1.Organizator:

 • Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury w Rojewie.
 1. Cele konkursu:
 • zainteresowanie tradycją związaną ze Świętami Bożego Narodzenia,
 • rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej i przestrzennej,
 • prezentacja wykonanych prac.
 1. Konkurs adresowany jest do wychowanków przedszkoli, uczniów szkół  podstawowych,  gimnazjalnych.
 2. Dostarczenie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków wyrażonych w niniejszym regulaminie.
 3. Konkurs przeprowadzony zostanie w następujących grupach wiekowych:
  • dzieci przedszkolne,
  • uczniowie klas I – III,
  • uczniowie klas IV – VI,
  • uczniowie gimnazjum

 6.      Kryterium oceny prac:

 •   nawiązanie do tradycji świątecznej,
 •   staranność wykonania,
 •   wrażenie artystyczne.
 1. Dostarczone  prace będą oceniane przez jury powołane przez Organizatora.
 2. Na konkurs można dostarczyć  1 ozdobę choinkową  jednego autora  wykonaną   dowolną techniką. Wielkość i waga ozdoby muszą umożliwiać  zawieszenie jej na choince.
 3. Każda zgłoszona do konkursu praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą następujące dane: imię i nazwisko autora; szkoła/klasa/wiek. Zgłaszając prace do konkursu, uczestnik jednocześnie potwierdza, że dane prace są jego własnością i zezwala  na ich  publikację.

                      Prace należy dostarczyć do siedziby Organizatora na adres:  

             SZOIK Rojewo, Biuro lub Świetlica na I piętrze w budynku SP Rojewo do dnia

14 grudnia  2015r. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia z podziałem na kategorie wiekowe  15 grudnia 2015r.

Informacje o konkursie można uzyskać pod numerem Tel.533322504 lub 785546454

         W związku z sygnałami od rolników, że pod ich adresem zamieszkania pojawiają się osoby podające się za pracowników KRUS, żądające okazania dowodu osobistego, przekazów pocztowych itp. urzędowych dokumentów, z których spisują dane, rzekomo do weryfikacji, KRUS informuje, że nie prowadzi w terenie żadnej weryfikacji danych interesantów w ten sposób.

Kasa przestrzega przed takimi oszustami! O przestępczych próbach wyłudzenia od Państwa danych z dowodu osobistego, czy domagania się podpisania rzekomo urzędowego druku prosimy niezwłocznie powiadamiać policję lub najbliższą jednostkę KRUS.

Kasa apeluje zwłaszcza do osób starszych o dużą ostrożność w osobistych kontaktach z nieznajomymi osobami. Apeluje o niepodpisywanie wręczanych przez prywatne osoby druków, oświadczeń i nieudostępnianie im swoich danych osobowych lub urzędowej korespondencji z KRUS.

Dotkliwą konsekwencją może być spłata zaciąganych przez oszustów w imieniu osób, od których wyłudzili ich dane, ogromnych kredytów, pożyczek itp. zobowiązań finansowych.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

Urząd Gminy w Rojewie informuję, że w dniu 9 listopada 2015 r. nastąpi przerwa w dostawie wody w godzinach 8 – 12 w miejscowościach Jarki i Bród Kamienny

Wójt Gminy Rojewo uprzejmie informuję, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie utylizacji odpadów azbestowych w 2016 r. W związku z tym osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, które planują w 2016 roku skorzystać z dofinansowania obejmującego następujące koszty kwalifikowane: demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest, mogą złożyć w Urzędzie Gminy Rojewo (pokój nr 4 lub 12) oświadczenia o realizacji w 2016 r. wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowo – cementowych lub usunięcia odpadów azbestowych zmagazynowanych na terenie nieruchomości.

            Z dofinansowania będą mogły skorzystać tylko te nieruchomości, które zostały ujęte w gminnej inwentaryzacji odpadów azbestowych.

            Po uzyskaniu przez gminę promesy otrzymania dotacji właściciele, na których będzie w 2016 r. prowadzony demontaż pokryć dachowych muszą przedłożyć uwierzytelnioną kopię zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, złożonego w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu.

            Demontażem, transportem i utylizacją odpadów azbestowych w zgłoszonych lokalizacjach na terenie Gminy zajmie się firma wyłoniona w drodze przetargu lub zapytania ofertowego, a całe zadanie musi być rozliczone z WFOŚiGW w Toruniu do 30 października 2016 r.

Stosowne oświadczenia należy złożyć w Urzędzie Gminy w terminie do dnia
31 grudnia 2015 r., a druki dostępne są w Urzędzie Gminy w pok. nr 4 lub na stronie internetowej www.rojewo.pl w zakładce: dokumenty do pobrania.

Ponadto informujemy, że nowe pokrycia dachowe właściciel nieruchomości musi wykonać we własnym zakresie.

 

                                                                                              Wójt Gminy Rojewo

                                                                                              Rafał Żurowski 

Od 1 października 2015 r. rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który prowadził gospodarstwo rolne lub w nim pracował i z tego tytułu podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników, a następnie dostał pomoc finansową w związku z opieką nad niepełnosprawnym krewnym, będzie mógł zdecydować, gdzie chce podlegać i gdzie będą odprowadzane jego składki emerytalno-rentowe.

Pozostawienie tej decyzji do wyboru rolnika, jego małżonka lub domownika zakłada ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2015 r. poz. 1506).

W przypadku wybrania ubezpieczenia emerytalno-rentowego w KRUS rolnik, małżonek rolnika lub domownik pobierający świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna może, w ciągu 30 dni od wydania decyzji przyznającej odpowiedni zasiłek lub świadczenie, złożyć w dotychczasowej jednostce organizacyjnej KRUS wniosek w tej sprawie (druk wniosku po pobrania na stronie BIP Kasy, w zakładce: Formularze i wnioski - Ubezpieczenia).

Natomiast rolnicy, małżonkowie rolników i domownicy którzy na podstawie dotychczasowych przepisów mają odprowadzane składki do ZUS, będą mogli wrócić do KRUS. Dla tej grupy czas na podjęcie decyzji wynosi 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustaw, tj. do 1 kwietnia 2016 r. Wniosek o odstąpienie od ubezpieczenia w ZUS i objęcie ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w KRUS należy złożyć wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, który opłaca składki.

Składki za wyżej wymienione osoby do KRUS będzie opłacał wójt, burmistrz lub prezydent miasta do czasu uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia emerytalno-rentowego.

Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenie dla opiekuna oraz obowiązek opłacania składek na to ubezpieczenie ciąży na wójcie, burmistrzu lub prezydencie miasta.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy