OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 35 ust. 1. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) Wójt Gminy Rojewo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu.

L.p.

Oznaczenie nieruchomości

Obręb ewidencyjny

Powierzchnia

Przeznaczenie

Wysokość czynszu najmu

1.

Lokal użytkowy

działka 65/3

kw BY1I/00038376/5

Glinno Wielkie

32 m2

garaż

32 m2 x 2,00 zł + 23 % VAT = 78,72 / m-c

 

Dla w/w nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Lokal przeznaczony na garaż.

Termin najmu od 1 grudnia 2014 r.

 

Terminy wnoszenia opłat: do 10 dnia każdego miesiąca.

 

Nieruchomość zostanie oddana do najmu na okres 3 lat.

 

Wójt Gminy Rojewo - Rafał Żurowski

zaprasza na wystawę archeologiczną, która odbędzie się dnia 22.10.2014 r.

Wystawa archeologiczna podsumowuje sześcioletnie badania archeologiczne

dr hab. Małgorzaty Grupy prowadzone na terenie Gminy Rojewo.

 

PROGRAM WYSTAWY

ARCHEOLOGICZNEJ

 

10:00 – MSZA ŚW. W KOŚCIELE PARAFIALNYM W PŁONKOWIE

11:00 – PRZEJAZD DO DWORU BIESIADNEGO W ROJEWIE

11:30 – PRZYWITANIE PRZYBYŁYCH GOŚCI

11:45 – POKAZ MULTIMEDIALNY ORAZ POKAZ MODY DWORSKIEJ PROWADZONY PRZEZ

DR HAB. MAŁGORZATĘ GRUPA

12:30 – OTWARCIE WYSTAWY ARCHEOLOGICZNEJ

13:00 – POKAZ BRACTWA WOJOWNIKÓW „KRUKI”

13:30 - POCZĘSTUNEK                                                                   

                                                 Rojewo, dn. 14.10.2014 r

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 35 ust. 1. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póżn. zm.) Wójt Gminy Rojewo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy.

 

L.p.

 

Oznaczenie nieruchomości

 

Obręb ewidencyjny

 

Powierzchnia

 

Przeznaczenie

Wartość dzierżawy [dt/rok]

 

1.

 

Część działki nr 50/2

KW 30786

 

Jezuicka Struga

 

0,9500 ha

 

Rola kl V – 0,9100 ha

Łąka kl V – 0,0400 ha

 

1,79 dt pszenicy / rok

 

2.

 

Część działki nr 50/2

KW 30786

 

Jezuicka Struga

 

1,0000 ha

 

Rola kl V – 1,0000 ha

 

 

1,90 dt pszenicy / rok

 

3.

 

Działka nr 42/1

KW BY1I/00015418/5

 

Wybranowo

 

0,1500 ha

 

Rola kl II

 

 

0,8 dt pszenicy

 

 

Dla działek w Jezuickiej Strudze obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowe działki położone na terenach przeznaczonych pod zabudowę produkcyjno – usługową (P/U).

Dla działki w Wybranowie brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Terminy wnoszenia opłat: I rata do 30 czerwca, II rata do 30 listopada każdego roku.

Nieruchomości zostaną wydzierżawione na okres 3 lat.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 14.10.2013 r. do dnia 05.11.2013 r.

Rojewo, 14.10.2014r.

O g ł o s z e n i e

Wójt Gminy Rojewo ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości Gminy Rojewo położonych w miejscowościach

1. Ściborze:

- działka nr  9/39 o pow. 0,1339 ha, Rola Kl. II, Księga wieczysta nr BY1I/00038389/9

Cena wywoławcza:  29.000,00-zł., Wadium: 2.900,00 zł., Minimalne postąpienie 290,00 zł

W/w działka położona jest w centralnej części miejscowości, przy drodze powiatowej Inowrocław - Osiek Wielki. Dojazd do działek zapewnia droga wewnętrzna, która przebiega przez nowo powstające osiedle domków jednorodzinnych. W sąsiedztwie znajduje się szkoła podstawowa, boisko wielofunkcyjne, plac zabaw dla dzieci, świetlica wiejska, „małe przedszkole” oraz sklepy spożywcze.

2. Mierogoniewice:

- działka nr 37/8 o pow. 0,1650 ha, Rola Kl. IIIa, Księga wieczysta nr BY1I/00038367/9

Cena wywoławcza:  30.000,00-zł. Wadium: 3.000,00 zł., Minimalne postąpienie 300,00 zł.

W/w działka położona jest w centralnej części miejscowości, przy drodze powiatowej Płonkowo – Wierzchosławice. W miejscowości funkcjonuje świetlica wiejska. W odległości 2 km znajduję się szkoła podstawowa, przedszkole, boisko sportowe z placem zabaw oraz sklepy spożywcze.

Dla przedmiotowych nieruchomości wydano decyzje o warunkach zabudowy.

Działki przeznaczone do sprzedaży są wolne od obciążeń.

Przetarg odbędzie się dnia 13 listopada 2014 r. w Urzędzie Gminy Rojewo pokój nr 16 w następujących godzinach:

Ściborze: dz. nr 9/39 - 1000, 

Mierogoniewice: dz. nr 37/8  -  1015

Do wylicytowanej kwoty doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Poprzednie przetargi przeprowadzone w dniach dnia 15.05.2014 r.  oraz 28.07.2014 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, nie później niż 3 dni przed przetargiem tj. do dnia 10 listopada 2014 r. /włącznie/.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Rojewo BS w Pruszczu Pomorskim O/Rojewo nr 37817010180000013020000050.

Osobie, która w wyniku przetargu została ustalona nabywcą, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, innym osobom wadium zostanie zwrócone. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Osoba ustalona jako nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty sądowe. Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Rojewo, pok. nr 9 lub pod nr tel. 05235113-24 lub 90 w. 25.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

CZYNNE: W każdą środę od godziny 10:00 do 18:00 oraz w każdą sobotę od godziny 07:15 do 15:15

88-111 Rojewo, Dawne składowisko odpadów,

tel. 533 322 509, www.rojewo.pl,

e-mail: gospodarka.odpadami@rojewo.pl