Sprzedaż własnych, przetworzonych produktów przez rolników
z podatkiem 2 procent

Od 1 stycznia 2016 r. rolnicy mogą sprzedawać produkty żywnościowe wytworzone z własnych surowców, bez konieczności rejestracji działalności gospodarczej. Zmiana polega na zaliczeniu przychodów z realizowanej przez rolników tzw. sprzedaży bezpośredniej do przychodów z innych źródeł w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wprowadzono możliwość opodatkowania tych dochodów w formie uproszczonej, tj. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, przy zastosowaniu stawki w wysokości 2% przychodów.


Zastosowanie wskazanych uregulowań jest możliwe w przypadku osiągania przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu. Nie dotyczy to przetworzonych produktów uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej, oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli:
1. sprzedaż nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej;
2. przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie odbywa się przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze;
3. sprzedaż następuje wyłącznie:
a) w miejscach, w których produkty te zostały wytworzone,
b) na targowiskach, przez które rozumie się wszelkie miejsca przeznaczone do prowadzenia handlu, z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej w budynkach lub w ich częściach;
4. prowadzona jest ewidencja sprzedaży;
5. podatnik nie uzyskał innych przychodów ze źródła przychodów jakim jest pozarolniczą działalność gospodarcza.


Rolnik, chcąc skorzystać ze zryczałtowanej formy opodatkowania, obowiązany jest do 20 stycznia br. lub przed uzyskaniem pierwszego przychodu (jeżeli działalność rozpoczyna w trakcie roku podatkowego) złożyć Naczelnikowi Urzędu Skarbowego oświadczenie o wyborze formy opodatkowania. Przychody z takiej działalności rolnik, rozliczać będzie po zakończeniu danego roku, na formularzu PIT-28.
 

Uprzejmie informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki odpadów komunalnych  od stycznia 2016 r. jest otwarty w nowych godzinach tj.:

Środa od 10.00 do 17.00

Sobota od 7.00 do 14.00

Za utrudnienia przepraszamy.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016 r.

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2016 r. wynosi:
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 - 29 kwietnia 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340)

 

Link do wiadomości na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wójt Gminy Rojewo uprzejmie informuję, iż zgodnie z Uchwała nr XXXV/245/Rady Gminy Rojewo z dnia 08 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawnych prawa miejscowego z radą działaności pożycztku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz przedmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego prowadzone są konsulatacje projektu:

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rojewo w 2016 roku.

Szczegółowe infomrację dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rojewie