ROK 2023

ROK 2023

ROK 2023ROK 2023

Jednocześnie informujemy, że dnia 30.10 br. (tj. poniedziałek) w trakcie zajęć lekcyjnych zostaną wręczone nagrody wszystkim dzieciom biorącym udział w konkursie oraz nagrodzonym i wyróżnionym.

Poniżej prezentujemy wszystkie prace nadesłane na konkurs.

\

 

,,WIEM JAK SEGREGOWAĆ''

ROK 2023
ROK 2023

ROK 2023

ROK 2023

ROK 2023

        INFORMACJA                     

  w sprawie zbiórki odpadów wielkogabarytowych

 

           Informujemy, iż w dniach 21,22 września br. planowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych, pochodzących z gospodarstw domowych.

Do odpadów tych zaliczmy m.in.:

 - dywany, zabawki dużych rozmiarów, wersalki, tapczany, łóżka, materace, wykładziny.

 Odpady wielkogabarytowe będą odbierane systemem obwoźnym, po uprzednim zgłoszeniu. 

Zgłoszenia przyjmowane są w tut. Urzędzie Gminy w Rojewie do dnia 15 września br. osobiście (pok. nr 3) lub pod numerem telefonu: 533-322-509, (52) 3511390 wew. 17.

W zgłoszeniu należy podać adres nieruchomości, ilość i rodzaj odpadów oraz nr telefonu. Odebrane zostaną tylko te odpady, które zostaną zgłoszone i wystawione przed posesję w miejscu dostępnym i widocznym dla Wykonawcy.

Odpady wielkogabarytowe należy wystawić przed posesję najpóźniej do godz. 7.00 w wyznaczonym dniu zbiórki.

 

ROK 2023

ROK 2023

ROK 2023
ROK 2023
ROK 2023
ROK 2023
ROK 2023
ROK 2023

Szanowni Państwo,

rozpoczynamy konsultacje społeczne projektu dokumentu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego (dalej: Strategii ZIT) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko w ramach udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

Strategia ZIT to podstawowy dokument o charakterze strategicznym i operacyjnym umożliwiający wdrażanie ZIT, a także określający ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć. Strategia ZIT wskazuje: Wizję Rozwoju, Cele Strategiczne, Priorytety Rozwojowe, Kierunki Działań oraz zawiera listę projektów przewidzianych do realizacji w ramach alokacji ZIT przewidzianej w programie regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Wyznaczone cele i kierunki wynikają z przeprowadzonej na potrzeby tego dokumentu diagnozy, wskazującej na najważniejsze problemy i wyzwania, na jakie należy odpowiedzieć na poziomie ZIT Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Misją BydOF jest trwały i zrównoważony rozwój Metropolii Bydgoszcz oraz podniesienie poziomu i jakości życia jej mieszkańców. W związku z faktem, iż na dzień dzisiejszy został opracowany projekt dokumentu Strategii ZIT wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, przed zakończeniem prac chcemy poznać opinię mieszkańców.

Prognoza oddziaływania na środowisko dla dokumentu Strategii ZIT została opracowania na podstawie Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn.zm.), z uwzględnieniem pełnego zakresu Prognozy w oparciu o całość zapisów art. 51, ust. 2 i art. 52 ust. 1 i 2.

Zgłaszanie uwag

Opracowany projekt ww. dokumentów dostępny będzie w dniach od 31 marca 2023 r. do dnia  21 kwietnia 2023 r. :

  • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Bydgoszczy pod adresem: https://bip.um.bydgoszcz.pl/,
  • w siedzibie Urzędu Miejskiego Bydgoszczy (Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego), przy ul. Jagiellońskiej 61, 85-027Bydgoszcz,
  • pod Iinkiem zamieszczonym na materiałach informacyjnych dotyczących ww. dokumentów  zamieszczonych na stronach urzędów Gmin/Starostw wchodzących w skład Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego tj. gmin członkowskich Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz.

 

Wnioski i uwagi do projektu Strategii ZIT oraz Prognozy można wnosić:

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wysyłając wypełniony formularz na adres e-mail angelika.daron@um.bydgoszcz.pl),
  • w formie pisemnej (poprzez wypełnienie formularza uwag i wniosków dostępnego w wersji Word) na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy, Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego, ul. Jagiellońska 61, 85-027 Bydgoszcz,
  • ustnie do protokołu w miejscu wyłożenia dokumentów - siedzibie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego w Bydgoszczy pod adresem: 85-027 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 61.

https://bip.um.bydgoszcz.pl/artykul/1175/3213/konsultacje-spoleczne-projektu-dokumentu-strategii-zintegrowanych-inwestycji-terytorialnych-bydgoskiego-obszaru-funkcjonalnego-2030-wraz-z-prognoza-oddzialywania-na-srodowisko

ROK 2023
ROK 2023

        W związku z zaistniałym incydentem dotyczącym sugerowania przez agenta ubezpieczeniowego rozszerzenia ubezpieczenia KRUS i powoływania się na rekomendację Urzędu w tym zakresie, uprzejmie wyjaśniam, że Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego realizuje zadania wynikające z przepisów ustawy z dnia
20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 2023, poz. 208), polegające m.in. na obejmowaniu ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym rolników. KRUS nie prowadzi działalności mającej na celu ubezpieczania na życie lub ubezpieczania majątku. Tym samym powoływanie się przez agentów ubezpieczeniowych świadczących przedmiotowe usługi  na referencje Kasy jest niezgodne z prawdą.

Fundusz Składkowy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego współpracuje jedynie z AGRO Ubezpieczeniami TUW. W ramach tej współpracy Kasa nie przekazuje agentom ubezpieczeniowym danych osobowych swoich klientów.

Proszę Ubezpieczonych i Świadczeniobiorców KRUS o informowanie jednostek terenowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o każdym zdarzeniu,
w ramach którego agenci ubezpieczeniowi wykorzystują markę KRUS niezgodnie z jej przeznaczeniem bądź sugerują, że dane osobowe pozyskali z Urzędu.

 

                       Dyrektor OR KRUS w Bydgoszczy

                       Kamil Szulc

ROK 2023
ROK 2023

       W dniu 15.02.2023 r. do Urzędu Gminy w Rojewie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Aktywności Społecznej na realizację zadania publicznego pn.”Organizacja biegu szlakiem-Żołnierzy Wyklętych”.  Wobec powyższego zgodnie art. 19a ust 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 

       Uwagi można zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy w biurze obsługi interesanta, drogą elektroniczną na adres e-mail: szoik@rojewo.pl

1. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego.

Biuro ZIT jest na końcowym etapie opracowywania Strategii ZIT BydOF.

 

Wobec powyższego wspólnie z SMB przygotowaliśmy dla Państwa krótką ankietę, w której możecie przedstawić swoje opinie i oczekiwania odnoście gminy oraz całego obszaru Metropolii Bydgoszcz. Badanie pozwoli na ujęcie kluczowych wyników w Strategii ZIT BydOF i podparcie budowanych w Strategii celów i pakietów działań.

Udział w badaniu jest dobrowolny, a wyniki ankiety całkowicie anonimowe. Bardzo proszę o udzielenie możliwie dokładnych i przemyślanych odpowiedzi.

 

Link do ankiety: https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vvzyjdjov7uzj7wcgmwom13z