnie podpisz go Profilem Zaufanym z wykorzystaniem kodu autoryzacyjnego, który otrzymasz sms-em. Zapisz plik na dysku swojego komputera, a następnie prześlij za pomocą swojego programu księgowego.

Plik JPK_VAT może też przesłać za pomocą aplikacji udostępnionych przez Ministerstwo Finansów – TUTAJ.

Infolinia KIS i dyżury ekspertów w urzędach skarbowych

Informacje w zakresie zakładania Profilu Zaufanego (eGO) można uzyskać korzystając z infolinii Krajowej Informacji Skarbowej. Wystarczy, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00-18.00, zadzwonić pod numery 801 055 055 (z tel. stacjonarnych) oraz 22 330 03 30 (z tel. komórkowych). Po wybraniu w systemie zapowiedzi numeru 7 nastąpi przekierowanie do konsultantów w Ministerstwie Cyfryzacji, którzy odpowiedzą na wszelkie pytania związane z zakładaniem i potwierdzaniem bezpłatnego Profilu Zaufanego (eGO).  

Infolinia KIS czynna będzie także w soboty 17 i 24 lutego (w godzinach od 9 do 13).

Zachęcamy również do kontaktu z ekspertami w urzędach skarbowych.

W każdym urzędzie skarbowym w Polsce wyznaczeni są specjalni koordynatorzy do obsługi w zakresie JPK_VAT. Oni również będą pełnili dyżury 17 i 24 lutego (soboty).

Wydział Komunikacji

Ministerstwo Cyfryzacji

 

ROK 2018

       Od 2003 r. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy. W 2018 roku jednym z organizatorów jest również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. XVI Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918-2018.

W piętnastu dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 18 tysięcy gospodarstw indywidualnych. Laureaci Konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe – w ubiegłym roku zwycięzca został uhonorowany ciągnikiem o mocy 55 KM.

Konkurs jest jednym z wielu działań prewencyjnych prowadzonych przez Kasę na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Udział w Konkursie mogą brać zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne.

Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe. W skład komisji konkursowych wchodzą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie, reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwową Inspekcję Pracy, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Ochotniczą Straż Pożarną i inne instytucje działające w środowisku wiejskim. Zastosowanie się do ich rad i uwag przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń, a tym samym do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin.


Ważne terminy:

31.03.2018 r. - upływa termin zgłaszania udziału w konkursie

25.05.2018 r.- zakończenie etapu regionalnego konkursu

15.06.2018 r. - zakończenie etapu wojewódzkiego

09.07-27.07.2018 r. - wizytacja gospodarstw finałowych.

 

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Masz pomysł na biznes, ale brakuje Ci pieniędzy na jego realizację? A może chcesz utworzyć w swojej firmie nowe stanowisko pracy, ale potrzebujesz funduszy na jego wyposażenie? „Wsparcie w starcie” to program  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach którego można uzyskać bardzo korzystną pożyczkę, na obydwa te cele. Wsparcie w Starcie to:

 • nawet do 85.000 złotych na własny biznes lub do 25.500 na wyposażenie stanowiska pracy!
 • najniższe oprocentowanie na rynku (zaledwie 0,44% w skali roku)!
 • żadnych dodatkowych opłat i prowizji!
 • dogodne warunki spłaty!
 • brak skomplikowanych formalności!
 • brak potrzeby przygotowywania biznes planu!

Wnioski o pożyczkę przyjmuje Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego, ul. Unii Lubelskiej 4C, 85-059 Bydgoszcz. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj na stronę: www.barr.pl/wsparcie-w-starcie, zadzwoń: 885 550 196, 885 550 184 lub napisz: pawel.szarek@barr.pl

Program Wsparcie w Starcie - pomaga przyszłym i obecnym przedsiębiorcom

ROK 2018

Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!

 

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy.

 

Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT). JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie.

 

Z Profilem Zaufanym na pewno Ci się uda.

 

JPK_VAT to zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej. Dane pobierane są bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. JPK posiada określony układ i format (schemat xml), który ułatwia jego przetwarzanie.

 

Do prawidłowego złożenia i wysłania Jednolitego Pliku Kontrolnego potrzebny jest certyfikat kwalifikowany lub Profil Zaufany (eGO). JPK trzeba też uwierzytelnić.

 

Więcej o JPK – TUTAJ.

 

Mikroprzedsiębiorcy, którzy nie chcą mieć problemów z przesłaniem JPK_VAT, już dziś powinni  bezpłatnie założyć Profil Zaufany. To proste!

Załóż Profil Zaufany już dziś!

 

Jeżeli przedsiębiorcy już teraz założą Profil Zaufany będą dobrze przygotowani do wysyłki pierwszego JPK_VAT. Profil Zaufany da im gwarancję łatwego, szybkiego i bezpiecznego wysłania pliku JPK_VAT.

Jak to zrobić?

Profil Zaufany można założyć na dwa sposoby:

1.Przez internet za pośrednictwem bankowości elektronicznej

W tej opcji Profil Zaufany można założyć i potwierdzić w pełni online, 24h/7 dni w tygodniu. Warunek? Posiadanie konta w tych bankach: PKO Bank Polski SA, Bank Zachodni WBK, Bank Pekao, mBank, ING Bank Śląski, Millennium Bank lub konto na platformie Envelo.

 

Za pomocą konta bankowego szybko i bezpiecznie można założyć i potwierdzić Profil Zaufany. Chodzi o to, że dane w banku są wiarygodne (zostały uwierzytelnione podczas zakładania konta). Dlatego każdy - w tym przedsiębiorca - kto zdecyduje się na ten sposób założenia Profilu Zaufanego, nie musi już potwierdzać ich osobiście w urzędzie.

 

Krok 1: Wypełnij formularz o założenie Profilu Zaufanego w systemie bankowości elektronicznej.

Krok 2: Operację potwierdź bankowym kodem autoryzacyjnym. Na adres mailowy otrzymasz potwierdzenie założenia Profilu Zaufanego.

2.Przez internet potwierdzając go w Punkcie Potwierdzającym

Krok 1: Wejdź na stronę www.pz.gov.pl.

Krok 2: Wybierz możliwość założenia Profilu Zaufanego z potwierdzeniem w Punkcie Potwierdzającym. 

Krok 3: Wypełnij w internecie wniosek o założenie Profilu Zaufanego

Krok 4: Po założeniu Profilu w internecie należy odwiedzić Punkt Potwierdzający. Jest na to 14 dni od złożenia wniosku. Na stronie www.pz.gov sprawdź, gdzie znajduje się najbliższy Punkt Potwierdzający.

 

W całej Polsce funkcjonuje prawie 1500 takich Punktów. To m.in. urzędy skarbowe, inspektoraty ZUS, banki, urzędy miejskie, czy wojewódzkie.

 

Pełna lista punktów potwierdzających - TUTAJ.

Do czego jeszcze przydaje się Profil Zaufany?

Dzięki Profilowi Zaufanemu można m.in.:

 • Składać i sprawdzać dokumenty rozliczeniowe w ZUS i US
 • Złożyć wniosek o rejestrację działalności gospodarczej
 • Zgłosić utratę dokumentu tożsamości
 • Wystąpić o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego
 • Załatwić sprawy urzędowe dla swojej rodziny: becikowe, świadczenia rodzicielskie, Karta Dużej Rodziny, Świadczenie o Funduszu Alimentacyjnym
 • Uzyskać odpis aktu stanu cywilnego
 • Dziesiątki innych spraw.

Dlatego: przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!

Więcej informacji na stronie www.pz.gov.pl

 

Z poważaniem

Wydział Komunikacji

Ministerstwa Cyfryzacji

Urząd Stanu Cywilnego

w Rojewie

informuje, że z powodu aktualizacji Rejestru Mieszkańców Gminy Rojewo

w dniu 24 stycznia 2018r. (środa)

Biuro w godzinach

od 800 – do 1100

Będzie Nieczynne.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

ROK 2018

 I Miejscowości Ściborze, Topola, Liszkowo (Wola) droga Rojewo –   Wybranowo, Rojewo (droga kościelna)    

1. Pan Marcin Wiechecki  kom.  602 329 384                                  

II Miejscowości Liszkowo (oprócz Woli), Budziaki, Wybranowo

1. Pan Marcin Wiechecki  kom. 602 329 384

III Miejscowości Mierogoniewice, Płonkówko, Płonkowo, Rojewo (Huby)

1. Pan Adrian Łukasiewicz  kom. 662 297 111

IV Miejscowości Liszkowice, Żelechlin, Jaszczółtowo, Rojewo  (droga do wysypiska)

1. Pan Marcin Drzewiecki kom. 888 843 318

V Miejscowości Leśnianki, Dąbie, Glinki, Jurancice

1. Pan Artur Dąbrowski kom. 661 710 560

VI Miejscowości  Rojewice, Zawiszyn, Stara Wieś, Dąbrowa Mała

1. Gminna Spółka Wodna  kom. 509 532 877

VII Miejscowość Osiek Wielki, Osieczek, Glinno Wielkie, Jarki

1.Pan Marcin Wiechecki kom. 602 329 384

Likwidacja śliskości dróg gminnych (solarka):

1. Pan Marcin Wiechecki kom. 602 329 384

Wykonywanie prac do firmy wykonującej usługę zgłaszać będzie każdorazowo pracownik Urzędu Gminy Rojewo lub sołtys sołectwa na terenie którego znajduje się droga. 

Konieczność  odśnieżania dróg firma wykonująca usługę musi każdorazowo uzgadniać telefonicznie z pracownikiem Urzędu Gminy Rojewo  Panem Leszkiem Wołąkiewiczem.

Telefony dyżurne

URZĄD GMINY ROJEWO 35-113-90

Pan Wołąkiewicz Leszek 0 606 299 589

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

Inowrocław 0/52 353 72 28  kom. 662 176 766

REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH

Inowrocław 0/52 357-42-61

W dniu 8 stycznia 2018 r. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska przekazał do WIOŚ informację o możliwym wpływie w połowie bieżącego tygodnia pyłu saharyjskiego na jakość powietrza. Duże ilości pyłu znad Sahary w wyniku południowych wiatrów mogą dotrzeć przez Morze Śródziemne do zachodniej i środkowej Europy w ciągu najbliższych dni. Według prognoz we wtorek 9 stycznia największe ilości pyłu znad Sahary mają dotrzeć do Włoch w region alpejski oraz znaczna koncentracja może występować w całych Niemczech, krajach Beneluksu  i na Wyspach Brytyjskich. Do połowy tygodnia pył saharyjski najprawdopodobniej dotrze do południowej Skandynawii.

Opadający pył może osiadać np. na szybach i karoseriach samochodowych. Bieżące dane ze stacji monitoringu powietrza nie wskazują, że ma on wpływ na jakość powietrza.

 

Opad pyłu obserwowany jest na terenie Bydgoszczy

ROK 2018