Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 grudnia 2016 r. zmieniają się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.

Od 1 grudnia 2016 r. kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

  •   70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 2.838 zł 60 gr
  • 130% tego wynagrodzenia, tj. 5.271 zł 60 gr.

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 18 listopada 2016 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2016 r. (4.055 zł 04 gr).

Jednocześnie Kasa informuje, że graniczne kwoty przychodu dla 2016 r, stosowane przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent, wynoszą odpowiednio:

  • 70% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń, tj. 34.054 zł 40 gr,
  • 130% takich wynagrodzeń, tj. 63.243 zł 30 gr.

Więcej w informacji o zawieszeniu (zmniejszeniu) emerytury/renty rolniczej w związku z osiąganiem przychodu przez emeryta/rencistę na stronie www.krus.gov.pl.

 

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

listopad

Komunikat przekazany z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Bakterie Salmonella w partiach jaj z Fermy Drobiu " Wozniak":

3PL30051328, 3PL30101312 i 3PL08101301

Spożycie jest potencialnie groźne dla zdrowia !

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Inowrocławiu, iż za kilka dni ruszy I- sza edycja ogólnopolskich i bezpłtanych szkoleń dla kobiet z technik samoobrony. Zajecia prowadzą najlepsi instruktorzy Wojska Polskiego w zakresie walki wręcz i samoobrony. Osoby odpowiedzialne za udzielanie informacji z ramienia Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Inowrocławiu:

mjr Jacek TECŁAW - tel. 261 436 740

kpt. Andrzej WICLEBEN - tel. 261 436 741

Na terenie administrowanym przez WKU w Inowrocławiu zajęcia prowadzone będą w: 

Centrum Szkolenia Altylerii i Uzbrojenia 

w Toruniu

ul. Sobieskiego 36

koordynator szkolenia: kpt. Robert Wysocki (tel. 261 432 426, kom. 696 479 890, email: cwfis@wp.pl

oraz

1. Brygady Logistycznej

Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 2

koordynator szkolenia: kpt. Natalia Delińska (tel. 605 738 499, email: 1blog.press@ron.mil.pl)

Więcej informacji pod linkiem: www.mon.gov.pl/samoborona-kobiet/

CZK.6335.1.51.2016                                                                                                       Bydgoszcz, 23 listopada 2016 r.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 48

 


Zjawisko:  Mgła
Stopień zagrożenia: 1
Obszar: województwo kujawsko-pomorskie, subregion południowo-wschodni
Ważność: od godz. 16:00 dnia 23.11.2016 do godz. 10:00 dnia 24.11.2016
Przebieg:  Prognozuje się wystąpienie na znacznym obszarze mgły ograniczającej widzialność od 50 m do 200 m.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk:  Piotra Szewczak
Źródło informacji: IMGW-PIB,  


                                                                                                        Jacek Wróblewski

                                                                                            (dyżurny sporządzający meldunek)
 

Gmina Rojewo informuje, że zakończyła zadanie pn. ,,Demontaż, transport i unieszkodliwianie  wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rojewo”  w 2016 r. Przedsięwzięcie było realizowane z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Dzięki otrzymanym środkom udało się unieszkodliwić ponad 67 ton płyt azbestowo cementowych, które pochodziły z 18 nieruchomości z terenu gminy.

Jednocześnie informujemy, że WFOŚiGW ogłosił listę przedsięwzięć priorytetowych na 2017 r. wśród których jest m. in. wspieranie unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. W związku z powyższym  osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, które planują przyszłym roku skorzystać z dofinansowania obejmującego następujące koszty kwalifikowane: demontaż, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest mogą złożyć w Urzędzie Gminy Rojewo (pokój nr 4 lub 12) stosowny wniosek o wymianę pokrycia dachowego z płyt azbestowo – cementowych lub usunięcia odpadów azbestowych zmagazynowanych na terenie nieruchomości do 31 grudnia 2016 r.

Z dofinansowania będą mogły skorzystać tylko te nieruchomości, które zostały ujęte w gminnej inwentaryzacji odpadów azbestowych. Właściciele, na których będzie w 2017 r. prowadzony demontaż pokryć dachowych muszą przedłożyć uwierzytelnioną kopię zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, złożonego w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu.

Demontażem, transportem i utylizacją odpadów azbestowych w zgłoszonych lokalizacjach na terenie Gminy zajmie się firma wyłoniona w drodze przetargu lub zapytania ofertowego, a całe zadanie musi być rozliczone z WFOŚiGW do 30 października 2017 r.

Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy w pok. nr 4 lub na stronie internetowej www.rojewo.pl w zakładce: dokumenty do pobrania, inne dokumenty.

Ponadto informujemy, że nowe pokrycia dachowe właściciel nieruchomości musi wykonać we własnym zakresie.

1. Wniosek o demontaż azbestu,

2. Wniosek o odbiór azbestu.

listopad
listopad

11 listopada 2016r. w kościele pw.  Najświętszej Marii Panny Wspomożycielki Wiernych w Rojewie odbyła się uroczysta masz św. w intencji Ojczyzny z okazji 98 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Podczas jej trwania uczniowie z Gimnazjum w Rojewie przygotowali prawdziwą lekcję historii i patriotyzmu przypominając nam najważniejsze wydarzenia z historii naszego kraju.

Po wyjątkowym nabożeństwie okolicznościowe przemówienie wygłosiła Przewodnicząca Rady Gminy pani Joanna Mąka. Wysłuchaliśmy także piosenek patriotycznych w wykonaniu zespołów „Wrzos” i „Ale babki”. Przyznać trzeba, że niektóre pieśni, przywołujące trudy i znoje żołnierskiego życia, zakręciły łzy wzruszenia czy współczucia. Jednak to radość i wdzięczność były uczuciami dominującymi tego dnia. Przygotowany montaż słowno-muzyczny przypomniał zapewne wszystkim jak trudną drogę musiała przejść Polska do niepodległości. Uroczystość zakończyło złożenie kwiatów i wiązanek pod pomnikiem w Rojewie poświęconym Ofiarom II wojny Światowej poległym na terenie Gminy Rojewo.     Był to na pewno wyjątkowy dzień dla wielu mieszkańców naszej gminy. W uroczystościach niektórzy brali udział zupełnie prywatnie. Inni reprezentowali ważne dla nas wszystkich instytucje – Ochotniczą Straż Pożarną, szkoły, przedszkola, stowarzyszenia, Radę Gminy. Byli i młodzi, i starsi. I chyba to w tych uroczystościach jest najcenniejsze – ponadpokoleniowa potrzeba pamiętania o czasach i ludziach, bez których nie byłoby dziś wolnej Polski. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do organizacji tej uroczystości.

 

Więcej
listopad
listopad