ROK 2023
ROK 2023

Szanowni Państwo,

rozpoczynamy konsultacje społeczne projektu dokumentu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego (dalej: Strategii ZIT) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko w ramach udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

Strategia ZIT to podstawowy dokument o charakterze strategicznym i operacyjnym umożliwiający wdrażanie ZIT, a także określający ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć. Strategia ZIT wskazuje: Wizję Rozwoju, Cele Strategiczne, Priorytety Rozwojowe, Kierunki Działań oraz zawiera listę projektów przewidzianych do realizacji w ramach alokacji ZIT przewidzianej w programie regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Wyznaczone cele i kierunki wynikają z przeprowadzonej na potrzeby tego dokumentu diagnozy, wskazującej na najważniejsze problemy i wyzwania, na jakie należy odpowiedzieć na poziomie ZIT Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Misją BydOF jest trwały i zrównoważony rozwój Metropolii Bydgoszcz oraz podniesienie poziomu i jakości życia jej mieszkańców. W związku z faktem, iż na dzień dzisiejszy został opracowany projekt dokumentu Strategii ZIT wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, przed zakończeniem prac chcemy poznać opinię mieszkańców.

Prognoza oddziaływania na środowisko dla dokumentu Strategii ZIT została opracowania na podstawie Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn.zm.), z uwzględnieniem pełnego zakresu Prognozy w oparciu o całość zapisów art. 51, ust. 2 i art. 52 ust. 1 i 2.

Zgłaszanie uwag

Opracowany projekt ww. dokumentów dostępny będzie w dniach od 31 marca 2023 r. do dnia  21 kwietnia 2023 r. :

  • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Bydgoszczy pod adresem: https://bip.um.bydgoszcz.pl/,
  • w siedzibie Urzędu Miejskiego Bydgoszczy (Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego), przy ul. Jagiellońskiej 61, 85-027Bydgoszcz,
  • pod Iinkiem zamieszczonym na materiałach informacyjnych dotyczących ww. dokumentów  zamieszczonych na stronach urzędów Gmin/Starostw wchodzących w skład Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego tj. gmin członkowskich Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz.

 

Wnioski i uwagi do projektu Strategii ZIT oraz Prognozy można wnosić:

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wysyłając wypełniony formularz na adres e-mail angelika.daron@um.bydgoszcz.pl),
  • w formie pisemnej (poprzez wypełnienie formularza uwag i wniosków dostępnego w wersji Word) na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy, Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego, ul. Jagiellońska 61, 85-027 Bydgoszcz,
  • ustnie do protokołu w miejscu wyłożenia dokumentów - siedzibie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego w Bydgoszczy pod adresem: 85-027 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 61.

https://bip.um.bydgoszcz.pl/artykul/1175/3213/konsultacje-spoleczne-projektu-dokumentu-strategii-zintegrowanych-inwestycji-terytorialnych-bydgoskiego-obszaru-funkcjonalnego-2030-wraz-z-prognoza-oddzialywania-na-srodowisko

ROK 2023
ROK 2023

        W związku z zaistniałym incydentem dotyczącym sugerowania przez agenta ubezpieczeniowego rozszerzenia ubezpieczenia KRUS i powoływania się na rekomendację Urzędu w tym zakresie, uprzejmie wyjaśniam, że Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego realizuje zadania wynikające z przepisów ustawy z dnia
20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 2023, poz. 208), polegające m.in. na obejmowaniu ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym rolników. KRUS nie prowadzi działalności mającej na celu ubezpieczania na życie lub ubezpieczania majątku. Tym samym powoływanie się przez agentów ubezpieczeniowych świadczących przedmiotowe usługi  na referencje Kasy jest niezgodne z prawdą.

Fundusz Składkowy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego współpracuje jedynie z AGRO Ubezpieczeniami TUW. W ramach tej współpracy Kasa nie przekazuje agentom ubezpieczeniowym danych osobowych swoich klientów.

Proszę Ubezpieczonych i Świadczeniobiorców KRUS o informowanie jednostek terenowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o każdym zdarzeniu,
w ramach którego agenci ubezpieczeniowi wykorzystują markę KRUS niezgodnie z jej przeznaczeniem bądź sugerują, że dane osobowe pozyskali z Urzędu.

 

                       Dyrektor OR KRUS w Bydgoszczy

                       Kamil Szulc

ROK 2023
ROK 2023

       W dniu 15.02.2023 r. do Urzędu Gminy w Rojewie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Aktywności Społecznej na realizację zadania publicznego pn.”Organizacja biegu szlakiem-Żołnierzy Wyklętych”.  Wobec powyższego zgodnie art. 19a ust 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 

       Uwagi można zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy w biurze obsługi interesanta, drogą elektroniczną na adres e-mail: szoik@rojewo.pl

1. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego.

Biuro ZIT jest na końcowym etapie opracowywania Strategii ZIT BydOF.

 

Wobec powyższego wspólnie z SMB przygotowaliśmy dla Państwa krótką ankietę, w której możecie przedstawić swoje opinie i oczekiwania odnoście gminy oraz całego obszaru Metropolii Bydgoszcz. Badanie pozwoli na ujęcie kluczowych wyników w Strategii ZIT BydOF i podparcie budowanych w Strategii celów i pakietów działań.

Udział w badaniu jest dobrowolny, a wyniki ankiety całkowicie anonimowe. Bardzo proszę o udzielenie możliwie dokładnych i przemyślanych odpowiedzi.

 

Link do ankiety: https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vvzyjdjov7uzj7wcgmwom13z